Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Jak se stát členem ČAS

Podmínky členství v České asociaci streetworkČlenství v ČAS – proč a jak na to?

ČAS je profesní sdružení odborníků a poskytovatelů nízkoprahových sociálních služeb pracujících metodou kontaktní práce. ČAS usiluje o zvyšování kvality služeb a rozvoj oboru, a o dobré podmínky pro poskytovatele služeb se zaměřením na potřeby klientů a společnosti. Asociace se při své práci snaží dbát na profesionalitu a odbornost, dodržování profesionální etiky, respekt k autonomii svých členů.

Koho ČAS sdružuje?

 • Sdružuje a zastřešuje poskytovatele nízkoprahových sociálních služeb hlásící se k metodě kontaktní práce a jednotlivce z řad odborné veřejnosti,
 • k 20. 6. 2022 bylo členem asociace 118 zařízení a 23 individuálních členů (1) z oblasti nízkoprahových sociálních služeb.

Jak se stát členem ČAS?

 • Skupinové členství: Členem ČAS se může stát registrovaná sociální služba hlásící se k metodě kontaktní práce. Členem se stává na základě úspěšně realizovaného Rozvojového auditu ČAS, popř. Metodické návštěvy ČAS nebo jiné formy měření kvality uznané Valnou hromadou ČAS. O přijetí za člena ČAS rozhoduje na základě písemné žádosti poskytovatele Správní rada ČAS souhlasem nadpoloviční většiny svých členů.
 • Individuální členství: Členem ČAS se může stát fyzická osoba působící v teorii nebo praxi kontaktních sociálních služeb (zejména se jedná o dlouhodobé spolupracovníky Asociace, např. na pozici lektorů, supervizorů apod.). O přijetí rozhoduje Správní rada nadpoloviční většinou přítomných členů na základě písemné žádosti zájemce a doporučení dvou členů ČAS.

Co ČAS nabízí nejen členům, ale i nečlenům, tedy všem pracovníkům v oboru?

 • možnost absolvovat rozvojový audit, popř. metodickou návštěvu poskytovatelů na základě vlastního hodnotícího systému,
 • platformu pro komunikaci napříč nízkoprahovými sociálními službami (realizuje akce, na nichž se setkávají pracovníci z různých typů nízkoprahových služeb),
 • síťuje a spolupracuje napříč oborem a s dalšími institucemi, organizacemi i jednotlivci,
 • podporuje vznik nových služeb tam, kde jsou potřebné, pomáhá jim zavádět standardy kvality, poskytuje metodickou podporu,
 • informuje veřejnost o oboru a snaží se zajistit dostatečné povědomí veřejnosti o nízkoprahových sociálních službách,
 • aktivně prosazuje zájmy oboru např. v rámci státních institucí či jiných profesních asociací,
 • realizuje komplexní systém oborového vzdělávání (mj. akreditované vzdělávací programy pro začínající pracovníky, zkušené pracovníky, pracovníky v přímé práci či ve středním a vyšším managementu organizací, hodnotitele kvality a supervizory),
 • poskytuje informační servis (2) a odborný poradenský servis (3) poskytovatelům služeb,
 • podílí se na výzkumu a vývoji zaměřeném na potřeby klientů, metody práce, evaluační systémy,
 • podporuje vznik oborových textů a literatury,
 • podporuje vznik inovativních přístupů,
 • realizuje projekty cílené na nízkoprahové služby a jejich pracovníky - mezinárodní i v rámci ČR,
 • mobilizuje další zdroje pro rozvoj služeb (vyjednává s donátory, získává netradiční grantové zdroje).

Co vlastně ČAS nabízí svým členům navíc?

 • garantuje rozvoj kvality služeb svých členů, členství v ČAS znamená prestiž a oporu,
 • aktivně prosazuje (lobbuje) zájmy oboru a svých členů,
 • vytváří možnosti mezinárodní výměny zkušeností, stáží, tréninků v zahraničí,
 • členové ČAS mají slevy na vzdělávacích akcích, které Asociace pořádá,
 • členové ČAS mají přednostně garantovaná místa na akcích, které Asociace pořádá,
 • vytváří příležitosti pro vícezdrojové financování členů,
 • zasílá členům pravidelné informace o dění v oboru,
 • prostřednictvím fundraisingu zajišťuje finanční a věcné prostředky pro členská zařízení. (4)

Co ČAS od svých členů chce a očekává?

 • dodržování etického kodexu a standardů kvality sociálních služeb,
 • naplňování hodnot ČAS,
 • aktivní účast (např. při organizaci oborových konferencí), účast na Valných hromadách a zpětnou vazbu při výzkumech či jiných formách šetření v rámci Asociace,
 • udržování a propagaci dobrého jména ČAS,
 • poskytování kvalitní nízkoprahové sociální služby,
 • platbu členského příspěvku (aktuálně ve výši 3000 Kč/rok).

(1) Individuální členství v asociaci postupem času ustupuje do pozadí a mění se v institut určitého „prestižního“ členství pro zasloužilé členy a odborníky. Na členství v asociaci musí být zájemce navržen jinými dvěma členy.
(2) ČAS provozuje portál StreetWork.cz a snaží se o jeho průběžnou aktualizaci a informační kvalitu.
(3) Na kancelář ČAS je možné obrátit se s jakýmkoliv oborovým dotazem. Buď jej zodpovědí pracovníci kanceláře nebo zprostředkují odpověď.
(4) Nejde o prioritní zaměření Asociace, spíše o vedlejší produkt jednání s donátory.

Čtěte dále:

Tagy

Přílohy