Nebylo nic nalezeno.

Rozhovor s Josefem Radimeckým

Co se skrývá pod termínem adiktologie? A co přesně dělá Centrum pro adiktologii? Jaké jsou novinky ve výzkumu užívání drog? Na to jsme se zeptali Josefa Radimeckého z Centra pro Adiktologii.

M.A. Josef Radimecký, MSc.

Co se skrývá pod termínem adiktologie? A co přesně dělá Centrum pro adiktologii? Jaké jsou novinky ve výzkumu užívání drog? A co mne čeká, rozhodnu-li se studovat adiktologii na vysoké škole? Na to jsme se zeptali Josefa Radimeckého z Centra pro Adiktologii.

M.A. Josef Radimecký, MSc. v současné době pracuje v Centru Adiktologie na pozici vědeckého pracovníka, lektora (pedagogika a speciální pedagogika, sociologie, drogová politika) a managera pro mezinárodní spolupráci. Od roku 1998 byl ředitelem Meziresortní protidrogové komise vlády (dnešní Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky). Za dobu svého působení mj. připravil Národní strategie protidrogové politiky 2001-2004 a 2005-2009 a koordinoval zavádění první z nich do praxe na národní i místní úrovni. Podílel se na vzniku Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti.

Co si máme pod pojmem adiktologie představit?
Adiktologie je samostatný vědní obor, který se zabývá prevencí, léčbou a výzkumem užívání návykových látek a/nebo závislosti na činnostech, v jejichž důsledku může docházet k újmě jednotlivce nebo společnosti a současně vykazujících zřetelné prvky tzv. závislostního chování (např. patologické hráčství). Název oboru byl do českého jazyka přejat z latiny a svým pojetím systematicky rozvíjí původní bio-psycho-sociální model závislosti a doplňuje jej o nové přístupy a poznatky z výzkumu.

Co dělá Centrum adiktologie?
Centrum adiktologie vzniklo 1. září 2005 na Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Tvoří jej multidisciplinární tým odborníků z oborů psychologie, psychiatrie, práva, epidemiologie, sociologie, sociální práce, kriminologie či speciální pedagogiky s rozličnými praktickými a teoretickými zkušenostmi v oboru.

Jádro aktivit Centra adiktologie tvoří 1) vysokoškolská výuka v bakalářském kurzu oboru adiktologie, 2) výzkum a vývoj nových přístupů v prevenci, léčbě a sociální reintegraci osob ohrožených nebo postižených důsledky různých forem rizikového chování a 3) tvorba programu celoživotního vzdělávání a další vzdělávání pracovníků různých profesí v oboru adiktologie.

Zabýváte se v současnosti něčím, co má přímý dopad na nízkoprahové programy?
V současné době zahajujeme projekt s pracovním názvem Ruskojazyční injekční uživatelé drog v Praze. Jeho cílem je provést rychlý průzkum, nakolik je tato subpopulace uživatelů návykových látek promořena infekčními nemocemi – zejména HIV/AIDS případně žloutenkami. Podle dostupných indicií představuje právě tato skupina injekčních uživatelů výrazné riziko ohrožení veřejného zdraví na pražské drogové scéně. Tuto hypotézu by měla studie potvrdit nebo vyvrátit.

Připravujeme i studii zaměřenou na distribuci injekčního materiálu lékárnami v ČR, jež by měla přinést aktuální informace o množství injekčních stříkaček, které lékárny v porovnání s nízkoprahovými a terénními službami distribuují. V neposlední řadě připravujeme skripta Nízkoprahové služby pro uživatele drog, jež by měla sloužit jako výukové materiály pro naše studenty, ale mohou být využita i pracovníky z praxe.

Je ve Vaší činnost něco, co by mohlo oslovit pracovníky nízkoprahových zařízení pro děti a mládež?
Centrum adiktologie již tradičně v listopadu pořádá dvoudenní celostátní konferenci Primární prevence rizikového chování. Ta se zaměřuje nejenom na prevenci užívání návykových látek, ale i dalších forem rizikového nebo problémového chování jako jsou např. šikana, xenofobie či rasismus. Konference je podle mého názoru užitečnou platformou pro setkávání odborníků z praxe, výzkumu a veřejné správy a pro výměnu informací, poznatků z výzkumů či zkušeností z praxe. Svým záběrem je vhodná i pro pracovníky nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ať už v roli naslouchajících či přednášejících.

Máte nějaké aktuální studie oblasti zneužívání návykových látek mezi dětmi a mládeží?
Studie zaměřené na analýzu užívání návykových látek mezi dětmi a mladými lidmi jsou v ČR realizovány pravidelně od roku 1999 ve čtyřletých intervalech v rámci Evropské školní studie o užívání alkoholu a drog (ESPAD). Na tomto výzkumu se Centrum adiktologie s ohledem na datum svého vzniku nepodílí. V poslední době se však pracovníci centra podíleli např. na projektech Analýzy drogové scény Libereckého kraje, Analýzy situace a potřeb v oblasti léčby a následné péče uživatelů návykových látek v Jihočeském kraji či Analýzy institucionálního kontextu služeb primární prevence užívání drog v Ústeckém kraji.

Něco ke studiu Adiktologie: pro koho je určeno vysokoškolské vzdělání v tomto oboru? Co ze mne bude, pokud se jej rozhodnu studovat...?
Studium oboru adiktologie je vhodné pro zájemce o práci s lidmi v obtížných životních situacích vznikajících v důsledku nestřídmého užívání návykových látek či jiných rizikových forem chování. Studenti jsou připravováni pro praxi ve třech základních oblastech: pro prevenci, pro poradenství, léčbu a sociální reintegraci osob strádajících problémy v souvislosti s užíváním návykových látek či jiných forem chování nebo pro práci ve veřejné správě, managementu, probační a mediační službě, v penitenciární a postpenitenciární péči ve vztahu k oboru adiktologie.

Absolventi tak mohou najít uplatnění v různých typech služeb prevence, léčby či minimalizace rizik pro uživatele návykových látek nebo v zařízeních sociálních služeb, ve školství, ve veřejné správě a/nebo ve vězeňství. Tj. všude tam, kde se instituce sociální kontroly potýkají s problémy působenými užíváním návykových látek nebo jiných forem rizikového či problémového chování.

Co aktuálního Centrum adiktologie připravuje?
Jsme na prahu měsíce června a 28. červen vyhlásilo OSN Mezinárodním dnem proti distribuci a užívání drog. Tento si den Centrum adiktologie připomíná vyhlášením v pořadí již 2. ročníku Ceny adiktologie, která bude udělena vybranému kolegovi či kolegyni za výjimečný přínos oboru. Předání ceny proběhne 27. 6. 2007 v rámci jednodenní odborné konference na téma Mezioborová a mezisektorová spolupráce v síti adiktologických služeb, na niž bude 28. 6. navazovat paralelní seminář na aktuální téma substituční léčby závislosti na opiátech. V dlouhodobějším horizontu připravujeme realizaci několika výzkumných projektů o dílčích aspektech problémů spojených s užíváním návykových látek a od akademického roku 2008/2009 distanční formu studia.

Díky za rozhovor
Aleš Herzog

Další informace najdete na www.adiktologie.cz