Nebylo nic nalezeno.

Evropské projekty

Projekty

Podpora adaptace příchozích z Ukrajiny

Od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2025 Česká asociace streetwork realizuje projekt “Podpora adaptace příchozích z Ukrajiny”, s registračním číslem CZ.03.02.01/00/23_054/0003953, který je financován Evropskou unií. Projekt se zaměřuje na podporu adaptace a integrace osob s dočasnou ochranou v ČR. Primárně půjde o dětí a dospívající, sekundárně také o jejich doprovod (dospělí jednotlivci, rodiče nebo jiné doprovázející osoby).

Financováno Evropskou unií.

Interkulturní asistenti/ky pro práci s dětmi a dospívajícími (příchozími z Ukrajiny s dočasnou ochranou)

V roce 2024 bude Česká asociace streetwork částečně pokračovat v realizaci projektu, který umožní pražským nízkoprahovým sociálním službám zaměstnávat interkulturní asistenty/ky pro práci s dětmi a dospívajícími. Díky podpoře nadace EP Corporate Group udrží pět pracovních míst (4 úvazky) pro interkulturní asistenty/ky, které pomáhají prostřednictvím terénní sociální práce v adaptaci a integraci dětí a dospívajících z Ukrajiny s dočasnou ochranou. Cílem asistentek/tů je najít, vyhledat a na stávající sítě soc. služeb napojit ukrajinské děti, dospívající, potažmo jako sekundární cílovou skupinu jejich rodiny. Identifikovat jejich potřeby a pomoci jim je naplnit. Navštěvovat lokality, obchodní centra, ale i místa hromadného nebo nouzového ubytování - tam se nacházejí osoby dosud nezasíťované, které se neorientují v systému zdravotních, sociálních a vzdělávacích služeb ČR, ve vstupu na trh práce, jejich adaptace nepostupuje. Dalším cílem projektu je, aby zaměstnané interkulturní asistentky/ti získali v ČR platnou kvalifikaci v oblasti sociální práce a to kvalifikaci pracovníka v sociálních službách dle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. a tím si zajistili vyhlídky na kvalifikované pracovní místo.

Podpora multidisciplinární práce s dětmi a dospívajícími v nízkoprahových soc. službách

CZ.03.02.02/00/22_027/0001197

Od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025 Česká asociace streetwork realizuje projekt Podpora multidisciplinární práce s dětmi a dospívajícími nízkoprahových soc. službách, reg. č. CZ.03.02.02/00/22_027/0001197, který je financován Evropskou unií. Projekt mění zastaralý úzus poskytování služeb NZDM a TP pro děti a mládež v efektivnější a současné realitě více odpovídající model multidisciplinární spolupráce. Cílem projektu je získání a podpora kompetencí a dovedností pracovnic a pracovníků nízkoprahových služeb pro děti a mládež ke komplexnímu řešení situace cílové skupiny a všech jejích potřeb relevantních pro cíle sociální služby, a to prostřednictvím multidisciplinárního přístupu. Odborní konzultanti/ky České asociace Streetwork podpoří u pracovnic a pracovníků nízkoprahových zařízení a terénních programů pro děti a mládež kompetence v navazování odborné spolupráce, facilitace odborných setkání, multidisciplinární spolupráci, dovednosti pro orientaci se v nových tématech a obtížích, které se u cílové skupiny objevují a jejich včasnou detekci. Součástí projektu jsou také klíčové aktivity, které jsou zaměřené na síťování relevantních služeb pro děti a mládež v konkrétních lokalitách, dále pak osvojování si vědomostí fungování návazných služeb prostřednictvím vícedenních stáží.

V projektu bude zapojeno 12 konkrétních nízkoprahových sociálních služeb v rámci celé ČR.

Více o projektu.

SWIT – Streetwork a instituce

2023-1-CZ01-KA210-YOU-000157853

Česká asociace streetwork získala prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce podporu z programu Erasmus+, díky níž během osmnácti měsíců uskuteční sérii výměnných stáží a odborných školení ve spolupráci s partnerskými organizacemi Aseman Lapset (Finsko) a GÖTEBORGS STAD – Fältgruppen city (Švédsko). Projekt Cooperation of Street-Based Youth Workers and State/Regional/Municipal Institutions (zkráceně SWIT) poběží od 1. 11. 2023 do 30. 4. 2025.

Více o projektu

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Domu zahraniční spolupráce. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.

 

Klíč – case management s dětmi a dospívajícími v hlavním městě Praze

Od 1. 12. 2023 do 30. 11. 2026 Česká asociace streetwork realizuje projekt Klíč – case management s dětmi a dospívajícími v Praze, reg. č.  reg. č. CZ.03.02.02/00/22_027/0001196, který je financován Evropskou unií. Odborní konzultanti/ky České asociace Streetwork ve spolupráci s nízkoprahovými zařízeními a terénními programy pro děti a mládež podporují studenty a studentky, kteří se potýkají s náročnými životními situacemi anebo s obtížemi v oblasti vzdělávání. V naší práci využíváme prvků case managementu, vytváříme mezioborovou síť. Podpůrná síť pak vhodně reaguje na příčiny školního neúspěchu a náročnou situaci studenta/ky a je základem efektivní a úspěšné spolupráce.

O projektu se můžete dozvědět více na jeho stránkách ZDE.

PLATZ pro všechny

62600-2023-04-0004-APN4403

Česká asociace streetwork zastupující Platformu tréninkového zaměstnávání PLATZ, zahájila 1. 10. 2023 projekt PLATZ pro všechny, jehož cílem je systémová podpora sociálně znevýhodněných osob při vstupu na trh práce, konkrétně vznik Zákona o sociálním podnikání a Integračních pracovních míst jako nového nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Projekt bude probíhat do 31. 3. 2025.

Více o projektu

treninkovezamestnavani.cz

 

Čas pro ČAS

Od 1. 10. 2023 začala Česká asociace streetwork realizovat projekt Čas pro ČAS, reg. č.  CZ.03.02.02/00/22_039/0001363, který je financován Evropskou unií. Cílem tohoto projektu je další profesionalizace asociace, a to pomocí využívání moderních technologií, digitalizace práce, práce s daty a zefektivnění práce. Dalším cílem je podpora a zvýšení kapacity organizace v oblasti PR a komunikace směrem navenek, ke stakeholderům, donorům, veřejnosti s cílem posílení prestiže a postavení nízkoprahových sociálních služeb, členů ČAS i samotné střešní organizace. Nedílnou součástí projektu budou advokační aktivity a prosazování témat. Během projektu vypracujeme nový strategický plán na období 5 let. Projekt potrvá do 30. 9. 2025.

Projekt Čas pro ČAS, reg. č. CZ.03.02.02/00/22_039/0001363 je financován Evropskou unií.

Ukončené projekty

Interkulturní pracovníci jako součást týmu nízkoprahových služeb pro ohrožené děti na území hl. města Prahy (mobilní týmy)

Česká asociace streetwork v květnu zahájila projekt “Interkulturní pracovníci jako součást týmu nízkoprahových služeb pro ohrožené děti na území hl. města Prahy (mobilní týmy).” Projekt je realizován od 1. 5. do 31. 12. 2023. Cílem projektu je zapojit stávající nízkoprahové sociální služby pracující s dětmi a dospívajícími na území HMP a to prostředním zapojení tzv. interkulturních asistentů/ek, kteří pomohou zmírnit jazykové a kulturní bariéry při práci s dětmi a mladými lidmi z Ukrajiny. 

Projekt je realizován za podpory Magistrátu hlavního města Prahy a mezinárodní organizace UNICEF.

Více o projektu

Tréninkové zaměstnávání: práce a stabilita

62500-2021-005-0102

Česká asociace streetwork zahájila 1. 4. 2022 projekt “Tréninkové zaměstnávání: práce a stabilita”, číslo 62500-2021-005-0102. Projekt potrvá do 30. 9. 2023.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. V České republice program spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut.

www.activecitizensfund.cz

Více o projektu.

 

Multidisciplinární práce ve škole. iKAP II – Inovace ve vzdělávání

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

Od 1. října 2021 se začala Česká asociace streetwork, z. s. podílet na realizaci projektu implementace krajského akčního plánu (iKAP II – Inovace ve vzdělávání) Hlavního města Prahy, s cílem podpořit základní a střední školství na území města.

Projekt byl zahájen k 1. červnu 2021 a realizace projektových aktivit bude probíhat až do 30. listopadu 2023. Projekt s pomocí 42 partnerů pomáhá rozvoji funkčních partnerství škol, univerzit a neziskového sektoru na území Prahy. Projekt je financován z fondů EU prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT).

Materiály vytvořené v rámci tohoto projektu ZDE.

ČAS od ČASU diskusní klub. Budování skutečně sociální sítě

62500-2019-003-0070

Česká asociace streetwork, z.s. zahajuje 1. 10. 2020 projekt „ČAS od ČASU diskusní klub. Budování skutečně sociální sítě“ s číslem 62500-2019-003-0070. Projekt potrvá do 30. 9. 2022.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. V České republice program spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut.

www.activecitizensfund.cz

Více o projektu

https://casodcasu.cz/

#sodvahou

Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187

Od 1. července 2020 začala Česká asociace streetwork, z.s. realizovat nový projekt „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187. Projekt je realizován ve spolupráci s 10 partnery, resp. 23 registrovanými soc. službami. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost. Projekt poběží do 30. června 2022.

www.esfcr.cz

O projektu se můžete dozvědět vše na jeho stránkách.

Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188

Od 1. července 2020 začala Česká asociace streetwork, z.s. realizovat nový projekt „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188. Projekt je realizován ve spolupráci s 29 partnery, resp. 61 registrovanými soc. službami. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost. Projekt poběží do 30. června 2022.

www.esfcr.cz

O projektu se můžete dozvědět vše na jeho stránkách.

Zahraniční stáže/Study Visits

2019-2-CZ01-KA205-061588

Od 1. září 2019 začala Česká asociace streetwork, z.s. realizovat nový projekt „Schools and (social) streetworkers – the same target group, the same goals“, registrační číslo projektu 2019-2-CZ01-KA205-061588. Projekt je podpořen z programu Erasmus+ a poběží do 31. srpna 2021. Projekt je zaměřen zkvalitnění činnosti odborných organizací, pracujících s mládeží formou nízkoprahových sociálních služeb a sdružených v ČAS, pomocí výměnných stáží metodou „stínování“ (jobshadowing). Pracovníci s mládeží vyjedou na zkušenou do zahraničí (Německo, Holandsko, Estonsko, Slovinsko, Finsko) a kolegové ze zahraničí naopak přijedou načerpat inspiraci do České republiky. Stáže budou zaměřeny na spolupráci škol a terénní sociální práce s mládeží. Celkem se stáží zúčastní 50 streetworkerů (z toho polovina budou čeští účastníci).
Zkušenosti ze stáží shrneme v elektronickém sborníku, který vyjde na závěr projektu a umožníme tak co nejširšímu množství zájemců seznámit se s tím, jak funguje streetwork v různých zemí Evropy. 

www.naerasmusplus.cz

 

O projektu se můžete dozvědět vše na jeho stránkách

Nové výzvy pro streetwork

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007649

Od 1.září 2018 začala Česká asociace streetwork, z.s. realizovat nový projekt "Nové výzvy pro streetwork", registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007649. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, podpořen z Operačního programu Zaměstnanost a poběží do 31.srpna 2020. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových sociálních službách prostřednictvím realizace rozvojového auditu, metodické podpory, pracovních setkání a návazného vzdělávání prostřednictvím akreditovaných kurzů, odborných stáží a výměny zkušeností. Dále projekt vytváří sítě jako platformy pro spolupráci služeb mezi sebou, s veřejnou správou a s orgány SPOD. Projekt dále přispívá k propagaci sociální práce a osvětě, které nepříznivé životní situace mohu NSS řešit.

www.esfcr.cz

 

O projektu se můžete dozvědět vše na jeho stránkách

Zahraniční stáže/Study Visits

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_041/0002231

Od 1. května 2017 začala Česká asociace streetwork, z.s. realizovat nový projekt „Exchange of Good Practice between Professional Youth Streetworkers in the EU“, registrační číslo projektu 2016-3-CZ01-KA205-034282. Projekt je podpořen z progamu Erasmus+ a poběží do 30. dubna 2019. Projekt je zaměřen zkvalitnění činnosti odborných organizací, pracujících s mládeží formou nízkoprahových sociálních služeb a sdružených v ČAS, pomocí výměnných stáží metodou "stínování" (jobshadowing). Pracovníci s mládeží vyjedou na zkušenou do zahraničí (Německo, Holandsko, Španělsko, Rakousko) a kolegové ze zahraničí naopak přijedou načerpat inspiraci do České republiky. Stáže budou zaměřeny na závažná témata současnosti, jako je migrace, radikalizace mládeže, nezaměstnanost, práce s komunitou.
Zkušenosti ze stáží shrneme v elektronickém sborníku, který vyjde na závěr projektu a umožníme tak co nejširšímu množství zájemců seznámit se s tím, jak funguje streetwork v různých zemí Evropy. 

www.naerasmusplus.cz

O projektu se můžete dozvědět vše na jeho stránkách

Je dobré být v ČAS

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_041/0002231

Od 1. listopadu 2016 začala Česká asociace streetwork, z.s. realizovat nový projekt „Je dobré být v ČAS“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_041/0002231. Projekt je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost a poběží do 31. října 2018. Projekt je zaměřen na zkvalitnění činnosti oborové střešní organizace České asociace streetwork (ČAS), jejímž hlavním cílem je podpora kvalitních nízkoprahových sociálních služeb v ČR. Projekt pomůže nastavit nový systém vzdělávání pro pracovníky nízkoprahových sociálních služeb. Projekt rovněž umožní nově nastavit metodickou podporu svým členům, zprostředkovat výměnu zkušeností v rámci ČR a sdílet dobrou praxi v ČR a zahraničí. Cílovou skupinou je Česká asociace streetwork, z.s., její členské organizace a zaměstnanci těchto organizací.

www.esfcr.cz

 

O projektu se můžete dozvědět vše na jeho stránkách

Čas pro ČAS

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001893

Od 1. září 2016 začala Česká asociace streetwork, z.s. realizovat nový projekt „Čas pro ČAS“, registrační číslo projektu CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001893. Projekt je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost. Projekt poběží do 31. srpna 2018. Projekt je zaměřen na posílení a profesionalizaci kanceláře České asociace streetwork. Cílem projektu je podpořit profesionalizaci ČAS, posílit kapacitu organizace vzrůstem odbornosti pracovníků, vyladěním vnitřních procesů organizace a nastartováním vnějšího působení organizace za využití odborné práce firemních expertů. Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci žadatele a vedení organizace.

www.esfcr.cz 

 

O projektu se můžete dozvědět vše na jeho stránkách

Tréninková pracovní místa Restart shop

CZ.2.17/2.1.00/37011

Česká asociace streetwork, o.p.s. začala 1. 1. 2015 realizovat projekt „Tréninková pracovní místa Restart Shop“ č. CZ.2.17/2.1.00/37011, který byl podpořen v rámci 7. výzvy OP Praha Adaptabilita. Projekt navazuje na v květnu 2014 spuštěnou aktivitu provozování tréninkových pracovních míst (dále TPM) a rozšiřuje stávající rozsah kompetencí, které jsou zaměstnancům na tomto místě poskytovány k zaučení. Projekt se zabývá zvyšováním pracovních kompetencí a získání první praxe na trhu práce u cílové skupiny. Tuto praxi získávají mladí lidé z cílových skupin v Restart Shopu, dobročinném obchodě s darovaným zbožím, který sídlí v Biskupské 1, Praha 1. Inspirovali jsme se v Belgii, Holandsku a Anglii, kde poskytovatelé sociálních služeb takováto pracoviště provozují zcela běžně.

www.prahafondy.eu

 

Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

O projektu se můžete dozvědět vše na jeho stránkách

Závěrečná zpráva projektu

Podpora dalšího vzdělávání pracovníků nízkoprahových sociálních služeb

CZ.1.04/3.1.03/A7.00089

Od 1. 10. 2013 začala Česká asociace streetwork, o.s. realizovat nový projekt „Podpora dalšího vzdělávání pracovníků nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/A7.00089. Projekt byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt poběží do 30. června 2015. Cílem projektu je vzdělávat pracovníky s ohledem na specifika nízkoprahových sociálních služeb a terénních programů, zvýšit jejich profesní kompetence a rozvíjet jejich osobnostní a profesní předpoklady.

www.esfcr.cz

 

O projektu se můžete dozvědět vše na jeho stránkách

Zvyšování kvality a efektivity v nízkoprahových sociálních službách

CZ.2.17/2.1.00/36299

Od 1.7.2013 začala Česká asociace streetwork, o.s. realizovat nový projekt „Zvyšování kvality a efektivity v nízkoprahových sociálních službách“, registrační číslo projektu CZ.2.17/2.1.00/36299. Projekt byl podpořen z Operačního programu Praha Adaptabilita. Projekt poběží do konce roku 2014. Cílovou skupinou, která se může zapojit do projektových aktivit, jsou pracovníci nízkoprahových a terénních sociálních služeb, které své služby poskytují na území Hlavního města Prahy. 

www.prahafondy.eu

 

Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

O projektu se můžete dozvědět vše na jeho stránkách

Zvyšování kvality nízkoprahových sociálních služeb prostřednictvím sdílení dobré praxe ve vybraných zemích EU

CZ.1.04/5.1.01/77.00230

Česká asociace streetwork, o.s. (ČAS) zahájila 1. 10. 2012 tříletý projekt „Streetwork v Evropě“ (celý název zní Zvyšování kvality nízkoprahových sociálních služeb prostřednictvím sdílení dobré praxe ve vybraných zemích EU). Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu a efektivitu přímé práce s klienty nízkoprahových sociálních služeb a rozvinout výměnu zkušeností na mezinárodní úrovni. Projekt se uskuteční díky podpoře Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu.

www.esfcr.cz

 

O projektu se můžete dozvědět vše na jeho stránkách

Zvyšování kvality a efektivity u kontaktních sociálních služeb: nízkoprahových klubů pro děti a mládež a terénních sociálních programů

CZ.1.04/3.1.03/66.00067

Dnem 1. 11. 2011 začíná Česká asociace streetwork, o.s. realizovat nový projekt „Zvyšování kvality a efektivity u kontaktních sociálních služeb: nízkoprahových klubů pro děti a mládež a terénních sociálních programů“. Projekt byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, celková doba trvání projektu je 24 měsíců. Projekt bude zaměřen na dvě klíčové oblasti. První z nich je oblast hodnocení kvality. Druhou oblastí, na kterou je projekt zacílen, je oblast sebehodnocení poskytovatelů služeb.

www.esfcr.cz

 

O projektu se můžete dozvědět vše na jeho stránkách

Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a terénní práce

CZ.2.17/2.1.00/31176

Koncem roku 2008 zahájila Česká asociace streetwork, v partnerství s Národním vzdělávacím fondem – Centrem pro kvalitu a standardy v sociálních  službách (NVF-CEKAS), projekt, který uskutečňujeme v rámci OP Praha Adaptabilita pro období podzim 2008 – jaro 2011. Projekt nese název „Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Terénní práce“.

www.esfcr.cz

 

Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

O projektu se můžete dozvědět vše na jeho stránkách. 

Podpora sdílení dobré praxe v terénních a nízkoprahových kontaktních službách ve vybraných zemích EU

CZ.1.04/5.1.01/12.00060

Česká asociace streetwork získala v roce 2009 podporu z Evropského sociálního fondu (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost) pro svůj projekt Dobrá praxe a kvalita. Celý název projektu zní Podpora sdílení dobré praxe v terénních a nízkoprahových kontaktních službách ve vybraných zemích EU.

www.esfcr.cz

 

O projektu se můžete dozvědět vše na jeho stránkách.

Tagy