Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Seznam všech vzdělávacích programů

Veškeré kurzy pro Vás rádi připravíme na míru. Vybírat můžete z nabídky všech vzdělávacích programů ČAS. Kurzy, které jsou realizovány Institutem kontaktní práce, jsou označeny „akreditováno MPSV – IKP“.

 1. BE THE BEST (jak se stát nejlepším poskytovatelem nízkoprahových preventivních služeb)  
 2. Doporučené postupy zvládání somatických komplikací uživatelů návykových látek
 3. Finanční gramotnost pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách
 4. Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny
 5. Individuální plánování s dětmi a mládeží v kontextu sociálně-právní ochrany
 6. Individuální plánování v nízkoprahových službách
 7. Jak vést malý tým
 8. Jak vést malý tým II.
 9. Kompetence ke kontaktní práci (sebezkušenostní výcvik kontaktní práce)
 10. Kontakt a vyjednávání sociální práce s psychiatrickým klientem
 11. Krizová intervence nejen pro streetwork – základy
 12. Krizová intervence nejen pro streetwork – rozšiřující
 13. Lektorské dovednosti
 14. Možnosti práce s předluženým klientem v praxi
 15. Oborové minimum nízkoprahových sociálních služeb
 16. Potřeby klientů nízkoprahových služeb. Metody vytváření hypotéz o potřebách, vytváření a zpřesňování zakázky.
 17. Práce s agresivním klientem
 18. Preventivní využití komiksů při tvorbě preventivních programů v NZDM
 19. Romové a sociální vyloučení
 20. Sebepoškozování dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb
 21. Sexualita dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb
 22. Sociální práce s lidmi bez domova
 23. Techniky prevence rizikového chování v kyberprostoru využitelné při práci s dětmi a mládeží v sociálních službách
 24. Trénink rozeznávání potřeb klienta a jeho zakázky
 25. Umění rozhovoru
 26. Úvod do vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny
 27. Výcvik v motivačních rozhovorech
 28. Vztahová vazba v sociálně-právní ochraně dětí
 29. Základy digitální gramotnosti pro pracovníky s dětmi a mládeží v kontextu sociálních služeb
 30. Základy psychohygieny jako prevence syndromu vyhoření
 31. Základy terénní práce s mládeží
 32. Zaznamenání individuálního plánování

 

1. BE THE BEST (jak se stát nejlepším poskytovatelem nízkoprahových preventivních služeb)

(akreditováno MPSV)
rozsah: 24 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2019/0016-SP/PC/VP
Lektoři: Bc. Jan Syrový

Každý poskytovatel sociálních služeb v České republice musí zajišťovat jejich minimální požadovanou úroveň kvality v souladu se standardy kvality sociálních služeb. Nízkoprahové preventivní služby přitom musí zohlednit specifika vyplývající z charakteru jejich cílové skupiny a druhu poskytovaných služeb. Mezi základní specifika řízení a rozvoje kvality nízkoprahových preventivních služeb patří větší důraz na prokazování užitečnosti (kvality) svých služeb jiným zainteresovaným stranám, než jsou klienti (politici, rodiče, policie, soudy, úřady, veřejnost apod.). Vzdělávací program BE THE BEST je orientován především na tu část řízení a rozvoje kvality, která se věnuje identifikaci nejdůležitějších zainteresovaných stran, zjištění jejich požadavků a očekávání, stanovení metod a postupů mapování naplnění těchto požadavků a očekávání a využití výstupů mapování pro další rozvoj dané služby.

2. Doporučené postupy zvládání somatických komplikací uživatelů návykových látek

(akreditováno MPSV)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2019/0472-SP/PC
Lektoři: Mgr. Eva Nezdarová, Mgr. Nikol Spůrová   

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří pracují v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby – zejména pro pracovníky terénních programů a kontaktních center. V úvodní části kurz seznámí účastníky s charakteristikou nejčastějších somatických komplikací u injekčních uživatelů drog (záněty žil, abscesy, flegmóny, hnisavé záněty kůže, bércové vředy a další kožní defekty, vši, svrab), příčinami, příznaky, doporučenými postupy a zkušenostmi z praxe. Druhá část kurzu je věnována základům ošetřování ran a přípravě klientů k hospitalizaci. Poslední část kurzu je zaměřena na zdravotní poradenství u dalších somatických komplikací, které se často vyskytují u injekčních uživatelů drog (např. bakteriální endokarditida, infekční hepatitidy, HIV a syfilis).

3. Finanční gramotnost pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

(akreditováno MPSV)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2018/0215-SP/PC
Lektoři: Mgr. Jiří Kocourek

Kurz si klade za cíl snížení rizik spojených s malou finanční gramotností klientů nízkoprahových klubů pro děti a mládež. V rámci kurzu dostanou účastníci (sociální pracovníci a pracovníci v soc. službách NZDM) základní návod pro práci s klienty – dětmi a mládeží – na téma finanční gramotnosti. Účastníci kurzu se interaktivně naučí pracovat s tématy jako je problematika hledání práce, povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance, osobní rozpočet, orientace ve finanční sféře, příčiny zadlužování, a to vše zážitkovou formou na principu preventivního programu. Pro svou další práci s tímto tématem účastníci získají podrobný handout z každého modulu tak, aby následně mohli s tématem pracovat s klienty ve svém nízkoprahovém klubu.

4. Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

(akreditováno MPSV)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2019/0524-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Zuzana Gheza, Mgr. Zuzana Vopálková, Mgr. Martina Zábranská, Mgr. Jindřich Racek, Mgr. Alena Svobodová, Michaela Svobodová DiS., Mgr. Hana Solařová

Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti sestavování individuálního plánu ochrany dítěte. Kurz reaguje na povinnost orgánů sociálně-právní ochrany dítěte vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny a vytvářet individuální plán ochrany dítěte u dětí uvedených v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně ve znění pozdějších předpisů. Obsahem kurzu je zvyšování dovedností v oblasti analýzy získaných informací, posouzení ochranných a rizikových faktorů u dítěte a nabídka konkrétních metod práce pro sestavování a přehodnocování individuálního plánu ochrany dítěte. Kurz si klade za cíl usnadnit sociálním pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí proces individuálního plánování s ohroženým dítětem a jeho rodinou.

5. Individuální plánování s dětmi a mládeží v kontextu sociálně-právní ochrany

(akreditováno MPSV)
rozsah: 14 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2018/0221-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Jindřich Racek

Kurz se bude věnovat zavádění a realizaci individuálního plánování služby s klienty v zařízeních, která pracují formou kontaktní práce. Cílem semináře je naučit se hledat a formulovat individuální cíle klientů tak, aby byly v kontextu se smyslem a cíli dané sociální služby, aby reagovaly na potřeby klientů a byly v souladu s principy sociálně-právní ochrany dětí. Kurz je určen především pro metodiky zařízení a další pracovníky, kteří hledají, jakým způsobem naplnit standardy v praxi nízkoprahových a terénních sociálních služeb (zejména naplňování  standardů 1, 3, 4, 5).

6. Individuální plánování v nízkoprahových službách

(akreditováno MPSV)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. 2018/0217-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Ing. Aleš Herzog

Kurz se věnuje zavádění a realizaci individuálního plánování služby s klienty ve službách sociální prevence, s přihlédnutím ke specifikům nízkoprahových služeb. Položíme si základní otázky: Co to vlastně individuální plánování je a z čeho vychází?  Co to je osobní cíl – cíl spolupráce? Jaký má vztah k nepříznivé sociální situaci klienta? Dá se provádět individuální plánování při běžných činnostech služby? Jak vypadá dobrý záznam individuálního plánu? Jak plánovat ve službách sociální prevence? Jak plánovat s nemotivovanými klienty? Kurz ukazuje metody, jakými nízkoprahové služby mohou naplňovat standardy kvality sociálních služeb v oblasti jednání se zájemcem, uzavírání dohod a  individuálního plánování. Tyto metody jsou prověřeny praxí i inspekcemi (např. dohodoplánování, rozhovor o životě a cíli spolupráce, záznamy IP ve stylu Příběh, Úkol, Tady a teď.) Kurz směřuje k tomu, aby si pracovníci zvědomili, že individuální plánování je vlastně strukturované přemýšlení o klientech. Účastníci typicky po jeho skončení hodnotí individuální plánování jako proces, který dlouhodobě intuitivně dělají a mají chuť jej využívat  a rozvíjet jako smysluplný nástroj pro dosahování přínosu pro klienty svého zařízení. Pracovníci si na kurzu vytvoří záznamy individuálních plánů vlastních klientů.

7. Jak vést malý tým

(akreditováno MPSV)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. 2016/0240-PC/SP/VP
Lektoři: Mgr. Svetlana Pokorná-Vrablecová

Začínáte s vedením lidí a potřebujete podporu v  tom, jak na to jít? Vedete tým už déle a chcete se dozvědět něco nového? Nevíte, jak zvládnout konfliktní situace v týmu? Přemýšlíte nad tím, jak podpořit samostatnost a zodpovědnost lidí v týmu? Společně se zaměříme např. na témata, co je malý tým a jak s ním pracovat; kdo je vedoucí týmu, co by měl znát, umět a dělat vedoucí malého týmu; jak zabezpečit společné týmové hodnoty a přesvědčení; jak řešit konflikty v týmu konstruktivním způsobem.

8. Jak vést malý tým II.

(akreditováno MPSV)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2018/0218-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Svetlana Pokorná-Vrablecová

Kurz je vhodný pro vedoucí malých týmů v neziskových organizacích, kteří se chtějí zlepšit ve svých dovednostech vedoucího. Vzdělávání volně navazuje na akreditovaný kurz Jak vést malý tým č. 2016/0240-PC/SP/VP, který obsahuje ucelenější teorii vedení lidi vycházející z holistického managementu. Kurz Jak vést malý tým II. bude zaměřen na konkrétní dovednosti vedoucích malých týmů a zároveň v rámci kurzu vytvoříme prostor pro sdílení zkušeností s jinými vedoucími malých týmů. Kurz bude zaměřen na efektivní postupy, jak vést porady. Účastník se seznámí s druhy porad, strukturou a uměním vedení porad. Účastníci si vyzkouší vést skupinovou diskuzi za pomoci metody strukturované řízené diskuse. Dále účastníci zlepší komunikační dovednosti – naučí se, jak dávat konstruktivní zpětnou vazbu. Účastníci si ve skupinách vyzkouší vytvořit různé varianty konkrétních vět, které mohou použít v praxi, dostanou možnost ještě před kurzem uvést témata, která je zajímají. Na základě těchto témat budeme v jedné části kurzu pracovat s tzv. "Tématy na přání – sdílení dobré praxe". Účastníci kurzu tak budou moci rozvíjet schopnost zamyslet se nad tím, jak pracují, nad tím, co potřebují, a zároveň si budou moci na sobě vyzkoušet práci ve skupině, která je v některých momentech podobná práci s lidmi v pracovním týmu.

9. Kompetence ke kontaktní práci (sebezkušenostní výcvik kontaktní práce)

(akreditováno MPSV)
rozsah: 253 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2017/0606 SP/PC
Lektoři: Mgr. Eva Vernerová, Mgr. Michal Zahradník

Sebezkušenostní výcvik obsahuje tři třídenní setkání, tři čtyřdenní setkání a jedno dvoudenní setkání v celkové časové dotaci 253 hodin (184 hod. přímá výuka, 2 hod. individuální konzultace, 16 hod. povinná stáž + 51 hod. samostatná příprava) pro max. 16 osob. Východiskem je pojetí kontaktní a identitní práce Dr. Petra Klímy. Identitní práce je především porozumění způsobům životního vyjádření a následně podíl na spoluvytváření podmínek pro jejich zlepšení. Imperativem takto orientované činnosti potom je: hledej porozumění a kontakt. Kontaktní prací rozumíme profesionální aktivitu, odbornou nízkoprahově organizovanou sociální a sociálně pedagogickou činnost, zaměřenou na zvědomování možností změn sociokulturního prostředí člověka (a odvislého životního způsobu) a ovlivňování průběhu těchto změn prostřednictvím aktivního doprovázení (vytváření a udržování pomáhajícího a podporujícího kontaktu). Kurz rozšiřuje a prohlubuje  výukové pojetí Dr. Klímy z druhé poloviny 90. let. Vycházíme od konkrétní současné praxe (a souvisejícího prožívání) frekventantů, nabízíme inspirativní teoretická východiska, navozujeme tréninkové a zážitkové situace za účelem získání vlastní reflektované zkušenosti, kterou se pak ve skupině pokoušíme integrovat do každodenní praxe. Tuto logiku sledují jak jednotlivá setkání, tak i koncepce celého kurzu. Klíčovými oblastmi, kterými se zabýváme, je osobnost pracovníka a kontext pomáhající profese (fenomenologické a sociální pole, lidské potřeby a role apod.), kontakt a jeho dynamika, vztah a způsoby jeho utváření (existenciální dialog), nástroje a postupy (typologie klienta a pracovníka, vnitřní pozorovatel, intervenční styly atd.).

10. Kontakt a vyjednávání sociální práce s psychiatrickým klientem

(akreditováno MPSV)
rozsah: 14 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2017/0809- SP/PC
Lektoři: Mgr. Eva Vernerová, MgA. Viktor Dočkal

Sociální pracovníci se v kontextu nízkoprahových služeb (denní centra, terénní programy pro osoby bez přístřeší, služby pro uživatele drog apod.) běžně setkávají s klienty trpícími duševním onemocněním, deprivací, duální diagnózou (kombinace se závislostním chováním) nebo jinou obtíží. Průvodními projevy takovýchto klientů jsou pak obtížné zvládání běžných sociálních kontaktů a sociálního začleňování vůbec. Opakovaně se ukazuje, že tito klienti propadají pomyslným sítem standardních sociálních služeb a logickou branou zpět se pak stávají nízkoprahové – stacionární nebo terénní –služby. Je tedy žádoucí, aby sociální pracovník, v terénu či nízkoprahu, byl schopen s takovýmto klientem vést dialog, mapovat potřeby, případně delegovat a motivovat klienta do návazných služeb. Cílem kurzu je nalézt způsoby, jak prakticky postupovat při práci s těmito klienty, jak vhodně navázat kontakt, na co se v komunikaci zaměřit a jak rozumět jednání člověka, jehož vnímání může překračovat rámec logiky. Zaměříme se se na měkké dovednosti a jejich praktické využití v oboru sociální práce. Seminář je veden interaktivní formou.

11. Krizová intervence nejen pro streetwork – základy

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2019/1219-SP/PC/PP/VP
Lektoři: Mgr. Peter Porubský, Mgr. Barbara Ernest, Jan Kaňák, Ph.D.

Účastníci se seznámí s teorií krize a získají informace o různých typech krizí v životě člověka. Na kurzu se naučí základní principy používání technik krizové intervence, seznámí se se strukturou krizově-intervenčního rozhovoru tak, aby byli schopni začít krizovou intervenci používat v kontaktu s klienty. Kurz je určen pro streetworkery, kontaktní pracovníky a další sociální pracovníky a pracovníky v nízkoprahových sociáních službách, kteří přicházejí do kontaktu s klienty v krizových situacích. Kurz je veden interaktivně, kromě teorie čeká účastníky také praktický nácvik a dostatek prostoru pro rozvíjení vlastní reflexe a přenosu získaných poznatků do kontextu práce s klienty v organizacích účastníků..

12. Krizová intervence nejen pro streetwork – rozšiřující

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2019/1221-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Peter Porubský, Mgr. Barbara Ernest, Jan Kaňák, Ph.D.

Kurz navazuje na kurz Krizová intervence nejen pro streetwork – základy. Účastníci si mohou prohloubit své vědomosti o specifických postupech krizové intervence (práce se suicidálním klientem, náročné situace v krizové intervenci) a při praktických nácvicích trénovat své dovednosti vést krizově-intervenční hovor. Kurz je vedený interaktivní formou a dostatek prostoru je věnován kazuistikám z praxe účastníků tak, aby si mohli odnést individuální tipy pro svou práci s klienty. Část kurzu je věnovaná psychohygieně pracovníků a prevenci vyhoření a etickým dilematům v krizové intervenci.

13. Lektorské dovednosti

rozsah: 24 vyučovacích hodin
Lektoři: Mgr. Michal Zahradník

Kurz je určen zkušeným a středně zkušeným pracovníkům z přímé práce i ve vedoucích pozicích, kteří mají zkušenost jako lektoři, nebo dlouhodobou zkušenost jako frekventanti; chystají se v roce kurzu lektorovat vlastní nebo přidělené téma (organizace požaduje prezentaci); mají z lektorování (některé fáze, situace…) obavy, nejsou si jisti vlastními kompetencemi, jsou motivováni svoje kompetence posílit; chtějí porozumět „lektorování“ v souvislostech a je jim blízké procesní uvažování.

14. Možnosti práce s předluženým klientem v praxi

(akreditováno MPSV)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A 2018/0053-SP/PC
Lektoři: Mgr. Kristýna Schreilová

Získejte praktické informace o tom, jak pracovat s klienty sociálních služeb, kteří se potýkají s předlužením. Stav předlužení je jedním z nejčastějších problémů, se kterými se sociální pracovníci u svých klientů setkávají. Příčiny jeho vzniku jsou různé, následky však bývají podobné – klient postupně ztrácí přehled o tom, jak jeho aktuální situace vypadá, možností řešení ubývá, a naopak dluhy narůstají. Ve vzdělávacím kurzu srozumitelným způsobem probereme základy aktuální právní úpravy této problematiky, seznámíte se se současnou praxí a hlavně zjistíte, jak můžete předluženým klientům své sociální služby pomoci.

15. Oborové minimum nízkoprahových sociálních služeb

(akreditováno MPSV)
rozsah: 20 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2017/0808-SP/PC
Lektoři: Mgr. Regina Kuncová, Mgr. Helena Kotová, Mgr. Stanislav Kunc, Mgr. Věra Růžičková, Mgr. Josef Soukal, Mgr. Martina Zimmermannová, Radek Skřivan DiS.

Kurz je určen začínajícím pracovníkům v sociálních službách a začínajícím sociálním pracovníkům, kteří pracují v nízkoprahových sociálních službách. Kurz seznamuje účastníky se základy fungování těchto služeb a s jejich základními principy, teoretickými východisky i metodami práce. Stěžejní část kurzu je věnována službě nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a terénní sociální práci. Kurz se zabývá také základními etickými problémy, se kterými se mohou začínající pracovníci ve svých službách setkat.

16. Potřeby klientů nízkoprahových služeb. Metody vytváření hypotéz o potřebách, vytváření a zpřesňování zakázky.

(akreditováno MPSV)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2018/0774-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Michal Zahradník

Kurz seznamuje účastníky s problematikou lidských potřeb a potřeb ve vztazích, akcentuje více užívaných přístupů. Na základě sebezkušenosti si účastníci osvojí základy Pesso - Boyden pojetí potřeb. Tato teorie je kotvena do konceptu získané a utvářené identity. Druhá polovina kurzu je zaměřena k osvojení fenomenologického přístupu v kontaktní práci. Účastníci na závěr vytvoří ve skupinách "fenomenologické mapy" na základě přineseného kazuistického materiálu. Na mapy aplikují své poznatky o potřebách z předchozí části kurzu a pokusí se navrhnout inovativní strategii další práce s klientem, včetně postupů sjednávání individálního plánu.

17. Práce s agresivním klientem

(akreditováno MPSV)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2018/0740-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Martina Zikmundová

Kurz seznámí účastníky s teoriemi motivace k agresivnímu chování a pomůže jim zorientovat se v možnostech předcházení vyhroceným situacím, rovněž také možnostech reakcí na agresivní chování. Velká část kurzu je věnována nácviku reakcí v konkrétních situacích a porozumění vlastní agresi. Kurz se zabývá otázkami: Co je agrese? Jak vypadá agresivní chování? Jsem agresivní? Jak se prosazuji? Kurz umožňuje vlastní prožitek, je postaven na autentických zkušenostech účastníků. Klade důraz na prevenci a pravidla, jak k agresi, ke klientovi s agresí v chování či dalším osobám přistupovat, jak pracovat se svou agresí.

18. Preventivní využití komiksů při tvorbě preventivních programů v NZDM

(akreditováno MPSV)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2018/0739-SP/PC
Lektoři: Mgr. Helena Kotová, Bc. Lenka Staníková

Tento kurz slouží začínajícím pracovníkům jako vstupní brána do práce s preventivními tématy v NZDM. Zkušenějším pracovníkům nabízí rozšíření vědomostí a znalostí v oblasti preventivní práce s klienty. Účastník kurzu získá návod, jak je možné preventivní programy v NZDM uchopit, jak pracovat s jednotlivými komiksy, aby sloužily jako prostředek pro navázání hovoru na ožehavá témata spolu s klienty. Budou mu předány informace, kde se skrývá hlavní téma jednotlivých komiksů, jaká jsou další podtémata, která lze s klienty otevřít a která lze v komiksech najít, jakým směrem může jít preventivní práce s klientem. Další důležitou dovedností, jenž je na semináři procvičována, je vůbec samotné praktické využití. Jak komiksy nejlépe zhodnotit a využít jejich potenciál, kde se skrývají možná rizika a úskalí práce s nimi a jak se jich vyvarovat. Nedílnou součástí semináře je praktický úkol, ve kterém účastníci tvoří ve skupinách vlastní preventivní program pro svá zařízení a kde mají možnost si vyzkoušet tvorbu a pochopit principy preventivních programů.

19. Romové a sociální vyloučení

(akreditováno MPSV)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2018/0346-SP/PC
Lektoři: Mgr. Věra Růžičková

Kurz seznámí účastníky s oblastí etnických specifik Romů, jejich tradic a současné romské kultury. Zaměří se na vztahy mezi většinovou společností a Romy a stereotypy a předsudky, které jsou s Romy spojovány. Kurz se věnuje současné situaci Romů v ČR, zejména problematice sociálního vyloučení (aspekty, příčiny a důsledky), charakteristikám života v sociálně vyloučených lokalitách a pojmu "kultura chudoby". Obsahem kurzu je také seznámení účastníků s historií Romů, jejich původem a příchodem na území České republiky a s historií soužití většinové společnosti a Romů na našem území. Součástí kurzu je identifikace specifik práce s Romy v sociálně vyloučených lokalitách v praxi nízkoprahových sociálních služeb, které vycházejí z romské historie i podmínek sociálního vyloučení, ve kterých mnoho Romů v současnosti v ČR žije. Účastníci budou seznámeni s nároky na osobnost sociálního pracovníka v sociálně vyloučené lokalitě a s příklady dobré praxe nízkoprahových sociálních služeb v různých lokalitách v ČR.

20. Sebepoškozování dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2019/1223-SP/PC/PP/VP
Lektoři: Mgr. Peter Porubský, Mgr. Barbara Ernest

Sebepoškozování je v současné době velmi aktuální fenomén a registrujeme jeho rostoucí výskyt mezi dětmi a dospívajícími. Jednodenní kurz si klade za cíl poskytnout nejen teoretické znalosti k tomuto fenoménu (týkající se témat jako rizikové faktory sebepoškozování, spouštěče, mechanismus sebepoškozování, účinné faktory pomoci), ale také se na problematiku sebepoškozování dívá optikou možností pomoci klientům a jejich blízkým v rámci sociálních služeb. Účastníci kurzu si budou moci vyzkoušet v modelových situací kontakt s klientem, který se sebepoškozuje.

21. Sexualita dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2019/1224-SP/PC/PP/VP
Lektoři: Mgr. Peter Porubský, Mgr. Barbara Ernest, Jan Kaňák, Ph.D.

Kurz je speciálně připravený pro pracovníky, kteří pracují s dětskými a dospívajícími klienty. Účastníci se seznámí se základními pojmy z oblasti sexuologie a psychosexuálního vývoje, menšinové sexuální orientace apod. Kurz je interaktivní, propojuje teorii s dlouholetou praxí lektora na dětské lince důvěry. Důraz se klade na sebereflexi osobních hranic pracovníka tak, aby si pro sebe našel bezpečnou formu rozhovoru s klienty v různém věku.

22. Sociální práce s lidmi bez domova

(akreditováno MPSV)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2019/0499-SP/PC
Lektoři: Regina Kuncová

Tak jako neexistuje univerzální způsob, jak se stane člověk bezdomovcem, tak neexistuje univerzální způsob, jak z bezdomovectví vyjít. Smyslem kurzu je získání základní orientace v různých situacích našich klientů – osob bez domova. Díky této orientaci získáme nadhled nad jejich obtížnou životní situací a zároveň se budeme snažit na tuto situaci dívat více jejich očima, jejich životní perspektivou. Tento kurz pojmenuje dilemata sociální práce pro lidi bez domova: Proč nestačí střecha nad hlavou? Co způsobuje, že se někteří klienti cítí v našich službách stejně jako ve vězení? Jak je možné, že i přes veškerou naši snahu někteří volí život venku. Co ve skutečnosti tito lidé potřebují od sociálního pracovníka? Kromě těchto a mnoha jiných zásadních otazníků práce s osobami bezdomova přinese seminář taktéž základní orientaci v následujících oblastech:

 • Jaké podoby může mít bezdomovectví.
 • Které impulsy mohou přispět ke ztrátě bydlení a osamocení.
 • Omezení a příležitosti, které nese život bez domova.
 • Stručný přehled dávek hmotné nouze a jejich problematika.
 • Co můžeme nabídnout: formy a druhy služeb pro osoby bez domova.
 • Plánování, hodnocení a způsob poskytování služby.
 • Trendy: prostupné bydlení versus housing first, wet hostel, následné služby, komunitní bydlení apod.

23. Techniky prevence rizikového chování v kyberprostoru využitelné při práci s dětmi a mládeží v sociálních službách

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2019/1218-SP/PC
Lektoři: Mgr. Jiří Kocourek, Jan Vališ DiS, Bc. Dušan Vaněk

Tento kurz volně navazuje na kurz Základy digitální gramotnosti pro pracovníky s dětmi a mládeží v kontextu sociálních služeb (jeho absolvování ale není podmínkou účasti). Klade si za cíl předat praktické dovednosti a paletu konkrétních aktivit využitelných při práci s klienty. Účastníci se interaktivním způsobem naučí, jak otevírat a vést témata se skupinou klientů i s jednotlivci, naučí se rozpoznávat případné rizikové chování svých klientů a adekvátně na ně reagovat s cílem snížit míru jejich ohrožení při využívání internetu. Účastníci se naučí možnosti a hranice komunikace s klientem přes chatovací nástroje a dozví se, jak efektivně využívat sociální sítě k prezentaci své služby.

24. Trénink rozeznávání potřeb klienta a jeho zakázky

(akreditováno MPSV)
rozsah: 14 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. 2016/0762-PC/SP/PP
Lektoři: Mgr. Eva Vernerová, MgA. Viktor Dočkal

Kurz je určen pracovníkům v pomáhajících profesích, pro které  je uchopení zakázky klienta základním předpokladem k vytvoření spolupráce. Kurz se zaměřuje na dovednost cíleného, mapovacího kontaktu a rozhovoru, kdy jsou klientovy aktualizované potřeby pojmenovávány jako možné zakázky. Kurz napomáhá pracovníkům rozlišovat kontext klientovy situace, fáze procesu motivace, sebeuvědomění a jeho připravenost ke změně. V neposlední řadě mají pracovníci možnost naučit se odkrýt možné překážky k naplnění zakázky a dosáhnout tak subjektivní spokojenosti klienta. Dalším přínosem pro klienta je pracovníkem zprostředkované zvědomění možnosti volby, zvýšení klientovy kompetence převzít zodpovědnost za svoji situaci.

25. Umění rozhovoru

(akreditováno MPSV)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. 2016/0241-PC/SP/VP
Lektoři: Mgr. Svetlana Pokorná-Vrablecová

Rozhovor je základním nástrojem sociální práce a zároveň prostředkem komunikace mezi pracovníky týmu. Na úspěšně vedeném rozhovoru závisejí z velké části naše pracovní úspěchy i spokojenost. Jak využít rozhovor s klientem pro užitečnou spolupráci? Nevíte, jak rozhovor začít, jak ho udržet a jak ho ukončit? Řešíte, co dělat, když klient odbočuje od tématu a váš rozhovor se stává rozplizlým? Hledáte cestu, jak taktně vstoupit klientovi do řeči? Rádi byste našli otázky, které budou posouvat rozhovor směrem k řešení? V rámci kurzu Umění rozhovoru se společně zaměříme na témata: jak vypadá pomáhající rozhovor, jeho fáze a na co se ve které fázi zaměřujeme; práce se zakázkou klienta a jak se posunout od prvotních, často nejasných přání, směrem k měřitelnému cíli; otázky jako intervence, druhy otázek a jejich možnosti využití v rozhovoru, jak formulovat dobrou otázku.

26. Úvod do vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

(akreditováno MPSV)
rozsah: 7 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2019/0587-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Zuzana Gheza, Mgr. Zuzana Vopálková, Mgr. Martina Zabranská, Mgr. Jindřich Racek, Mgr. Alena Svobodová, Michaela Svobodová DiS., Mgr. Hana Solařová

Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti vyhodnocování potřeb dítěte. Kurz reaguje na povinnost orgánů sociálně-právní ochrany dítěte vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny a vytvářet individuální plán ochrany dítěte u dětí uvedených v §6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Kurz je zaměřen na všechny aspekty vyhodnocování potřeb dítěte: co je obsahem, z čeho vychází, jaké jsou jeho principy a cíle. Kurz se dále zaměřuje na témata: sběr dat, získávání informací a způsob zapisování informací do zprávy z vyhodnocování. Okrajově se dotýká také tématu analýzy a sestavení individuálního plánu ochrany dítěte (tomuto tématu se více věnuje náš kurz „Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny“). Kurz představí konkrétní metody práce pro vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny a pomocné nástroje, které proces vyhodnocování usnadní. Součástí kurzu je procvičení dovedností sběru dat. Cílem kurzu je naučit především sociální pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí, jak vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny.

27. Výcvik v motivačních rozhovorech

(akreditováno MPSV)
rozsah: 48 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2018/0220-SP/PC
Lektoři: PhDr. Jan Soukup

Motivační rozhovory jsou poradenským a terapeutickým přístupem zaměřeným na podporu hledání vnitřní motivace klienta ke změně chování. Mají klinicky ověřenou účinnost a jsou využívány u problémů se závislostmi (alkohol, drogy, tabák, gambling) a v dalších oblastech (poruchy příjmu potravy, práce s mladistvými, změna nezdravých návyků aj.). Jsou také účinné v prevenci vyhoření. Účastníkům budou předány teoretické znalosti a proběhne nácvik praktických technik a dovedností zaměřených na metodu motivačních rozhovorů. Účastník získá základy kontaktu s klientem (praktická cvičení).

28. Vztahová vazba v sociálně-právní ochraně dětí

(akreditováno MPSV)
rozsah: 12 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2019/0516-SP/PC/VP
Lektoři: PhDr. Jan Soukup

Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti vztahové vazby a ztrát v životě dítěte. Kurz reaguje na desetiletí výzkumů v oblasti vztahové vazby dítěte, odloučení a ztrát dětí. Zabývat se bude nejenom psychologickými aspekty vztahové vazby, ale především, jaký vliv mají poruchy vztahové vazby na chování dítěte a jak v situaci, kdy je indikovaná porucha vztahové vazby, postupovat. Kurz se zaměřuje na metody práce s dětmi s poruchou vztahové vazby a na seznámení s nástroji, s jejichž pomocí lze vztahovou vazbu posilovat. Poslední část kurzu se věnuje procesu truchlení při ztrátě a možnostem, jak dítěti při vyrovnávání se se ztrátou pomoci.

29. Základy digitální gramotnosti pro pracovníky s dětmi a mládeží v kontextu sociálních služeb

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2019/1215-SP/PC
Lektoři: Mgr. Jiří Kocourek, Jan Vališ DiS, Bc. Dušan Vaněk

Kurz si klade za cíl rozšířit povědomí sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách pracujících s dětmi a mládeží o problematice bezpečného užívání sociálních sítí a internetu obecně. V rámci kurzu dostanou účastníci základní návod pro práci s klienty – dětmi a mládeží – na téma digitální gramotnost. Účastníci kurzu se interaktivně naučí pomáhat klientům se zabezpečením profilů na sociálních sítích a dalších uživatelských účtů a otevírat s klienty témata bezpečnosti na internetu při skupinové i individuální práci. Absolventi kurzu dostanou slovníček se základními pojmy a jejich vysvětlením, s informacemi o aktuálním výskytu jednotlivých prvků rizikového chování u české mládeže a s návodnými otázkami pro následnou práci s klienty.

30. Základy psychohygieny jako prevence syndromu vyhoření

(akreditováno MPSV)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. 2016/0130-PC/SP/VP
Lektoři: Mgr. Svetlana Pokorná-Vrablecová

Kurz je určen pro pracovníky sociálních služeb, kteří přemýšlejí nad tím, jakým způsobem se starat o sebe, když pomáhají jiným. Kurz je rovněž určen pro pracovníky, kteří neví, kdy a jak poznat, že už jsou za hranicí svých možností a zda tento moment vůbec rozpoznají. A v případě, že hranice rozpoznají, zda následně ví, jak s tím pracovat. Kurz je určen pro pracovníky, kteří by si rádi zařídili svůj pracovní život tak, aby byl v souladu s  životem osobním.

31. Základy terénní práce s mládeží

(akreditováno MPSV)
rozsah: 24 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2017/0122-SP/PC
Lektoři: Mgr. Zuzana Šťastná, Bc. Lukáš Kudláček, Mgr. Regina Kuncová, Mgr. Martina Zimmermannová

Cílem kurzu je seznámit účastníky s terénní prací, jakožto specifickou formou práce s mládeží. Prostor bude dán nejen teorii, ale zejména praktickému nácviku pomocí modelových situací. Společně se tak podíváme na problematiku streetworku od zmapování lokality, přes nastavení služby a požadavků na pracovníka, až k navazování a udržení kontaktu s cílovou skupinou. Kurz v neposlední řadě ukazuje a pomáhá sdílet dobrou praxi. Zaměřuje se na specifika terénní práce na malém a velkém městě, vzhledem k věku cílové skupiny a také lokalitě, ve které je provozován. Důraz je kladen na techniku prvního kontaktu a zaměření na udržení kontaktu v terénu. Část kurzu je věnována on-line práci na sociálních sítích a jejím zásadám efektivity. Na kurzu je prostor pro řešení specifických a mimořádných situací formou sdílení dobré praxe.

32. Zaznamenání individuálního plánování

(akreditováno MPSV)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. 2017/0188-PC/SP
Lektoři: Mgr. Ing. Aleš Herzog

Kurz předává znalosti v oblasti tvorby individuálního plánu s uživateli sociálních služeb. V teoretické části jsou nejdříve předávány pracovníkům znalosti, jaký je smysl individuálního plánování a z čeho plánování vychází. V případě, že pracovníci přemýšlejí, jak být užiteční klientům, tak plánují. Součástí je i poukaz na propojení mezi nepříznivou sociální situací okruhu osob, cíli sociální služby a individuálním plánováním. Dále jsou vymezeny termíny individuální plán, plánování, nepříznivá sociální situace, cíle, kroky, revize. Účastníkům jsou představeny znaky kvalitního individuálního plánu (popis nepříznivé sociální situace, kompaktnost, efektivita, transparentnost, informační přiměřenost). V praktické části účastníci kurzu pracují ve skupinách a vytvářejí (podle připravených vzorů) vlastní záznamy indviduálních plánů na základě své praxe s konkrétními klienty.