Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Co je ČAS

Česká asociace streetwork (ČAS) je střešní organizace nízkoprahových sociálních služeb. Sdružuje a zaštiťuje programy, které pracují metodou kontaktní práce. Streetworkeři a streetworkerky vyhledávají klienty a klientky v terénu, kontaktují je, poskytují jim poradenství a pomáhají řešit nepříznivé sociální situace.

Česká asociace streetwork (ČAS) je střešní organizace nízkoprahových sociálních služeb. Sdružuje a zaštiťuje programy, které pracují metodou kontaktní práce. Streetworkeři a streetworkerky vyhledávají klienty a klientky v terénu, kontaktují je, poskytují jim poradenství a pomáhají řešit nepříznivé sociální situace.

Česká asociace streetwork vzdělává streetworkery a streetworkerky, kterými jsou sociální pracovníci a pracovnice z celé České republiky i ze Slovenska nebo pracovníci a pracovnice v sociálních službách. Tyto pracovní pozice určuje Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ČAS nabízí systém kurzů a seminářů od začínajících pracovníků po zkušené streetworkery. ČAS nabízí otevřené kurzy i kurzy na klíč.

Česká asociace streetwork založila v květnu 2019 Institut kontaktní práce s.r.o. (IKP), na který budou postupně převedeny všechny vzdělávací aktivity. ČAS jako dlouholetý vzdělavatel vypracoval v roce 2018 nový systém vzdělávání. Ten by měl stávající nabídku vzdělávacích programů rozšířit a utřídit tak, aby se vyprofilovaly kurzy pro začínající kontaktní pracovníky, kurzy pro pokročilé a kurzy pro management. Jedním z důvodů vzniku Institutu je specifičnost kontaktní práce oproti jiným metodám sociální práce. Klade velký důraz na integritu pracovníka, na jeho hranice, na hranice služby, kterou poskytuje a na etiku. Jsou to oblasti, jejichž rozvoj probíhá spolu s rozvojem a zráním osobnosti.

ČAS podporuje kvalitu: Členové sdílí a naplňují tyto Hodnoty. ČAS vypracoval Vizi NZDM 2030, kde reflektuje a poukazuje na žádoucí trendy vývoje služby. Hlavní druh členství v ČAS je členství skupinové. Členem ČAS se může stát zařízení, které je registrováno jako následující sociální služba: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní program pro děti a mládež, terénní program pro osoby bez přístřeší, osoby ze sexbyznysu, uživatele drog a nízkoprahové denní centrum. Členství v ČAS může získat pouze zařízení, které úspěšně absolvuje Rozvojový audit ČAS. V současné době má ČAS 118 skupinových členů. Mezi nimi převažují nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (78), dále jsou to terénní programy pro děti a mládež (10), terénní programy pro uživatele drog (11), kontaktní centra pro uživatele drog (13), terénní programy pro osoby bez přístřeší (2), nízkoprahové poradenské centrum pro osoby ze sexbyznysu (1), sociálně aktivizační služby pro rodiiny s dětmi (1) a komunitní terénní program (2). ČAS mimo své členy spolupracuje s dalšími cca dvěma sty zařízeními po celé ČR.

ČAS umožňuje také individuální členství. Individuálním členem nebo členkou ČAS jsou lektoři, lektorky, supervizoři, supervizorky, výzkumníci, odborníci na nízkoprahové sociální služby a spolupracovníci ČAS.

ČAS je zapsaný spolek. Nejvyšším orgánem ČAS je Valná hromada. Ta volí ze svého středu Správní radu a Revizní komisi. Poradním orgánem Správní rady je Rada pro etiku a supervizi ČAS. ČAS dbá na kvalitu supervize a doporučuje seznam supervizorů a supervizorek, kteří prošli vzděláváním ČAS. ČAS jedná podle Stanov organizace, ČAS má profesionální zázemí v podobě kanceláře ČAS.

ČAS je epicentrem informací, podporuje formování a sdílení dobré praxe. Organizuje semináře, konference, stáže po ČR i zahraničí, vydává publikace, provozuje oborový portál www.streetwork.cz. Díky ČAS vzniklo Fórum terénní práce, neformální sdružení streetworkerů a streetworkerek, kteří si vyměňují zkušenosti a inspiraci.

ČAS podporuje inovaci v sociálních službách a inovativní projekty sám realizuje. Projekt Streetwork online pracuje metodou kontaktní práce v internetovém prostředí, založil a vede internetový portál jdidoklubu.cz. Dalším z časáckých projektů je Restart Shop, obchod s darovaným zbožím, na podporu služeb pro mládež, který poskytuje tréninková a podporovaná pracovní místa mladým lidem ze znevýhodněného prostředí.

ČAS je spolupracující. Snaží se propojovat poskytovatele sociálních služeb, veřejnou správu, a samosprávy. V regionech ČAS spolupracuje s Regionálními pracovními skupinami (Plzeňský a Karlovarský kraj, Jihomoravský kraj a Vysočina, Moravskoslezský kraj, Středočeský kraj, Hlavní město Praha a Královéhradecký kraj). Každých pět let tvoří ČAS Strategický plán své práce a rozvoje, na kterém pracují členové ČAS z celé České republiky.

ČAS můžete kontaktovat zde.

Přejeme hezký den!

Tagy

Přílohy