Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

ČAS od ČASU diskusní klub. Budování skutečně sociální sítě.

Česká asociace streetwork, z.s. zahajuje 1. 10. 2020 projekt „ČAS od ČASU diskusní klub. Budování skutečně sociální sítě“ s číslem 62500-2019-003-0070. Projekt potrvá do 30. 9. 2022.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

ENGLISH BELOW

V České republice program spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut.

Jádrem projektu je série veřejně přístupných diskusních setkání se zajímavými a inspirujícími osobnostmi se vztahem k nízkoprahovým sociálním službám (Streetwork). Diskusní setkání budou nahrávána a šířena ve formě podcastů.

Cílem je zlepšit povědomí společnosti o streetworku a též zlepšit jeho reputaci, stejně jako zlepšit postoj společnosti k znevýhodněným (zranitelným) skupinám obyvatel.

Dále bude vybudována síť podporovatelů (účastníci diskusních setkání a posluchači podcastů), kteří budou pomáhat vysvětlovat a obhajovat nízkoprahové sociální služby a jejich cílových skupin (osoby sociálně vyloučené, včetně dětí, žijící v chudobě, jiného než většinového etnika, lidé bez domova, se závislostí na návykových látkách nebo lidé pracující v sexbyznysu či migranti). Cílem projektu je posílit kapacitu střešní organizace nízkoprahových služeb (ČAS) v oblasti PR, a tím též sekundárně kapacitu jednotlivých služeb sdružených v ČAS v oblasti PR a schopnosti být moderní, sebevědomou a partnerskou sociální službou, s rovným postavením k jiným službám a k veřejné správě jako i k laické veřejnosti.

Cílové skupiny projektu jsou:

1. Odborná veřejnost – pracovníci a pracovnice sociálních služeb, především nízkoprahových, ale i dalších. Zástupci jiných institucí státních i nestátních (Klinika adiktologie, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, sociální kurátoři, pracovníci SPOD, zástupci vzdělavatelů v sociální práci, zástupci jiných oborů – zdravotníci, školští pracovníci, vězeňští pracovníci, policisté a další)

2. Stakeholdeři – zástupci veřejné správy, samospráv, zástupci médií (novináři – včetně mainstreamových), oborových organizací, spolků a občanských iniciativ. 

3. Zástupci znevýhodněných skupin osob, tj. cílové skupiny nízkoprahových sociálních služeb (osoby sociálně vyloučené, včetně dětí, žijících v chudobě, jiného než většinového etnika, lidé bez domova, se závislostí na návykových látkách nebo lidé pracující v sexbyznysu či migranti). 

4. Laická veřejnost

Aktivitiy projektu:

  • A1 ČAS PRO HOSTA – Cílem aktivity je příprava a realizace pravidelných diskusních setkání s kapacitou min. 40 účastníků, které vždy přivítají minimálně jednoho hosta, který je významným zástupcem tématu z oblasti sociální práce. Moderovaná diskuse s tímto odborníkem/ky na definované téma bude mít popularizační charakter. Pozvaný host disponuje osobním přesahem zajímavým pro širší veřejnost a novináře. Na začátku realizace aktivity budou vytipováni účastníci diskusních setkání z řad odborníků na dané téma, zástupců znevýhodněných (zranitelných) skupin osob, veřejné správy, samosprávy, médií (včetně mainstreamových). Své místo zde mají zástupci spolků a občanských iniciativ. Zastoupení všech cílových skupin na diskusních setkáních je klíčové. Minimální počet účastníků jednoho diskusního setkání bude 40. Z neformálních debat (networking), které proběhnou po ukončení diskusního setkání, bude zpracována zpětná vazba od účastníků i od samotného hosta diskuse. Témata diskusí budou volena tak, aby byla aktuální a reagovala na současnou společenskou situaci.
  • A2 ČAS PRO OBSAH, TECHNOLOGIE A SDÍLENÍ – V této aktivitě bude vytvořeno technologické a organizační zázemí pro uskutečnění diskusních setkání. Ze všech diskusních setkání budou vytvořeny záznamy, které budou profesionálně zpracovány a využity pro sdílení formou podcastů. Podcasty budou o délce 30–45 minut a bude na ně navázána další komunikace s novináři a veřejností s cílem následné diskuse na sociálních sítích a interních fórech zapojených organizací, spolků a iniciativ. Součástí aktivit bude vytvoření microsite, která bude jedním z nosičů komplexních informací o zvolených tématech diskutovaných na diskusních setkáních, lidech a celém projektu. Stránka bude rozšířena o textový přepis a nebudou chybět ani medailonky hostů. Nově bude vytvořen newsletter, který přinese jak upoutávku na uskutečněná klubová setkání, tak související obsah a pozvánku na další moderovanou diskusi. Závěrem projektu bude připravena brožura (v elektronické verzi), která bude obsahovat záznamy všech diskusních setkání. Aktivita bude z hlediska komunikace a marketingu garantována odborníkem z této oblasti, který je součástí projektového týmu.

Kontaktní osoba projektu:

Karolína Panušková
Tel: 774 433 296
panuskova@streetwork.cz

https://casodcasu.cz/

#sodvahou

Zahájení diskusí

Další aktivity v rámci projektu: 

TIME-TO-TIME Discussion Club. Building a real social network.

On the 1st of October 2020 Česká asociace streetwork, z.s. (Czech Streetwork Association or CAS) starts a project “TIME-TO-TIME Discussion Club. Building a real social network”, no. 62500-2019-003-0070. The project will last till the 30th of September 2022.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

In the Czech Republic, Active Citizens Fund is managed by the Consortium consisting of the OSF Prague, the Committee of Goodwill – Olga Havel Foundation and the Scout Institute.

The core activity of the project consists of series of public discussion meetings which will host interesting and inspiring people connected to social work (streetwork = outreach work). Podcast from each discussion meeting will be created and disseminated.

We strive to improve public awareness on streetwork and on the same hand improve its reputation, as well as improve the attitude of society towards its vulnerable members.

Furthermore, a network of supporters will be created (discussion meetings´ participants and podcast listeners). These supporters will help explain and advocate for low threshold social services and their target groups (socially excluded people, including children, who live in poverty, from ethnic minority, homeless people, drug addicts or people from sex-business or migrants). The aim of the project is to strengthen the capacity of umbrella organization of low threshold service (CAS) in the field of PR and thus secondarily strengthen capacity of particular organizations joined in CAS, as well as the capability to be a modern and self-confident social service with equal status as the other services, public administration and general public.

Target groups of the project:

1. Expert public – social workers, especially street social workers (outreach workers). Representatives of other institutions, both governmental and non-governmental (Department of Addictology – Charles University, National Monitoring Centre for Drugs and Addiction, Office for Social and Legal protection of Child, educators in the field of social work, others – paramedics, teachers, policemen etc.)

2. Stakeholders – public administration, local administration, media (journalists – including mainstream) professional/branch organizations, associations and civic initiatives.

3. Disadvantaged people, i.e. target groups of street social work (socially excluded people, including children, living in poverty, ethnic minorities, homeless people, drug addicts, people working in sex-business, migrants).

4. General public

Project activities:

  • A1 TIME FOR GUEST – The aim of this activity is to prepare and carry out regular discussion meetings for min.40 participants. Each of the discussion meetings will host at least one guest - a significant representative of social work sector. Moderated discussion with this expert will strive to be popularizing. The discussion topics will be chosen upon current state of society.
  • A2 TIME FOR CONTENT, TECHNOLOGY AND SHARING – The aim of this activity is to create technological and organizational background for implementation of discussion meetings. A 30-45- minute podcast will be created from each discussion meeting. Further communication with the press and public will follow, with the aim of additional discussion in social media and internal forums of interested organizations, associations and initiatives. A microsite will also be created to spread complex information about the discussion topics. An e-brochure containing all the discussion meetings´ records will be created at the end of the project.

Contact person:

Karolína Panušková
Tel: 774 433 296
panuskova@streetwork.cz

https://casodcasu.cz/

#sodvahou #withcourage

Initiation of discussions

Other project activities: 

Tagy