Nebylo nic nalezeno.

Foto: ČAS

Petra Ďuraško Mádlová, Pavel Houška – Spolupráce při řešení situace ohroženého dítěte

Dobrá spolupráce mezi pracovníkem OSPOD a službami, které jsou s ohroženým dítětem a jeho rodinou v kontaktu, je klíčová. Co tuto spolupráci podporuje a jaké informace lze mezi aktéry sítě a OSPOD sdílet? Jak může síťování pomoci tomu, aby řešení případu postupovalo ku prospěchu dítěte?

Dalšími přednášejícími na konferenci Terénní a nízkoprahové programy 2020/21 – Limity a etika v sociální práci jsou Mgr. et Mgr. Petra Ďuraško Mádlová a Bc. Pavel Houška z MPSV. V rámci oddělení koncepce ochrany práv dětí a transformace služeb pro rodiny a děti reaelizují aktivity zaměřené na spolupráci a podporu pracovníků OSPOD při práci s dětmi, které jsou umístěné v pobytovém zařízení. O těchto aktivitách se můžete dočíst na webu pravonadetstvi.cz.

Anotace příspěvku

Jaký je smysl nástroje vyhodnocení situace dítěte a rodiny, který používají pracovníci OSPOD? Co je součástí individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD) a kdo by měl být do jeho tvorby zapojen? Na co a na koho při tvorbě plánu zapomínáme? Jak probíhá spolupráce aktérů sítě, když se dítě ocitne v pobytovém zařízení? Jak se zde pracuje s jeho potřebami? Kde jsou limity spolupráce? Kdo je stále koordinátorem případu? A co rodina, jak se s ní počítá? Je odebrání dítěte dočasným nástrojem k řešení situace v rodině? 

V příspěvku se podíváme na naplňování potřeb dětí, které se ocitají mimo svou rodinu a vyrůstají v pobytových zařízeních (ať už v působnosti rezortu sociálních věcí, školství či zdravotnictví). Představíme projekt MPSV, jehož smyslem je podpořit naplňování práva dětí na život v rodině. Shrneme dílčí poznatky spojené s realizací aktivit zaměřených na podporu pracovníků OSPOD ve vyhodnocování situace dětí v ústavní péči a návštěvy ústavních zařízení. Zamyslíme se nad optikou vnímání potřeb dítěte z hlediska jednotlivých aktérů kolem dítěte.

Medailonky přednášejících:

Mgr. et Mgr. Petra Ďuraško Mádlová – v současné době působí na MPSV jako odborná garantka aktivity zaměřené na přehodnocování situace dětí umístěných v zařízeních pobytové péče. Zkušenosti na poli sociální práce postupně získávala působením jak v neziskovém, tak státním sektoru. Několik let pracovala jako terénní sociální pracovnice na OSPOD. V roce 2018 se stala součástí týmu MPSV, který se zabývá systémovými změnami v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Aktivně se věnuje lektorské činnosti v tématech týkajících se ohrožených dětí a rodin (Vyhodnocování a tvorba individuálních plánů ochrany dítěte, domácí násilí, syndrom CAN atd.).

Bc. Pavel Houška – je profesí sociální pracovník. Od roku 2016 pracuje na MPSV, a to v projektech zaměřených na systémové změny v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Nejprve jako lokální síťař, později jako odborný metodik aktivity zaměřené na inovace služeb pro rodiny a děti. Nyní je metodikem výjezdního týmu, který navštěvuje ústavní zařízení. V minulosti působil jako sociální pracovník a vedoucí ve službách: sociální rehabilitace, osobní asistence, nízkoprahová denní centra a azylové domy.

Pokračujte na stránku konference Terénní a nízkoprahové programy 2020/21 – Limity a etika v sociální práci a čtěte více informací o konferencích ČAS.

Další příspěvky konference:

Tagy