Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Seznam všech vzdělávacích programů

Veškeré kurzy pro Vás rádi připravíme na míru. Vybírat můžete z nabídky všech vzdělávacích programů ČAS. Kurzy, které jsou realizovány Institutem kontaktní práce, jsou označeny „akreditováno MPSV – IKP“.

 1. Anonymita, mlčenlivost a oznamovací povinnost – úvod do tématu v praxi sociálních služeb
 2. BE THE BEST (jak se stát nejlepším poskytovatelem nízkoprahových preventivních služeb)  
 3. Case management s uživateli návykových látek
 4. Depistáž jako součást nízkoprahové sociální služby
 5. Doporučené postupy zvládání somatických komplikací uživatelů návykových látek
 6. Duševní zdraví dětí a dospívajících a jeho prevence – základní přehled
 7. Finanční gramotnost pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách
 8. Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny
 9. Individuální plánování v nízkoprahových službách
 10. Individuální plánování v praxi
 11. Jak na prevenci v NZDM?
 12. Jak vést malý tým I.
 13. Jak vést malý tým II.
 14. Kariérové poradenství pro klienty NZDM
 15. Jak získat do týmu ty správné lidi… (v pomáhajících profesích)
 16. Kompetence ke kontaktní práci (sebezkušenostní výcvik kontaktní práce)
 17. Kontakt a vyjednávání sociální práce s klientem s duševním onemocněním v nízkoprahových službách
 18. Kontaktní práce v souvislostech – páteřní kurz I
 19. Kontaktní  práce ve spolupráci a sítích – páteřní kurz I
 20. Krizová intervence nejen pro streetwork – základy
 21. Krizová intervence nejen pro streetwork – rozšiřující
 22. Lektorské dovednosti
 23. Možnosti práce s předluženým klientem v praxi
 24. Oborové minimum nízkoprahových sociálních služeb
 25. Od předsudku k diskriminaci
 26. Potřeby klientů nízkoprahových služeb (metody vytváření hypotéz o potřebách, vytváření a zpřesňování zakázky)
 27. Práce s klientem s agresí v chování
 28. Práce s předsudky v sociálních službách
 29. Romové a sociální vyloučení
 30. Řízení a organizace v kontaktní práci – páteřní kurz I
 31. Sebepoškozování dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb
 32. Sexualita dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb
 33. Sociální práce s lidmi bez domova
 34. Techniky prevence rizikového chování v kyberprostoru využitelné při práci s dětmi a mládeží v sociálních službách
 35. Trénink rozeznávání potřeb klienta a jeho zakázky
 36. Umění rozhovoru
 37. Úvod do modelů změny u klientů v kontaktní práci
 38. Úvod do sociálně-právní ochrany dětí
 39. Úvod do vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny
 40. Výcvik v motivačních rozhovorech
 41. Vztahová vazba v sociálně-právní ochraně dětí
 42. Vztahy a prostor v kontaktní práci – páteřní kurz I
 43. Workshop – Jak na sociální sítě s nízkými rozpočty
 44. Základy digitální gramotnosti pro pracovníky s dětmi a mládeží v kontextu sociálních služeb
 45. Základy práce s klienty NZDM pod vlivem alkoholu nebo OPL
 46. Základy psychohygieny jako prevence syndromu vyhoření
 47. Základy terénní práce s mládeží

Anonymita, mlčenlivost a oznamovací povinnost – úvod do tématu v praxi sociálních služeb

(akreditováno MPSV - IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2022/0765-SP/PC
Lektoři: Petr Hampacher, DiS.

Vzdělávací program se věnuje problematice praktického naplňování zákonné mlčenlivosti o poskytování sociálních služeb, problematice anonymního poskytování sociálních služeb a naplňování oznamovací povinnosti. Důraz je kladen na propojení tématu s praxí poskytování sociálních služeb. Program provází účastníky nejen zákonnými ustanoveními tématu a souvisejícími standardy kvality, ale věnuje se především rovině přímé práce s klientem. Na kazuistikách a příkladech dobré praxe poskytovatelů modeluje možné přístupy při práci s informacemi klientů a o klientech, předávání informací a prolomení mlčenlivosti. Účastníci v průběhu vzdělávacího programu budou reflektovat své profesní zkušenosti a pracovat s autentickou dokumentací svých služeb. Vzdělávací program je sestaven jako úvod do tématu v kontextu sociálních služeb.

BE THE BEST (jak se stát nejlepším poskytovatelem nízkoprahových preventivních služeb)

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2020/0169-VP
Lektoři: Bc. Jan Syrový

Každý poskytovatel sociálních služeb v České republice musí zajišťovat jejich minimální požadovanou úroveň kvality v souladu se standardy kvality sociálních služeb. Nízkoprahové preventivní služby přitom musí zohlednit specifika vyplývající z charakteru jejich cílové skupiny a druhu poskytovaných služeb. Mezi základní specifika řízení a rozvoje kvality nízkoprahových preventivních služeb patří větší důraz na prokazování užitečnosti (kvality) svých služeb jiným zainteresovaným stranám, než jsou klienti (politici, rodiče, policie, soudy, úřady, veřejnost apod.). Vzdělávací program BE THE BEST je orientován především na tu část řízení a rozvoje kvality, která se věnuje identifikaci nejdůležitějších zainteresovaných stran, zjištění jejich požadavků a očekávání, stanovení metod a postupů mapování naplnění těchto požadavků a očekávání a využití výstupů mapování pro další rozvoj dané služby.

Case management s uživateli návykových látek

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2019/1315-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Miroslav Giljan, Bc. Simona Smetanová, František Knuth

Kurz se zaměřuje na přiblížení práce formou Case managementu, která se čím dál častěji využívá i v České republice. Primárním cílem kurzu je přiblížit tuto metodu práce v prostředí služeb pro uživatele návykových látek v kontextu České republiky. Další důležitou oblastí je seznámení účastníků kurzu s filozofií Recovery a jejími principy, jejichž aplikaci vnímáme jako velmi důležitou pro dlouhodobou práci s klienty. Historicky vznikl case management jako nástroj péče o duševně nemocné klienty a je spojený s hnutím deinstitucionalizace psychiatrické péče. V rámci kurzu se účastníci kromě teoretických a historických souvislostí obeznámí i s praktickým fungováním tohoto přístupu v našich podmínkách. Lektoři kurzu pracují v přímé práci na pozici Case managerů s uživateli návykových látek, častokrát i s klienty s duální psychiatrickou diagnózou. Jsou tedy schopní předávat zkušenosti ze své aktuální praxe jak z oblasti přímé práce s klienty, tak i se zaváděním tohoto modelu práce do týmu. V rámci dalších více praktičtěji zaměřených vzdělávacích modulů budou účastníci kurzu aktivně pracovat se vzorovými kazuistikami, hledat možné cesty, jak spolupracovat s klientem na zlepšení jeho situace, v rámci cvičení budou cíleně pracovat s překračováním „standardně“ nastavených hranic ve vztahu pracovník – klient. Celý kurz bude pojat interaktivní formou a bude tedy vyžadovat aktivní zapojení frekventantů kurzu.

Depistáž jako součást nízkoprahové sociální služby

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2020/0165-SP/PC/VP
Lektoři: Bc. Artem Vartanyan, Bc. Petr Pavlíček

V rámci kurzu se účastníci seznámí s klíčovými teoretickými poznatky týkajícími se jedné z nejvýznamnějších činností programů orientovaných na těžko dostupnou cílovou skupinu. Depistáž je jak prostředkem, tak i cílem především terénních, ale i jiných nízkoprahových programů. Kurz je určen pro streetworkery, kontaktní pracovníky a další sociální pracovníky v nízkoprahových sociálních službách nebo pracovníkům center duševního zdraví, kteří se pohybují v přirozeném prostředí uživatelů. Součastí kurzu je seznámení se základními prostředky plánování, realizace a hodnocení depistáže. Účastníci budou též seznámeni se základními etnografickými metodami výzkumu a prvky výzkumu Rapid Assesment and Response. Součastí kurzu je úvod a ukázka depistáže v on-line prostředi. Kurz zahrnuje praktické cvičení, včetně nácviku monitoringu a oslovování. 

Doporučené postupy zvládání somatických komplikací uživatelů návykových látek

(akreditováno MPSV)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2019/0472-SP/PC
Lektoři: Bc. Eva Morcová, Mgr. et Bc. Lucie Vyskočilová

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří pracují v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby – zejména pro pracovníky terénních programů a kontaktních center. V úvodní části kurz seznámí účastníky s charakteristikou nejčastějších somatických komplikací u injekčních uživatelů drog (záněty žil, abscesy, flegmóny, hnisavé záněty kůže, bércové vředy a další kožní defekty, vši, svrab), příčinami, příznaky, doporučenými postupy a zkušenostmi z praxe. Druhá část kurzu je věnována základům ošetřování ran a přípravě klientů k hospitalizaci. Poslední část kurzu je zaměřena na zdravotní poradenství u dalších somatických komplikací, které se často vyskytují u injekčních uživatelů drog (např. bakteriální endokarditida, infekční hepatitidy, HIV a syfilis).

Duševní zdraví dětí a dospívajících a jeho prevence – základní přehled

(akreditováno MPSV - IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2022/0437-SP/PC
Lektoři: MUDr. Lucia Vašková

Účastníci se obeznámí se základními faktory, které mají vliv na duševní zdraví, seznámí se s faktory výchovy, které jak pozitivně, tak negativně ovlivňují psychický vývoj dětí. Budou se zabývat duševním onemocněním – jak rozpoznat první signály, jak komunikovat s dítětem, u kterého se rozvíjí duševní onemocnění, jak mu z pozice sociálního pracovníka (nebo PSS) můžeme pomoct, jak komunikovat s rodinou, popřípadě kde vyhledat následnou odbornou pomoc. Účastníci se seznámí s prevencí duševního zdraví, jak se může o sebe postarat samo dítě/dospívající, jak o sebe pečovat. Důležitou součástí duševního zdraví je psychická odolnost. Obeznámí se se základními pilíři psychické odolnosti, principy sebereflexe, jak nakládat s emocemi, se vztahy. Součástí výuky bude i pedopsychiatrické minimum. Budeme se věnovat specifickým tématům, jako jsou vývojové poruchy, poruchy chování, ADHD, afektivní a neurotické poruchy a poruchy příjmu potravy, krizová intervence v případě sebepoškozování nebo suicidálních ideací klienta.

Finanční gramotnost pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

(akreditováno MPSV)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2018/0215-SP/PC
Lektoři: Mgr. Jiří Kocourek

Kurz si klade za cíl snížení rizik spojených s malou finanční gramotností klientů nízkoprahových klubů pro děti a mládež. V rámci kurzu dostanou účastníci (sociální pracovníci a pracovníci v soc. službách NZDM) základní návod pro práci s klienty – dětmi a mládeží – na téma finanční gramotnosti. Účastníci kurzu se interaktivně naučí pracovat s tématy jako je problematika hledání práce, povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance, osobní rozpočet, orientace ve finanční sféře, příčiny zadlužování, a to vše zážitkovou formou na principu preventivního programu. Pro svou další práci s tímto tématem účastníci získají podrobný handout z každého modulu tak, aby následně mohli s tématem pracovat s klienty ve svém nízkoprahovém klubu.

Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

(akreditováno MPSV)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2019/0524-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Zuzana Gheza, Mgr. Zuzana Vopálková, Mgr. Martina Zábranská, Mgr. Jindřich Racek, Mgr. Alena Svobodová, Michaela Svobodová DiS., Mgr. Hana Solařová

Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti sestavování individuálního plánu ochrany dítěte. Kurz reaguje na povinnost orgánů sociálně-právní ochrany dítěte vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny a vytvářet individuální plán ochrany dítěte u dětí uvedených v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně ve znění pozdějších předpisů. Obsahem kurzu je zvyšování dovedností v oblasti analýzy získaných informací, posouzení ochranných a rizikových faktorů u dítěte a nabídka konkrétních metod práce pro sestavování a přehodnocování individuálního plánu ochrany dítěte. Kurz si klade za cíl usnadnit sociálním pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí proces individuálního plánování s ohroženým dítětem a jeho rodinou.

Individuální plánování v nízkoprahových službách

(akreditováno MPSV - IKP)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2021/1371-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Ing. Aleš Herzog

Kurz je určen pro pracovníky v přímé práci, i pro vedoucí a metodiky služeb v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby (zejména NZDM a SW). Lektor vyvíjí od roku 2006 metody, jakými nízkoprahové služby mohou naplňovat standardy kvality sociálních služeb v oblasti jednání se zájemcem, uzavírání dohod a individuálního plánování. Tyto metody jsou prověřeny praxí i inspekcemi (např. dohodoplánování, rozhovor o životě a cíli spolupráce, záznamy IP ve stylu Příběh, Úkol, Tady a teď, Koloběh – cyklický evaluační model.)
Kurz směřuje k tomu, aby si pracovníci zvědomili, že individuální plánování je vlastně strukturované přemýšlení o klientech. Účastníci semináře typicky po jeho skončení hodnotí individuální plánování jako proces, který dlouhodobě intuitivně dělají a mají chuť jej využívat a rozvíjet jako smysluplný nástroj pro dosahování přínosu pro klienty svého zařízení.
Účastníci si na kurzu vytvoří záznamy individuálních plánů vlastních klientů.

Individuální plánování v praxi

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2021/0359-SP/PC
Lektoři: Ing. Mgr. Aleš Herzog

Kurz srozumitelným a energizujícím způsobem ukazuje, co je individuální plánování, jaké jsou možné podoby individuálního plánu a jak se mohou pracovníci v sociálních službách na plánování podílet. Základem je podpora pracovníků v přemýšlení a pojmenování nepříznivých sociálních situací klientů a hledání průniku mezi tím, co služba nabízí a co klient chce. Kurz používá příklady na základě jednotlivých stylů individuálních plánů, které jsou prověřeny praxí i inspekcemi (záznamy plánů ve stylu "Příběh, Úkol, Tady a teď a Koloběh“.) Kurz směřuje k tomu, aby si pracovníci zvědomili, že individuální plánování je vlastně strukturované přemýšlení o klientech. Účastníci typicky po skončení kurzu hodnotí individuální plánování jako proces, který dlouhodobě intuitivně dělají a mají chuť jej využívat, zapojovat se do něj a rozvíjet jako smysluplný nástroj pro dosahování přínosu pro klienty svého zařízení. Kurz je inovovaným kurzem Zaznamenávání individuálního plánování, který ČAS nabízel v minulých letech.

Jak na prevenci v NZDM?

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2020/0706-SP/PC
Lektoři: Mgr. Jan Kopic, Bc. Barbora Peterková

Kurz slouží začínajícím pracovníkům jako vstupní brána do práce s preventivními tématy v NZDM. Zkušenějším pracovníkům nabízí rozšíření vědomostí a znalostí v oblasti preventivní práce s klienty. Budeme se věnovat formám, které lze pro preventivní práci využít, tak, aby byly pro klienty atraktivní, jak nad různými pojetími samotných aktivit přemýšlet, na co se soustředit (se zaměřením – „diskusí“ – jaký má v současné době prevence v NZDM rozměr, jak různá zařízení, služby a každý sám za sebe k tomuto tématu přistupujeme, co se do prevence promítá, co vnímáme jako historicky zažité, funkční nebo naopak problematické, jak se prevence v čase proměňuje, co ovlivňuje její přínosnost, v čem vidíme rezervy a budoucí výzvy). Nabídneme pojetí prevence pro všechny formy poskytování služby – terén, klub i online prostor. Stěžejní částí kurzu je prostor pro samotné tvoření jednotlivých preventivních programů pro různé formy služby, kdy si na jednotlivých případech ukážeme, jak lze preventivní témata zpracovávat.  

Jak vést malý tým I. 

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2020/0166-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Svetlana Pokorná-Vrablecová

Kurz je určen pro účastníky, kteří začínají s vedením lidí a potřebují podporu v tom, jak na to jít, ale také pro ty, kteří tým vedou déle, a chtějí si upevnit své dovednosti a zároveň si rozšířit své dosavadní znalosti. Na kurzu se účastníci dozvědí, kdo je vedoucí malého týmu, co by měl znát, umět a dělat. Účastníci dostanou informace, co je malý tým a jak s ním pracovat, budou diskutovat o užitečných premisách pro vedení lidí. Kurz se dále zaměří na to, co jsou společné týmové hodnoty a přesvědčení a jak je budovat, jak podpořit samostatnost a zodpovědnost lidí v týmu. Společně se také účastníci věnují tomu, jak řešit konflikty v týmu konstruktivním způsobem. Na kurzu si dále vyzkoušejí, jak nahlížet na své dovednosti vedení lidí a budou hledat možnosti k jejich zlepšení. Účastníci si také vytvoří symboly pro důležité týmové hodnoty. Kurz bude reagovat na individuální očekávání účastníků, bude probíhat interaktivní formou, v příjemné spolupracující atmosféře.

Jak vést malý tým II.

(akreditováno MPSV - IKP)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2021/1375-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Svetlana Pokorná-Vrablecová

Máte teoretický základ ve vedení lidi, ale neumíte ho dobře propojit s praxí? Potřebujete sdílet své zkušenosti s jinými na stejné pozici jako jste vy? Uvítáte praktické nápady pro zlepšení vaší práce s lidmi? 
Kurz doporučujeme absolventům kurzu Jak vést malý tým I. jako navazující program, mohou se ho však účastnit i ostatní zájemci.
Kurz je vhodný pro vedoucí malých týmů v sociálních službách, kteří se chtějí zlepšit ve svých dovednostech vedoucího. Vzdělávání volně navazuje na akreditovaný kurz Jak vést malý tým I., který obsahuje ucelenější teorii vedení lidi vycházející z holistického managementu. Kurz bude zaměřen na konkrétní dovednosti vedoucích malých týmů v oblasti sociálních služeb, a zároveň v rámci kurzu vytvoříme prostor pro sdílení zkušeností s jinými vedoucími malých týmů. Kurz bude zaměřen na efektivní postupy, jak vést porady. Účastník se seznámí s druhy porad, strukturou a uměním vedení porad. Účastníci si vyzkouší vést skupinovou diskusi za pomoci metody strukturované řízené diskuse. Dále účastníci zlepší komunikační dovednosti - naučí se, jak dávat konstruktivní zpětnou vazbu. Účastníci si ve skupinách vyzkouší vytvořit různé varianty konkrétních vět, které mohou použít v praxi. Účastníci dostanou možnost ještě před kurzem uvést témata, která je zajímají. Na základě těchto témat budeme v jedné části kurzu pracovat s tzv. „Tématy na přání – sdílení dobré praxe“. Účastníci kurzu tak budou moci rozvíjet schopnost zamyslet se nad tím, jak pracují, nad tím, co potřebují a zároveň si budou moci na sobě vyzkoušet práci ve skupině, která je v některých momentech podobná práci s lidmi v pracovním týmu.

Kariérové poradenství pro klienty NZDM

(akreditováno MPSV - IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2021/1259-SP/PC
Lektoři: Mgr. Gabriela Slaninová, Mgr. Petra Pavlíčková

Cílem kurzu je vybavit účastníka základními teoretickými znalostmi a dovednostmi a těchto znalostí využít při provázení jedince procesem volby dalšího směřování. Pracovník získá přehled o oborech středoškolského studia, o možnostech uplatnění klientů na trhu práce. Získá dovednosti, jak navázat kontakt, udržet a dokončit s klientem dialog o volbě jeho studijní a profesní budoucnosti, osvojí si nástroje a postupy efektivní v kariérovém poradenství, bude schopen do své práce zařadit sebepoznávací a zážitkové aktivity, bude umět podpořit klienta v rozhodování o volbě profese.

Jak získat do týmu ty správné lidi… (v pomáhajících profesích)

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2020/0397-VP
Lektoři: Mgr. Tomáš Klumpar, PhDr. Jan Gruber, Ph.D.

Lidské zdroje jsou základními pilíři práce v každém oboru a o to více v pomáhajících profesích. Vytvořit fungující tým je v období ekonomické konjuktury náročný úkol. Účastníci kurzu se seznámí s personálním marketingem aplikovatelným v praxi sociálních služeb, seznámí se s příklady dobré praxe i častých chyb formou prezentace příkladů organizace, kde lektoři působí, i prostřednictvím řízené diskuze. Získají teoretický vhled do životního cyklu personálního marketingu, budou hodnotit aktuální stav personalistiky své organizace skrze bilanční kruh, sestaví si akční plán rozvoje. Zásadní část kurzu je věnována technikám náboru (způsoby inzerce, komunikační kanály a PR), výběru (nastavování kritérií, skládání hodnotitelského týmu, nácvik pozorování a hodnocení) včetně detailního představení metody assesment centrum, a v neposlední řadě stabilizaci pracovníků (mentoring, metodika, rituály atd.). Kurz je založen na jedinečné dlouhodobé praktické spolupráci odborníků z teorie personalistiky, jejich zkušeností z oblasti byznysu a s managementem zavedené organizace na poli pomáhajících profesí. Díky tomu přináší nové pohledy vyzkoušené v praxi.

Kompetence ke kontaktní práci (sebezkušenostní výcvik kontaktní práce)

(akreditováno MPSV)
rozsah: 253 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2021/0487-SP/PC
Lektoři: Mgr. Eva Vernerová, Mgr. Michal Zahradník

Sebezkušenostní výcvik obsahuje tři třídenní setkání, tři čtyřdenní setkání a jedno dvoudenní setkání v celkové časové dotaci 253 hodin (184 hod. přímá výuka, 2 hod. individuální konzultace, 16 hod. povinná stáž + 51 hod. samostatná příprava) pro max. 16 osob. Východiskem je pojetí kontaktní a identitní práce Dr. Petra Klímy. Identitní práce je především porozumění způsobům životního vyjádření a následně podíl na spoluvytváření podmínek pro jejich zlepšení. Imperativem takto orientované činnosti potom je: hledej porozumění a kontakt. Kontaktní prací rozumíme profesionální aktivitu, odbornou nízkoprahově organizovanou sociální a sociálně pedagogickou činnost, zaměřenou na zvědomování možností změn sociokulturního prostředí člověka (a odvislého životního způsobu) a ovlivňování průběhu těchto změn prostřednictvím aktivního doprovázení (vytváření a udržování pomáhajícího a podporujícího kontaktu). Kurz rozšiřuje a prohlubuje  výukové pojetí Dr. Klímy z druhé poloviny 90. let. Vycházíme od konkrétní současné praxe (a souvisejícího prožívání) frekventantů, nabízíme inspirativní teoretická východiska, navozujeme tréninkové a zážitkové situace za účelem získání vlastní reflektované zkušenosti, kterou se pak ve skupině pokoušíme integrovat do každodenní praxe. Tuto logiku sledují jak jednotlivá setkání, tak i koncepce celého kurzu. Klíčovými oblastmi, kterými se zabýváme, je osobnost pracovníka a kontext pomáhající profese (fenomenologické a sociální pole, lidské potřeby a role apod.), kontakt a jeho dynamika, vztah a způsoby jeho utváření (existenciální dialog), nástroje a postupy (typologie klienta a pracovníka, vnitřní pozorovatel, intervenční styly atd.).

Kontakt a vyjednávání sociální práce s klientem s duševním onemocněním v nízkoprahových službách

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 14 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2021/1258-SP/PC
Lektoři: Mgr. Eva Vernerová, MgA. Viktor Dočkal

Sociální pracovníci se v kontextu nízkoprahových služeb (denní centra, terénní programy pro osoby bez přístřeší, služby pro uživatele drog apod.) běžně setkávají s klienty trpícími duševním onemocněním, deprivací, duální diagnózou (kombinace se závislostním chováním) nebo jinou obtíží. Průvodními projevy takovýchto klientů jsou pak obtížné zvládání běžných sociálních kontaktů a sociálního začleňování vůbec. Opakovaně se ukazuje, že tito klienti propadají pomyslným sítem standardních sociálních služeb a logickou branou zpět se pak stávají nízkoprahové – stacionární nebo terénní –služby. Je tedy žádoucí, aby sociální pracovník, v terénu či nízkoprahu, byl schopen s takovýmto klientem vést dialog, mapovat potřeby, případně delegovat a motivovat klienta do návazných služeb. Cílem kurzu je nalézt způsoby, jak prakticky postupovat při práci s těmito klienty, jak vhodně navázat kontakt, na co se v komunikaci zaměřit a jak rozumět jednání člověka, jehož vnímání může překračovat rámec logiky. Zaměříme se se na měkké dovednosti a jejich praktické využití v oboru sociální práce. Seminář je veden interaktivní formou.

Kontaktní práce v souvislostech – páteřní kurz I

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 54 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2019/1317-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Václava Egermaierová, Petr Hampacher, DiS., PhDr. Zdena Honsová Filípková, Mgr. Tomáš Klumpar, Mgr. Helena Kotová, Mgr. Regina Kuncová, Mgr. Petr Matoušek, Mgr. Věra Růžičková

Kurz je určen začínajícím pracovníkům, kteří pracují v sociální oblasti metodou kontaktní práce (zejména v nízkoprahových sociálních službách), nebo se chtějí s touto metodou více seznámit či si upevnit její principy. Kurz je rozdělen na 3 setkání (každé setkání nabízíme také jako samostatné kurzy – Vztahy a prostor, Řízení a organizace, Kontaktní práce ve spolupráci a sítích – najdete dále v nabídce). Kurz je svým obsahem obdobou dřívějšího kurzu Základy nízkoprahových služeb.

V prvním se účastníci seznámí se základními charakteristikami kontaktní práce a přirozeného prostředí klientů. Dále je věnována pozornost vlastnímu kontaktu s klientem s důrazem na praktické dovednosti kontaktních pracovníků a etiku a dilemata, které kontaktní pracovník s ohledem na specifika své práce řeší.

Druhé setkání je věnováno rozvoji dalších kompetencí pro působení v organizaci zaměřující se na kontaktní práci. Účastníci se seznámí s principy vedení dokumentace a chodem organizace. V kurzu se pracuje s pojmy jako strategické plánování, sociální politika, nejde o teoretické výklady těchto pojmů, ale o porozumění jejich důležitosti a smyslu v roli, kterou v organizaci účastník zastává – SP, PSS, vedoucí. Práce v týmech zaručuje, že žádná role nebude přehlédnuta. Nedílnou součástí kurzu je i seznámení účastníků s formami možné supervizní podpory v organizaci.

Třetí setkání má za cíl ukotvit poznatky z předchozích setkání a rozvinout další kompetence pro působení v organizaci – účastníci se seznámí se systémem sociálních, odborných i veřejných služeb a politik. Poslední část je věnována výkonu profesní role a profesních hranic pracovníka jako nezbytné součásti tohoto systému. Kurz tak kopíruje „kariérní postup" kontaktního pracovníka a podporuje jej v setrvání v kontaktní práci.

Kontaktní práce ve spolupráci a sítích – páteřní kurz I

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2019/1325-SP/PC
Lektoři: Mgr. Václava Egermaierová, Petr Hampacher, DiS., PhDr. Zdena Honsová Filípková, Mgr. Tomáš Klumpar, Mgr. Helena Kotová, Mgr. Regina Kuncová, Mgr. Petr Matoušek, Mgr. Věra Růžičková

Kurz navazuje na kurz Řízení a organizace v kontaktní práci – páteřní kurz I. Cílem kurzu je ukotvit poznatky z předchozího kurzu, rozvinout další kompetence pracovníka pro působení v organizaci zaměřující se na kontaktní práci s klienty služby. Kurz je navázán na výstupy předchozího kurzu a účastníci v jeho úvodu reflektují svoji individuální (či skupinovou) práci na úkolu, který z předcházejícího setkání vyplynul (organizace, dokumentace, etika kontaktní práce). V rámci kurzu se účastníci seznamují se systémem sociálních, odborných i veřejných služeb a politik, které se dotýkají výkonu kontaktní sociální práce, a to jak na lokální, tak regionální a státní úrovni. Pozornost je věnována především propojování a spolupráci různých institucí tak, aby byla vytvořena funkční regionální síť. V průběhu semináře budou vysvětleny provazby mezi jednotlivými úrovněmi, možnosti jejich vzájemného propojování a ovlivňování (od case managementu až po strategické plány a koncepce). Důraz bude kladen na porozumění všech vazeb v závislosti na roli, kterou v organizaci účastník zastává. Práce v týmech zaručuje, že žádná role nebude přehlédnuta. Poslední část semináře je věnována výkonu profesní role a profesních hranic pracovníka jako nezbytné součásti tohoto systému. Pokud účastník neabsolvoval kurz Řízení a organizace v kontaktní práci, vypracuje úkol dle zadání, které mu bude zasláno po přihlášení do kurzu. 

Krizová intervence nejen pro streetwork – základy

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2019/1219-SP/PC/PP/VP
Lektoři: Mgr. Peter Porubský, Mgr. Barbara Ernest, Jan Kaňák, Ph.D., Mgr. Lenka Ottová

Účastníci se seznámí s teorií krize a získají informace o různých typech krizí v životě člověka. Na kurzu se naučí základní principy používání technik krizové intervence, seznámí se se strukturou krizově-intervenčního rozhovoru tak, aby byli schopni začít krizovou intervenci používat v kontaktu s klienty. Kurz je určen pro streetworkery, kontaktní pracovníky a další sociální pracovníky a pracovníky v nízkoprahových sociáních službách, kteří přicházejí do kontaktu s klienty v krizových situacích. Kurz je veden interaktivně, kromě teorie čeká účastníky také praktický nácvik a dostatek prostoru pro rozvíjení vlastní reflexe a přenosu získaných poznatků do kontextu práce s klienty v organizacích účastníků..

Krizová intervence nejen pro streetwork – rozšiřující

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2019/1221-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Peter Porubský, Mgr. Barbara Ernest, Jan Kaňák, Ph.D., Mgr. Lenka Ottová

Kurz navazuje na kurz Krizová intervence nejen pro streetwork – základy a jeho absolvování je podmínkou účasti v tomto kurzu. Účastníci si mohou prohloubit své vědomosti o specifických postupech krizové intervence (práce se suicidálním klientem, náročné situace v krizové intervenci) a při praktických nácvicích trénovat své dovednosti vést krizově-intervenční hovor. Kurz je vedený interaktivní formou a dostatek prostoru je věnován kazuistikám z praxe účastníků tak, aby si mohli odnést individuální tipy pro svou práci s klienty. Část kurzu je věnovaná psychohygieně pracovníků a prevenci vyhoření a etickým dilematům v krizové intervenci.

Lektorské dovednosti

rozsah: 24 vyučovacích hodin
Lektoři: Mgr. Michal Zahradník

Kurz je určen zkušeným a středně zkušeným pracovníkům z přímé práce i ve vedoucích pozicích, kteří mají zkušenost jako lektoři, nebo dlouhodobou zkušenost jako frekventanti; chystají se v roce kurzu lektorovat vlastní nebo přidělené téma (organizace požaduje prezentaci); mají z lektorování (některé fáze, situace…) obavy, nejsou si jisti vlastními kompetencemi, jsou motivováni svoje kompetence posílit; chtějí porozumět „lektorování“ v souvislostech a je jim blízké procesní uvažování.

Možnosti práce s předluženým klientem v praxi

(akreditováno MPSV - IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2021/1373-SP/PC
Lektoři: Mgr. Kristýna Schreilová, Mgr. Petra Skuhrová

Získejte praktické informace o tom, jak pracovat s klienty sociálních služeb, kteří se potýkají s předlužením.
Stav předlužení je jedním z nejčastějších problémů, se kterými se sociální pracovníci u svých klientů setkávají. Příčiny jeho vzniku jsou různé, následky však bývají podobné – klient postupně ztrácí přehled o tom, jak jeho aktuální situace vypadá, možností řešení ubývá, a naopak dluhy narůstají. Ve vzdělávacím kurzu srozumitelným způsobem probereme základy aktuální právní úpravy této problematiky, seznámíme se se současnou praxí a hlavně zjistíte, jak můžete předluženým klientům své sociální služby pomoci.

Oborové minimum nízkoprahových sociálních služeb

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 20 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2021/1257-SP/PC
Lektoři: Mgr. Regina Kuncová, Mgr. Věra Růžičková, Mgr. Martina Zimmermannová, Radek Skřivan DiS., Mgr. Jan Kopic, Bc. Kamila Zelená 

Kurz je určen začínajícím pracovníkům v sociálních službách a začínajícím sociálním pracovníkům, kteří pracují v nízkoprahových sociálních službách. Kurz seznamuje účastníky se základy fungování těchto služeb a s jejich základními principy, teoretickými východisky i metodami práce. Stěžejní část kurzu je věnována službě nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a terénní sociální práci. Kurz se zabývá také základními etickými problémy, se kterými se mohou začínající pracovníci ve svých službách setkat.

Od předsudku k diskriminaci

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2021/0493-SP/PC/PP/VP
Lektoři: Lucie Masopustová

Jak ovlivňuje diskriminační chování příležitosti, potažmo kvalitu života jedince? Umíte takové chování rozpoznat? Může být diskriminace institucionalizovaná? Je diskriminace vždy špatná? Víte, jaké to je být diskriminován? Znáte úrovně a druhy diskriminačního chování? Na kurzu navážeme na mechanismy vzniku předsudků z předchozího kurzu „Práce s předsudky v sociálních službách“, vyzkoušíme si, jaké to je být diskriminován, pojmenujeme druhy a fáze diskriminace vzhledem ke svým klientům a zaměříme se na rozvoj dovedností, které nám pomohou ji rozpoznat, určit její riziko, pochopit její příčiny a nalézat řešení konkrétních situací. 
Podmínkou účasti na tomto kurzu je absolvování kurzu Práce s předsudky v sociálních službách.

Potřeby klientů nízkoprahových služeb (metody vytváření hypotéz o potřebách, vytváření a zpřesňování zakázky)

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2022/0959-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Michal Zahradník

Kurz seznamuje účastníky s problematikou lidských potřeb a potřeb ve vztazích, akcentuje více užívaných přístupů. Na základě sebezkušenosti si účastníci osvojí základy Pesso – Boyden pojetí potřeb. Tato teorie je kotvena do konceptu získané a utvářené identity. Druhá polovina kurzu je zaměřena k osvojení fenomenologického přístupu v kontaktní práci. Účastníci na závěr vytvoří ve skupinách „fenomenologické mapy“ na základě přineseného kazuistického materiálu. Na mapy aplikují své poznatky o potřebách z předchozí části kurzu a pokusí se navrhnout inovativní strategii další práce s klientem, včetně postupů sjednávání individuálního plánu s klientem.

Práce s klientem s agresí v chování

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2021/1260-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Martina Zikmundová, Mgr. Petr Matoušek

Kurz seznámí účastníky s teoriemi motivace k agresivnímu chování a pomůže jim zorientovat se v možnostech předcházení vyhroceným situacím, rovněž také možnostech reakcí na agresivní chování. Velká část kurzu je věnována nácviku reakcí v konkrétních situacích. Kurz se zabývá otázkami: Co je agrese? Jak vypadá agresivní chování? Jak to rozpoznám? Co s tím dle svého temperamentu dělám? Co agresivní chování dělá se mnou? Jsem agresivní? Jak se prosazuji? Kurz umožňuje vlastní prožitek, je postaven na autentických zkušenostech účastníků. Klade důraz na prevenci a pravidla, jak k agresi, ke klientovi s agresí v chování či dalším osobám přistupovat, jak pracovat se svou agresí. 

Práce s předsudky v sociálních službách

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2021/0492-SP/PC/PP/VP
Lektoři: Lucie Masopustová

I naši klienti chodí nakupovat, na poštu, k lékaři, navštěvují různé instituce, úřady, cestují dopravními prostředky. Chová se k nim veřejnost stejně jako k nám? Přistupuje k nim shovívavěji nebo je přísnější? Proč tomu tak je? Co ovlivňuje jejich chování? Můžete s tím vy, jako kontaktní pracovníci něco dělat? Pojďte s námi nahlédnout pod pokličku mechanismům, které tvoří identitu jedince. Zkusíme přijít na to, co ovlivňuje vznik postojů a následného chování podle zažitých sociokulturních vzorců. Podnikněte s námi cestu k novým úhlům pohledu, nebojte se dozvědět něco nového o sobě i druhých.
Na tento kurz navazuje kurz Od předsudku k diskriminaci.

Romové a sociální vyloučení

(akreditováno MPSV - IKP)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2022/0814-SP/PC
Lektoři: Mgr. Věra Růžičková, Mgr. Patricie Hanzlová

Kurz se věnuje tématu sociální práce s obyvateli sociálně vyloučených lokalit, kteří se považují za Romy, nebo tak jsou označováni, možnostem, výzvám a limitům jejich sociálního začleňování. Přibližuje historické a politické souvislosti skutečnosti, že právě tito lidé tvoří velkou část obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Seznamuje účastníky kurzu s historií Romů, jejich tradicemi, díly současných romských umělců, stejně jako s utvářením obrazu Romů a vztahu většinové společnosti k nim zejména prostřednictvím politiky uplatňované vůči nim jako „cizorodému elementu“ na území současné České republiky v minulosti i současnosti. Zabývá se také popisem současného etnoemancipačního hnutí Romů a jeho rolí v procesu vytváření pozitivní identifikační pozice a potenciálního významu v procesu začleňování sociálně vyloučených Romů. Pozornost je věnována vymezení pojmů Rom, romství, etnicita, romská problematika, romská kultura, romská komunita, tomu, jaké limity tyto běžně využívané pojmy mají, jaké stereotypy a předsudky jsou s romskou identitou spojovány, jak to ovlivňuje životy Romů a mezigenerační reprodukci sociálního vyloučení, jehož aspekty popisujeme. V kurzu se zabýváme tím, co jsou efektivní nástroje sociálního začleňování sociálně vyloučených Romů, zda má sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách nějaká specifika, zda existují zvláštní nároky na sociální pracovníky, kteří tu pracují. Účastníci jsou seznámeni s různými náhledy na tyto otázky a s příklady dobré praxe.

Řízení a organizace v kontaktní práci – páteřní kurz I

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2019/1324-SP/PC
Lektoři: Mgr. Václava Egermaierová, Petr Hampacher, DiS., PhDr. Zdena Honsová Filípková, Mgr. Tomáš Klumpar, Mgr. Helena Kotová, Mgr. Regina Kuncová, Mgr. Petr Matoušek, Mgr. Věra Růžičková

Kurz navazuje na kurz Vztahy a prostor v kontaktní práci – páteřní kurz I. Účastníci si v kurzu ukotví poznatky z předchozího kurzu, rozvinou další kompetence pracovníka pro působení v organizaci zaměřující se na kontaktní práci s klientem. V dalších částech kurzu se pak účastníci seznamují s principy vedení dokumentace, a to z pohledu, jak efektivně dokumentaci psát, ale také, jak v ní číst a získat potřebné informace pro návazné pracovní kroky. Kurz přináší účastníkům základní náhled na fungování organizace z pohledu jeho budoucího směřování, seznamuje účastníky s významem cílů, hodnot, deklarovaných zásad či principů činnosti organizace. Návazně se pak zaměřuje i na všední život v organizaci, způsob sdílení informací, přijímání a plnění úkolů. V kurzu se pracuje s pojmy jako strategické plánování, sociální politika, nejde ale o teoretické výklady těchto pojmů, ale o porozumění jejich důležitosti a smyslu v roli, kterou v organizaci účastník zastává. Práce v týmech zaručuje, že žádná role nebude přehlédnuta. Nedílnou součástí kurzu je i seznámení účastníků s formami možné supervizní podpory v organizaci, stejně tak podpory v oblasti péče o pracovníka – řízení času, další vzdělávání, kariérní postup. Pokud účastník neabsolvoval kurz Vztahy a prostor v kontaktní práci, vypracuje úkol dle zadání, které mu bude zasláno po přihlášení do kurzu. 

Sebepoškozování dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2019/1223-SP/PC/PP/VP
Lektoři: Mgr. Peter Porubský, Mgr. Barbara Ernest, Mgr. Lenka Ottová

Sebepoškozování je v současné době velmi aktuální fenomén a registrujeme jeho rostoucí výskyt mezi dětmi a dospívajícími. Jednodenní kurz si klade za cíl poskytnout nejen teoretické znalosti k tomuto fenoménu (týkající se témat jako rizikové faktory sebepoškozování, spouštěče, mechanismus sebepoškozování, účinné faktory pomoci), ale také se na problematiku sebepoškozování dívá optikou možností pomoci klientům a jejich blízkým v rámci sociálních služeb. Účastníci kurzu si budou moci vyzkoušet v modelových situací kontakt s klientem, který se sebepoškozuje.

Sexualita dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2019/1224-SP/PC/PP/VP
Lektoři: Mgr. Peter Porubský, Mgr. Barbara Ernest, Jan Kaňák, Ph.D.

Kurz je speciálně připravený pro pracovníky, kteří pracují s dětskými a dospívajícími klienty. Účastníci se seznámí se základními pojmy z oblasti sexuologie a psychosexuálního vývoje, menšinové sexuální orientace apod. Kurz je interaktivní, propojuje teorii s dlouholetou praxí lektora na dětské lince důvěry. Důraz se klade na sebereflexi osobních hranic pracovníka tak, aby si pro sebe našel bezpečnou formu rozhovoru s klienty v různém věku.

Sociální práce s lidmi bez domova

(akreditováno MPSV)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2019/0499-SP/PC
Lektoři: Regina Kuncová

Tak jako neexistuje univerzální způsob, jak se stane člověk bezdomovcem, tak neexistuje univerzální způsob, jak z bezdomovectví vyjít. Smyslem kurzu je získání základní orientace v různých situacích našich klientů – osob bez domova. Díky této orientaci získáme nadhled nad jejich obtížnou životní situací a zároveň se budeme snažit na tuto situaci dívat více jejich očima, jejich životní perspektivou. Tento kurz pojmenuje dilemata sociální práce pro lidi bez domova: Proč nestačí střecha nad hlavou? Co způsobuje, že se někteří klienti cítí v našich službách stejně jako ve vězení? Jak je možné, že i přes veškerou naši snahu někteří volí život venku. Co ve skutečnosti tito lidé potřebují od sociálního pracovníka? Kromě těchto a mnoha jiných zásadních otazníků práce s osobami bezdomova přinese seminář taktéž základní orientaci v následujících oblastech:

 • Jaké podoby může mít bezdomovectví.
 • Které impulsy mohou přispět ke ztrátě bydlení a osamocení.
 • Omezení a příležitosti, které nese život bez domova.
 • Stručný přehled dávek hmotné nouze a jejich problematika.
 • Co můžeme nabídnout: formy a druhy služeb pro osoby bez domova.
 • Plánování, hodnocení a způsob poskytování služby.
 • Trendy: prostupné bydlení versus housing first, wet hostel, následné služby, komunitní bydlení apod.

Techniky prevence rizikového chování v kyberprostoru využitelné při práci s dětmi a mládeží v sociálních službách

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2019/1218-SP/PC
Lektoři: Mgr. Karolína Brabcová

Tento kurz volně navazuje na kurz Základy digitální gramotnosti pro pracovníky s dětmi a mládeží v kontextu sociálních služeb (jeho absolvování ale není podmínkou účasti). Klade si za cíl předat praktické dovednosti a paletu konkrétních aktivit využitelných při práci s klienty. Účastníci se interaktivním způsobem naučí, jak otevírat a vést témata se skupinou klientů i s jednotlivci, naučí se rozpoznávat případné rizikové chování svých klientů a adekvátně na ně reagovat s cílem snížit míru jejich ohrožení při využívání internetu. Účastníci se naučí možnosti a hranice komunikace s klientem přes chatovací nástroje a dozví se, jak efektivně využívat sociální sítě k prezentaci své služby.

Trénink rozeznávání potřeb klienta a jeho zakázky

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 14 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2020/0707-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Eva Janků, MgA. Viktor Dočkal

Kurz je určen pracovníkům v pomáhajících profesích, pro které je uchopení zakázky klienta základním předpokladem k vytvoření spolupráce. Kurz se zaměřuje na dovednost cíleného, mapovacího kontaktu a rozhovoru, kdy jsou klientovy aktualizované potřeby pojmenovávány jako možné zakázky. Kurz napomáhá pracovníkům rozlišovat kontext klientovy situace, fáze procesu motivace, sebeuvědomění a jeho připravenost ke změně. V neposlední řadě mají pracovníci možnost naučit se odkrýt možné překážky k naplnění zakázky a dosáhnout tak subjektivní spokojenosti klienta. Dalším přínosem pro klienta je pracovníkem zprostředkované zvědomění možnosti volby, zvýšení klientovy kompetence převzít zodpovědnost za svoji situaci. Kurz je veden interaktivní dramaterapeutickou formou. Na seminář si připravte situaci s klientem, kdy jste si Vy nebo klient/ka nevěděli rady, obtížně jste hledali zakázku či ji bylo obtížné, jakkoliv definovat.

Umění rozhovoru

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2020/0167-SP/PC
Lektoři: Mgr. Svetlana Pokorná-Vrablecová

Rozhovor je základním nástrojem sociální práce a zároveň prostředkem komunikace mezi pracovníky týmu. Na úspěšně vedeném rozhovoru závisejí z velké části naše pracovní úspěchy i spokojenost. Jak využít rozhovor s klientem pro užitečnou spolupráci? Nevíte, jak rozhovor začít, jak ho udržet a jak ho ukončit? Řešíte, co dělat, když klient odbočuje od tématu a váš rozhovor se stává rozplizlým? Hledáte cestu, jak taktně vstoupit klientovi do řeči? Rádi byste našli otázky, které budou posouvat rozhovor směrem k řešení? V rámci kurzu Umění rozhovoru se společně zaměříme na témata: jak vypadá pomáhající rozhovor, jeho fáze a na co se ve které fázi zaměřujeme; práce se zakázkou klienta a jak se posunout od prvotních, často nejasných přání, směrem k měřitelnému cíli; otázky jako intervence, druhy otázek a jejich možnosti využití v rozhovoru, jak formulovat dobrou otázku.

Úvod do modelů změny u klientů v kontaktní práci

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 hodin
akreditace MPSV č. A2021/1374-SP/PC/VP
Lektoři: Ing. Mgr. Aleš Herzog

Kurz se bude věnovat pochopení modelů. Na konkrétních příkladech konkrétních klientů účastníkům kurzu ukáže, kterým směrem mohou pracovníci usilovat o pozitivní změnu v životě klientů. Kurz se přitom zaměřuje především na praxi ve službách sociální prevence, s přihlédnutím ke specifikům nízkoprahových soc. služeb. Jak se jde dívat na změnu ve službách sociální prevence, především s dětmi a dospívajícími z nízkoprahových klubů, s lidmi žijícími v sociálně vyloučených lokalitách, při práci s uživateli drog, lidmi bez přístřeší a pracovníky v sexbyznysu.
Kurz ukazuje metody, jakými nízkoprahové služby mohou vnímat a pojmenovávat své cíle. Následně budou představeny různé modely změny. 

Úvod do sociálně-právní ochrany dětí

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2020/0171-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Alena Svobodová, Mgr. Johana Mertová

Kurz seznamuje účastníky se systémem sociálně-právní ochrany dětí v České republice. Zasazuje systém do mezinárodního kontextu. Účastníci se dozvědí, jaké jsou aktuální změny a trendy v této oblasti, budou seznámeni s finančními toky v systému. Kurz se zaměřuje na rozpoznávání cílové skupiny sociálně-právní ochrany dětí, na možnou spolupráci mezi jednotlivými aktéry sociálně-právní ochrany dětí. Dále se seznámí s procesem vedení případu v rámci SPOD a možnostmi řešení situací dětí včetně druhů náhradní rodinné péče a ústavní výchovy. Dozvědí se, co je to rodičovská odpovědnost a jaká jsou práva a povinnosti jednotlivých aktérů SPOD, budou seznámeni s informacemi týkajícími se trestního soudnictví ve věcech mládeže. Kurz je určen sociálním pracovníkům i pracovníkům v sociálních službách, a to zejména z nízkoprahových služeb, SAS apod. Orientace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí je nezbytná pro všechny pracovníky v týmu dané služby, jelikož se s problematikou mohou setkat při všech činnostech, které v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. vykonávají.

Úvod do vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

(akreditováno MPSV)
rozsah: 7 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2019/0587-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Zuzana Gheza, Mgr. Zuzana Vopálková, Mgr. Martina Zabranská, Mgr. Jindřich Racek, Mgr. Alena Svobodová, Michaela Svobodová DiS., Mgr. Hana Solařová

Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti vyhodnocování potřeb dítěte. Kurz reaguje na povinnost orgánů sociálně-právní ochrany dítěte vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny a vytvářet individuální plán ochrany dítěte u dětí uvedených v §6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Kurz je zaměřen na všechny aspekty vyhodnocování potřeb dítěte: co je obsahem, z čeho vychází, jaké jsou jeho principy a cíle. Kurz se dále zaměřuje na témata: sběr dat, získávání informací a způsob zapisování informací do zprávy z vyhodnocování. Okrajově se dotýká také tématu analýzy a sestavení individuálního plánu ochrany dítěte (tomuto tématu se více věnuje náš kurz „Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny“). Kurz představí konkrétní metody práce pro vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny a pomocné nástroje, které proces vyhodnocování usnadní. Součástí kurzu je procvičení dovedností sběru dat. Cílem kurzu je naučit především sociální pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí, jak vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny.

Výcvik v motivačních rozhovorech

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 48 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2021/1372-SP/PC
Lektoři: PhDr. Jan Soukup, Mgr. Petr Matoušek

Motivační rozhovory jsou poradenským a terapeutickým přístupem zaměřeným na podporu hledání vnitřní motivace ke změně chování. Mají klinicky ověřenou účinnost a jsou využívány v oblasti sociální, zdravotnické, pedagogické, v soudnictví či ve firmách – využívají se mj. v práci se závislými na drogách, alkoholu, gamblingu, s lidmi s poruchami příjmu potravy, při odvykání kouření, při změně životosprávy, při změně nezdravých návyků, v probační službě, v práci s mladistvými, nebo při změnách v organizacích. Motivační rozhovory jsou rovněž účinné v prevenci vyhoření. Účastník získá základy kontaktu s klientem (praktická cvičení). 

Vztahová vazba v sociálně-právní ochraně dětí

(akreditováno MPSV)
rozsah: 12 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2019/0516-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. et Mgr. Alena Svobodová, Mgr. Johana Mertová, Michaela Svobodová, DiS., Mgr. Věra Nešutová, Mgr. Lucie Salačová, Mgr. Zuzana Vopálková, Mgr. Jindřich Racek, Mgr. Zuzana Gheza

Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti vztahové vazby a ztrát v životě dítěte. Kurz reaguje na desetiletí výzkumů v oblasti vztahové vazby dítěte, odloučení a ztrát dětí. Zabývat se bude nejenom psychologickými aspekty vztahové vazby, ale především, jaký vliv mají poruchy vztahové vazby na chování dítěte a jak v situaci, kdy je indikovaná porucha vztahové vazby, postupovat. Kurz se zaměřuje na metody práce s dětmi s poruchou vztahové vazby a na seznámení s nástroji, s jejichž pomocí lze vztahovou vazbu posilovat. Poslední část kurzu se věnuje procesu truchlení při ztrátě a možnostem, jak dítěti při vyrovnávání se se ztrátou pomoci.

Vztahy a prostor v kontaktní práci – páteřní kurz I

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 22 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2019/1323-SP/PC
Lektoři: Mgr. Václava Egermaierová, Petr Hampacher, DiS., PhDr. Zdena Honsová Filípková, Mgr. Tomáš Klumpar, Mgr. Helena Kotová, Mgr. Regina Kuncová, Mgr. Petr Matoušek, Mgr. Věra Růžičková

Kurz poskytne základní odborný rámec a praktické dovednosti začínajícím pracovníkům, kteří pracují v sociální oblasti metodou kontaktní práce. V první části se účastníci kurzu seznamují se základními charakteristikami přirozeného prostředí klientů a tím, jak přirozený prostor strukturuje vlastní kontaktní práci. Druhá část setkání je zaměřena na samotný kontakt s klientem a je rozdělen na jednotlivé etapy kontaktní práce: oslovení, průběh a ukončení. Tato část kurzu je zaměřena více na praktické dovednosti kontaktních pracovníků. Poslední část je věnována etice a dilematům, které kontaktní pracovník s ohledem na specifika kontaktní práce řeší. Tato část kurzu je zaměřena na projednávání a reflexi různých kazuistik, se kterými se kontaktní pracovníci setkávají v přirozeném prostředí klienta. Na tento kurz navazuje vzdělávací program Řízení a organizace v kontaktní práci – páteřní kurz I.

Workshop – Jak na sociální sítě s nízkými rozpočty

(IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoři: Klára Mouchová

Sociální sítě jsou stále rozšířenějším komunikačním kanálem, neplacené dosahy už ale dávno nejsou, co bývaly. Na tomto workshopu společně probereme, jak i v dnešní době efektivně využívat sociální sítě v čele s Facebookem, dotkneme se ale i Instagramu a dalších sítí. Dozvíte se, jak tvořit obsah, jak sítě uchopit strategicky i na co si dávat pozor. 

Facebook je u nás nejrozšířenější sociální sítí, proto může být velmi zajímavým komunikačním kanálem i pro vás. Jak ho využívat, aby vám skutečně přinášel výsledky, které potřebujete? 

Na kurzu zjistíte, jak si pro Facebook stanovit cíle a pro jaké cíle je také tato síť nejvhodnější. Pobavíme se i o tom, jak Facebook či Instagram fungují a jak vyhodnocují obsah – a ten se poté spolu naučíme i vytvářet, a to jak po stránce copywritingu, tak i grafiky anebo videa. Na příkladech si ukážeme, jak obsah dělat i nedělat, zodpovíme vám i všetečné otázky jako jak často publikovat, jak komunikovat s lidmi a zvládat na sociálních sítích krizové situace a jak přistupovat k placené propagaci, když nemáte zrovna bezedný rozpočet.

Základy digitální gramotnosti pro pracovníky s dětmi a mládeží v kontextu sociálních služeb

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2019/1215-SP/PC
Lektoři: Mgr. Jiří Kocourek

Kurz si klade za cíl rozšířit povědomí sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách pracujících s dětmi a mládeží o problematice bezpečného užívání sociálních sítí a internetu obecně. V rámci kurzu dostanou účastníci základní návod pro práci s klienty – dětmi a mládeží – na téma digitální gramotnost. Účastníci kurzu se interaktivně naučí pomáhat klientům se zabezpečením profilů na sociálních sítích a dalších uživatelských účtů a otevírat s klienty témata bezpečnosti na internetu při skupinové i individuální práci. Absolventi kurzu dostanou slovníček se základními pojmy a jejich vysvětlením, s informacemi o aktuálním výskytu jednotlivých prvků rizikového chování u české mládeže a s návodnými otázkami pro následnou práci s klienty.

Základy práce s klienty NZDM pod vlivem alkoholu nebo OPL

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2020/0170-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Helena Kotová, Mgr. Zuzana Guryčová, Bc. Kamila Zelená

Obsah kurzu se orientuje na práci s klienty NZDM a terénních programů pro děti a mládež. Cílem kurzu je naučit se pracovat v rámci pravidel služby a „vstupu pod vlivem“ tak, aby to bylo co nejefektivnější pro klienta, bezpečné pro službu a aby bylo možno nabízet sociální výkony. Kurz se nese v duchu poselství „naši klienti mají tyto charakteristiky, a proto s nimi chceme pracovat“. Kurz není určen k přesvědčování o tom, že takto ano, spíše se jedná o vzájemné pochopení, sdílení zkušeností a myšlení v zájmu klienta. V semináři je počítáno s aktivním zapojením účastníků.  

V rámci setkání probereme možné varianty pravidel, probereme různé fáze bytí pod vlivem, naučíme se, jak vliv poznat a jak začít rozhovor s klientem na toto téma. Dále probereme, jak konkrétně s klientem v různých fázích stavu pod vlivem pracovat. Zda se to dá, jaká jsou rizika a pozitiva, co to může přinést z hlediska důvěry, vztahu s klientem, spektrem zakázek a posunu klienta směrem k řešení svého problému. Budeme řešit i jak pracovat v mimořádných situacích a s nespolupracujícím klientem.

Kurz je zaměřen prakticky, budeme pracovat s kazuistikami účastníků, budeme se dotýkat jejich vlastních postojů, probereme práci s pravidly jako nástrojem naší práce a důraz bude na dodržování hranic – osobních, profesních, etických. 

Základy psychohygieny jako prevence syndromu vyhoření

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2020/0168-SP/PC
Lektoři: Mgr. Svetlana Pokorná-Vrablecová

Kurz je určen pracovníkům, kteří se potřebují dozvědět, jak pečovat o sebe, když pomáhají druhým. Je určen pro ty, kteří se chtějí dozvědět, jak vybalancovat svůj pracovní čas a energii tak, aby byl v souladu s vlastními přáními. Je určen těm, kteří si kladou otázku, zda v práci vyhořívají či ne. Na kurzu se účastníci dozvědí, co je syndrom vyhoření, jaké jsou jeho příznaky a fáze. Udělají si orientační test syndromu vyhoření a zjistí, jak jsou na tom. Uvědomí si, jak zachází s vlastní zátěží, a také co jim při práci s ní pomáhá. Dále si účastníci pojmenují vlastní individuální strategie v prevenci syndromu vyhoření. Dozvědí se doporučované možnosti a způsoby prevence syndromu vyhoření. V rámci kurzu si vyzkoušejí konkrétní techniky zaměřené na relaxaci a projdou imaginativní cestu za „Starým moudrým mužem“. Kurz bude reagovat na individuální očekávání účastníků, bude probíhat interaktivní formou, v příjemné spolupracující atmosféře.

Základy terénní práce s mládeží

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 24 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2021/0453-SP/PC
Lektoři: Mgr. Zuzana Šťastná, Bc. Lukáš Kudláček, Mgr. Regina Kuncová, Mgr. Martina Zimmermannová, Mgr. Tereza Kašová

Cílem kurzu je seznámit účastníky s terénní prací, jakožto specifickou formou práce s mládeží. Prostor bude dán nejen teorii, ale zejména praktickému nácviku pomocí modelových situací. Společně se tak podíváme na problematiku streetworku od zmapování lokality, přes nastavení služby a požadavků na pracovníka, až k navazování a udržení kontaktu s cílovou skupinou. Kurz v neposlední řadě ukazuje a pomáhá sdílet dobrou praxi. Zaměřuje se na specifika terénní práce na malém a velkém městě, vzhledem k věku cílové skupiny a také lokalitě, ve které je provozován. Důraz je kladen na techniku prvního kontaktu a zaměření na udržení kontaktu v terénu. Část kurzu je věnována on-line práci na sociálních sítích a jejím zásadám efektivity. Na kurzu je prostor pro řešení specifických a mimořádných situací formou sdílení dobré praxe.

Tagy