Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Co je streetwork

Streetwork je metoda sociální práce na ulici, v parku, nádraží v tzn. přirozeném prostředí cílové skupiny. Cílovou skupinou jsou lidé, kteří potřebují sociální poradenství a pomoc.

Metodu streetwork tvoří aktivní vyhledávací a kontaktní činnost zaměřená na jednotlivce i sociální skupiny. Jedná se tedy o vyhledávací, doprovodnou a mobilní sociální práci s nízkoprahovou nabídkou podpory a pomoci. 

Vyhledávací funkce spočívá v tom, že pracovník aktivně vyhledává své klienty za účelem navázání kontaktu. Je aktivní v procesu spějícímu k jasné a reálné definici zakázky. Nedílnou součástí vyhledávání je i mapování lokality. (Čechlovský 2003) Mapování lokality a zjišťování potřebnosti sociální služby má vždy předcházet zřizování sociální služby.

Doprovodná činnost znamená poskytování pomoci a podpory v řešení nepříznivých sociálních situací, pomoc při zvládání každodenních problémů. Doprovodná činnost znamená i fyzické doprovázení klienta do různých institucí jako je např. policie, soud, kurátoři pro mládež, úřady práce, domy na půl cesty apod.

Mobilní funkce terénní sociální práce vychází z potřeb samotné cílové skupiny a znamená, že lokalita práce s cílovou skupinou  se pohybuje a mění právě podle potřeb skupiny nebo jiných faktorů (např. ročního období, záborem jejich hřiště apod.).V praxi to vypadá tak, že pracovník navštěvuje místa, kde se nachází skupina klientů, se kterou právě pracuje. Je důležité, aby měl pracovník se skupinou pravidelný kontakt a tuto změnu dokázal zaznamenat. 

Pracovníci a pracovnice pracující metodou streetwork se nazývají streetworkeři nebo také terénní sociální pracovníci nebo kontaktní pracovníci. Jedná se sociální pracovníky či pracovníky v sociálních službách pracující v nízkoprahových sociálních službách (terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, nízkoprahová denní centra, kontaktní centra), jejichž práce je vymezena zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 

Streetworker/ka je sociálním pracovníkem/cí, jejichž "kanceláří" je přirozené prostředí klientů – ulice, parky, kluby, herny, nádraží aj. Tedy místa, kde se potenciálně potřební pohybují. Jeho úkolem je vyhledávat  a kontaktovat skupiny a jednotlivce, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, stylem svého života a nebo trávením volného času jsou ohroženi negativními sociálními jevy nebo sociálním vyloučením a následně jim nabídnout, nebo zprostředkovat pomoc. Jde především o ty jednotlivce, kteří sami neví jak nebo nejsou ochotni pomoc vyhledat, nebo to nedokáží.

Kontaktní práce

Kontaktní práce je termín používaný jako český ekvivalent k výrazu streetwork. Termín streetwork se používá v německy mluvících zemích, zatímco v anglicky mluvící používají termín outreach work. 

Kontaktní práce dle Klímy (2004) je termín popisující komplex nízkoprahově organizovaných psychosociálních služeb, jejichž cílem je vytvářet podmínky pro navázání kontaktu – vztahu a konkrétní práci s jednotlivci (či jejich skupinami), kteří se vyhýbají či nevyhledávají standartní institucionální pomoc a u nichž je důvodný předpoklad potřebnosti a účelnosti pomoci. Jedná se o aktivní pohyb ve fenomenálním poli uživatele, vědomý a uživatelem vnímaný monitoring, vytváření, ovlivňování a udržování kontaktních rámců nebo kontextů. 

Kontaktní práce, tak jak ji uvádí Čechlovský (2003) může být poskytována ve dvou základních formách – mobilní a stacionární. Mobilní forma označuje již zmíněnou terénní sociální práci či streetwork, oproti tomu stacionární podoba, jak už sám název napovídá, je sociální práce v zázemí, kterým může být v tomto případě například nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nebo kontaktní centrum pro uživatele drog, nízkoprahové denní centrum pro různé cílové skupiny.

Které sociální služby pracují metodou streetwork?

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., §6.) poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Terénní programy (dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., §69) jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných a psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kontaktní centra (dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., §59) jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) sociálně terapeutické činnosti,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
c) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Nízkoprahová denní centra (dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., §61) poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

Zajímavé příspěvky k tématu najdete zde: