Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Interkulturní asistenti pomáhají mladým uprchlíkům z Ukrajiny

Česká asociace streetwork zapojí do nízkoprahových klubů i do terénu interkulturní asistenty pro podporu dětí a mladistvých z Ukrajiny.

Díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy a UNICEF zaměstná Česká asociace streetwork 10 lidí na pozicích interkulturních asistentů. Budou působit v několika pražských nízkoprahových klubech a službách pro děti a mládež i přímo v ulicích. Zaměří se na práci s dětmi a dospívajícími z Ukrajiny ve věkové kategorii 15+, které budou vyhledávat přímo tam, kde se přirozeně sdružují a zapojovat je do programů klubů. Současní pracovníci sociálních služeb tuto skupinu dlouhodobě vyhledávají a oslovují jen ve velmi malé míře. Rodilí mluvčí a pracovníci se znalostí ukrajinského jazyka a kultury, kteří rozšíří stávající týmy těchto služeb, mají napomoci úspěšnějšímu kontaktování této skupiny a předcházet prohlubování jejich sociálních problémů.

Interkulturní asistenti mají zmírnit jazykové a kulturní bariéry, se kterými se pracovníci sociálních služeb při snaze kontaktovat mezi válečnými uprchlíky děti a dospívající starší patnácti let, dosud mnohdy setkávali. „V Praze je sice široká síť organizací, které pracují s migranty. Některé z nich poskytují i terénní sociální služby, ty však většinou nejsou zaměřeny na skupinu dětí a mladistvých. Zástupci organizací, se kterými jsme v kontaktu nám opakovaně uváděli, že se jim tuto skupinu nedaří vyhledat, oslovit a navázat s dětmi a dospívajícími pravidelný kontakt. Naráží přitom na bariéry na obou stranách –⁠ na straně nízkoprahových programů bývá jazyková a kulturní bariéra, na straně služeb pro cizince absence terénní práce. Proto jsme se rozhodli doplnit týmy vybraných nízkoprahových klubů o pozice interkulturních asistentů,“ vysvětluje Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork.

Ukrajinští mladí a dospívající mohou mnohdy propadat stávající záchytnou sítí a nacházet se v složité sociální situaci. Někteří z nich nedocházejí do českých škol, kvůli nedostatečné znalosti českého jazyka, chybí jim informace o možnostech podpory a pomoci. Tito mladí mohou být zároveň v České republice sami bez rodičů jen v doprovodu blízkých nebo příbuzných, jsou traumatizovaní stále probíhající válkou a odloučením od domova tím pádem jsou ohroženi rizikovými jevy jako např. pracovním vykořisťováním nebo návykovým chováním.

Cílem interkulturních asistentů je tyto mladé a dospívající včas zachytit, navázat s nimi kontakt a vybudovat vzájemnou důvěru. Odborníci je stejně jako při práci s jejich českými vrstevníky propojí s poskytovateli dalších služeb, podpoří jejich integraci a pomohou předcházet rizikovému chování, které může být v tíživých situacích snadno spojené se závislostmi, násilím nebo kriminalitou,“ doplňuje Martina Zikmundová.

Po konzultacích se zástupci nízkoprahových klubů a služeb, které působí na území hlavního města Prahy a které jsou členy České asociace streetwork jako střešní organizace těchto služeb, asociace vybrala kluby a služby, ve kterých asistenti začnou působit. Součástí projektu je i metodické vedení těchto nových pracovníků, jejich koordinace a pravidelná supervize.

Klienty a klientky z Ukrajiny jsme měli již před válkou. Za poslední rok jejich počet strmě stoupl, aktuálně je v této městské části hlášeno k pobytu více než 600 dětí a mladistvých z Ukrajiny. Se sociálním začleněním jim podle naší zkušenosti nejlépe pomůže ten, kdo se s nimi domluví a porozumí jejich situaci. Vítáme proto možnost rozšířit náš tým o pozice interkulturních asistentů se znalostí češtiny i ukrajinštiny. Těšíme se i na jejich spolupráci s našimi zkušenými sociálními pracovníky, kteří se do podpory ukrajinských mladistvých budou dále také zapojovat,“ říká Hana Urbanová, ředitelka Komunitního centra Motýlek, které provozuje Nízkoprahový klub Pacific na pražském sídlišti Černý Most.

Zřízení pozic deseti interkulturních asistentů do nízkoprahových klubů a služeb působících na území hlavního města Prahy bylo finančně podpořeno Magistrátem hlavního města Prahy ve spolupráci s UNICEF. Šlo o specifickou individuální žádost, která nespadá do existujících dotačních programů hlavního města a která reaguje na aktuální situaci a potřeby dětí, mládeže a jejich rodinných příslušníků utíkajících před válkou z území Ukrajiny. Prostředky na financování těchto pracovníků a jejich podpory byly prozatím uvolněny do konce tohoto kalendářního roku.

Mladí uprchlíci z Ukrajiny, zejména ti, kteří přicházejí do země bez rodičů, patří mezi nejzranitelnější. Tím, že jim poskytneme podporu a přístup ke vzdělávání, zdravotní péči a službám ochrany, jim umožníme učit se, pracovat, postavit se na vlastní nohy a zajistit si takovou budoucnost, kterou chtějí. UNICEF věří, že zapojení interkulturních asistentů do práce s mladých uprchlíky z Ukrajiny bude pro úspěšnou integraci a podporu sociální soudržnosti klíčové," říká Yulia Oleinik, vedoucí kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v ČR.

V pražských nízkoprahových klubech nově působí integrovaní asistenti se znalostí ukrajinského jazyka. Ti mají za úkol pracovat zejména s ukrajinskými dospívajícími nebo dětmi.

Tagy

Přílohy