Nebylo nic nalezeno.

Rozhovor s Blankou Šrámkovou

Projekt Pomozte dětem! získal čestné uznání ČAS za dlouhodobý přínos pro rozvoj oboru nízkoprahových sociálních služeb. O rozhovor jsme požádali Blanku Šrámkovou, vedoucí projektu za NROS.

Společný sbírkový projekt Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize Pomozte dětem! získal na sklonku loňského roku čestné uznání Česká asociace streetwork za dlouhodobý přínos pro rozvoj oboru nízkoprahových sociálních služeb. Ocenění asociace projektu udělila v rámci výroční ceny ČASované boty za rok 2007. O rozhovor jsme požádali Blanku Šrámkovou, vedoucí projektu za Nadaci rozvoje občanské společnosti.

Potěšilo vás uznání ČAS?
Blanka Šrámková, Táňa Smělíková a Andrea Matoušková Ano, máme z toho radost. Myslím si, že potěšení v NROS, v týmu Pomozte dětem! je srovnatelné s tím, když je některý nízkoprahový klub úspěšný ve veřejném výběrovém řízení sbírkového projektu Pomozte dětem! a získá nadační příspěvek na celoroční přímou práci.

Podporujete nízkoprahové kluby. Proč?
Projekt Pomozte dětem! koncipovala Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) od jeho založení tak, aby účinně přispíval ke zvyšování kvality života dětí a mládeže do 18 let v celé republice, podporoval výhradně přímou práci zaměřenou na prevenci i následnou péči a orientoval se na děti ohrožené a znevýhodněné. NROS se v minulosti k tomuto novému trendu v nabídce sociální práce s neorganizovanou mládeží přihlásila také prostřednictvím svého programu Gabriel i administrací programu VPOHO. Bylo tedy logické, že systémově jsme se k podpoře nízkoprahových klubů hlásili již od počátku našeho projektu a že vítáme jejich rozvoj i profesionalizaci tohoto oboru.

Co od vás v minulosti mohly kluby očekávat?
Vždycky jsme usilovali o to, aby se podpora dostala těm nejkvalitnějším projektům, vítali jsme jejich inovativnost a prosazování nových trendů. Na tom se nic nezměnilo. Je potěšitelné, že postupně roste celkový roční výtěžek sbírky… V uplynulém 9. ročníku se na sbírkovém kontě sešlo rekordních více než 16 miliónů korun. Organizace provozující nízkoprahové sociální služby z nich získaly loni na podzim více než 3 milióny korun. Podpořeno bylo 17 projektů těchto organizací. A kolik to bylo za celých devět let? Devítinásobek to sice není, ale je jisté, že v průběhu času přibývá nejen podaných žádostí ale i podpořených projektů nízkoprahových klubů.

Jak a čím jste oboru nízkoprahových sociálních služeb nejvíce pomohli?
Blanka Šrámková Každého napadne, že jsme nejvíc pomohli - jako projekt spojený s finanční sbírkou - přímým poskytováním nadačních příspěvků na uskutečnění projektů konkrétních nízkoprahových klubů po celém Česku.
Myslím si ale, že možná ještě větší váhu má podpora informovanosti o nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Česká televize vysílá každým rokem dokumenty o podpořených organizacích. Za devět let jich bylo celkem 16 věnováno projektům oborových organizací (např. Leccos, R-mosty, Jahoda, Filadelfie, Proxima sociale, Vrakbar, PVC Blansko, Sananim). Klienti některých zařízení vystupovali i v pořadech České televize na Velikonoční pondělí ( třebíčský Klub Zámek, Ratolest z Brna…). Tým Pomozte dětem z NROS zve podpořené organizace na všechny své společenské události. Pořádá pro organizace vzdělávací semináře. Celá řada osobností z oboru měla možnost být hodnotitelem a spolurozhodovat o výsledcích grantového řízení.

Česká televize začala vysílat cyklus dokumentů Kde peníze pomáhají. Můžeme se těšit na nějaký dokument z nízkoprahového klubu?
Česká televize vysílá tento cyklus již řadu let, a to vždy od ledna do května. Zvolený formát, na němž jsme se s kolegy z České televize dohodli v roce 2001, podporuje dobrou informovanost o tom, co se děje s penězi ze sbírky a nenásilně „poučuje“ širokou veřejnost o některých typech sociálních služeb. V loňském roce jste mohli v rámci dokumentů vidět klub Zvonice o.s. Leccos v Českém Brodě. Letos by se měl na obrazovce objevit klub Vrakbar z Jihlavy a to nikoli v rámci dokumentů Kde peníze pomáhají, ale přímo na Pondělí velikonoční, kdy vrcholí jarní kampaň Pomozte dětem!.

Máte na svou činnost nějaké ohlasy od veřejnosti, rodičů, obcí atp.?
Dotazy, nabídky, žádosti a prosby přicházejí každý den. A přibývá jich…Je pro nás časově náročné na všechno reagovat, na druhou stranu to svědčí o tom, že Pomozte dětem! lidé opravdu znají, a že se na projekt s důvěrou a třeba i nadějí obracejí…. Rodiče například hledají pomoc pro své těžce handicapované děti, lidé se často zajímají, jak mohou pomoci a nebo nám nabízejí pomoc, k níž se sami rozhodli na základě inspirace z pořadů ČT k Pomozte dětem! či z www.pomoztedetem.cz.

Sbírkový projekt slaví letos 10. výročí. Co se vám za tu dekádu podařilo?
Kuře slaví 10 let Odpovím ve stručnosti několika čísly: Těší nás 133 tisíc dětí, které už sbírka za devět ročníků mohla potěšit a jimž zprostředkovala konkrétní pomoc. Stalo se tak prostřednictvím 820 projektů, na jejichž realizaci věnovala široká veřejnost více než 101 miliónů korun. Každoročně vydáváme ročníkovou zprávu projektu, která je současně i stručným ohlédnutím za dosavadními výsledky projektu. K 10. výročí bychom se rádi za projektem „ohlédli detailněji“.

Neziskový sektor se za těch uplynulých 10 let jistě hodně proměnil. Změnil se i vztah veřejnosti k němu. Sehrálo v tom Pomozte dětem nějakou roli? Jakou?
Když jsme před deseti lety s Pomozte dětem! v Nadaci rozvoje občanské společnosti začínali, koncipovali jsme tento projekt jako dlouhodobý s cílem přispívat k dosahování konkrétních pozitivních změn v životech podporovaných dětí. Skutečnost, že tady projekt stále je a že jeho potřebnost se nijak nesnižuje, že se naopak pro řadu nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží stal jedním ze spolehlivých zdrojů a jistot pro financování některých malých dílčích inovativních projektů či k dofinancování základních komplexnějších projektů, potvrzuje, že do dalšího desetiletí máme dobře našlápnuto.
Organizátoři projektu mají již několik let důvod těšit se z toho, že široká veřejnost vyjadřuje sbírce Pomozte dětem! stále rostoucí podporu. Svědčí o ní nejen dosavadní výsledky sbírky, ale i časová řada pravidelných šetření Agentury STEM - střediska empirických výzkumů, podle nichž je Pomozte dětem! dlouhodobě nejznámější veřejnou sbírkou v ČR, která si také stále udržuje image sbírky nejlépe informující veřejnost o využívání shromážděných peněz.
Ano, neziskový sektor se proměnil a procesem změny stále prochází, podobně jako jím prochází celá společnost. S jistou kontinuitou vývoje a se sílícími finančními zdroji roste profesionální úroveň řady organizací. Při zajištění svého rozvoje a naplnění stanoveného poslání musí neziskové organizace klást důraz na vícezdrojové financování a nezbytnou informační otevřenost vůči veřejnosti. A právě důvěryhodnost organizací patří vedle potřebnosti a přínosu projektů pro děti k těm nejzákladnějším podmínkám, které v Pomozte dětem! při rozhodování o poskytnutí nadačního příspěvku sledujeme. Věříme, že průhledností i otevřeností našich grantových procesů i kladením důrazu na to, co se děje s penězi z veřejné sbírky, posilujeme důvěru veřejnosti nejen k naší sbírce, ale i k organizacím, které jsou ze sbírky podporovány. Také si myslím, že veřejná sbírka Pomozte dětem! má v sobě určité edukační prvky a působí jako určitý vzor a inspirace.

Co vás čeká v blízké budoucnosti?
Práce a práce. Právě jsou vyhodnocovány závěrečné zprávy o projektech, které jsme podpořili v 8. ročníku. Pomalu už ale začnou chodit průběžné zprávy o projektech podpořených loni na podzim z 9. ročníku. Až po uši jsme v 10. ročníku: bude vrcholit jarní kampaň k pořadům České televize na Velikonoční pondělí, spolupracujeme s Českou televizí také na přípravě pořadů, chystáme speciální akce k oslavě 15. výročí NROS a 10. výročí Pomozte dětem!, jednáme s dárci, s našimi partnery, a se zástupy těch, kdo se dobrovolně připojují ke sbírce organizováním sbírkových a benefičních akcí.

Díky za rozhovor
Jiří Kocourek