Nebylo nic nalezeno.

Navržení v kategorii Tým roku 2022

V kategorii Tým roku 2022 můžete vybírat z 6 různých týmů/zařízení. Navrženými na ČASovanou botu jsou: Centrum pro ohroženou rodinu, RATOLEST BRNO z.s., Klub Coolna Znojmo – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Oblastní charita Znojmo), NZDM KLÍDEK (PROSTOR PRO, o.p.s.), NZDM Pacific (Komunitní centrum Motýlek), NZDM Shelter (RIAPS Trutnov) a Terénní program Magdaléna Příbramsko a Praha západ (Magdaléna o.p.s.). V přiložených návrzích se dočtete odůvodnění návrhu. Pořadí navržených týmů je abecední.

Centrum pro ohroženou rodinu (Ratolest Brno, z.s), nominace (pdf)

Centrum pro ohroženou rodinu (COR) je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, která od roku 2007 pomáhá rodinám v tíživé životní situaci. Zařízení dlouhodobě odvádí kvalitní a velmi náročnou práci, v posledních letech navíc ve ztížených podmínkách – nejprve kvůli covidu a následně ruské invazi na Ukrajinu. Tým se vždy dokázal přizpůsobit situaci a za všech okolností poskytoval služby ve prospěch rodin – a zejména v zájmu dětí – v obtížných situacích. Díky nezdolné energii vedoucí týmu Zuzany Gheza a jejímu důrazu na kvalitu poskytovaných služeb je COR nositelem dobré praxe mezi sociálně aktivizačními službami v rámci Jihomoravského kraje.

Když v roce 2022 zasáhla do běžné činnosti COR ruská invaze na Ukrajinu, tým COR se ihned rozhodl aktivně se zapojit do pomoci válečným uprchlíkům. Nejprve se této práce i přes jazykovou bariéru chopily samy stávající pracovnice, v průběhu roku 2022 se podařilo získat dotační prostředky a zaměstnat dvě nové kolegyně Yuliiu Shostak a Irinu Hvezdovou, které se domluví česky, ukrajinsky a rusky a jedna z nich je sama válečnou běženkyní. Yulia a Irina se musely velmi rychle zorientovat a zaškolit a od června 2022 poskytují pomoc ukrajinským rodinám prchajícím před válkou. Činnost ukrajinské sekce COR je značně široká, od zajišťování škol, školek, lékařů nebo doprovodů při jednání s úřady až k řešení situací, kdy se uprchlíci stali oběťmi závažných trestných činů, nebo kdy došlo k odebrání dítěte matce z důvodu zanedbání péče. V závažnějších situacích se do řešení zapojovaly i ostatní pracovnice COR a po celou dobu byly Yulii a Irině oporou a předávaly jim svoje znalosti a zkušenosti, zatímco zároveň dál kvalitně odváděly svoji práci sociálně aktivizační služby s rodinami z Brna a okolí. Více informací se dozvíte v přiložené nominaci. 

Klub Coolna Znojmo – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Oblastní charita Znojmo), nominace (pdf) 

V roce 2022 se Coolna Znojmo opět intenzivně věnovala práci na důvěře a pevnosti vazeb s klienty, které byly oslabeny v souvislosti s nemocí COVID-19. Stabilizovala se podpora u dlouhodobých klientů, díky které byl prostor jít v rámci intervencí více do hloubky a komplexnosti. Zároveň se pracovnice plně věnovaly preventivní činnosti skrze programy všeobecné primární prevence. Celkově tým realizoval 15 preventivních programů pro školy (v zařízení) a 2 adaptační kurzy. Pracovnice rovněž zintenzivnily svoji působnost v rámci streetworku, a to do okrajových částí města Znojma (Přímětice, Pražská, Na Hrázi) a aktivně komunikovaly prostřednictvím sociálních sítí. Služba taktéž navázala spolupráci s Městskou policií Znojmo. Vzniklo nové detašované pracoviště v Příměticích, městské části Znojma, jež slouží jako prodloužená ruka pracovníkům Klubu Coolna Znojmo a znojemským strážníkům. Cílem společné práce je zvýšit preventivní činnost v této oblasti. Více informací najdete v nominaci. 

NZDM KLÍDEK (PROSTOR PRO, o.p.s.), nominace (pdf) 

Tým KLÍDKU charakterizuje drajv k inovaci a "cesta z města" – svým průkopnickým duchem mění budoucnost sociální práce s mladými lidmi a rozšiřuje svoje služby za hranice měst, do nepřístupných lokalit.  Zároveň dlouhodobě zviditelňuje tuto práci směrem k jeho odpovědným politickým a odborným zástupcům a mění podmínky sociální práce s mladými lidmi do budoucna, z čehož budou profitovat i další zařízení v regionu. V součtu 2 „kamenných“ služeb, terénní práce v lokalitách 5 měst a digistreetworku poskytl KLÍDEK službu 1200 klientům.

V roce 2022 tým pokračoval v misi rozprostřít síť nízkoprahové odborné pomoci do maximálního možného počtu lokalit v Královéhradeckém kraji, kde dosud pomoc dospívajícím chyběla. Zpřístupnění služby do 4 dalších měst v letech 2020-2021 následovalo spuštění dalšího monitoringu v roce 2022 – v sociálně a ekonomicky strádajícím regionu Vrchlabska, v Hostinném. Za podpory města tak KLÍDEK připravil podmínky pro rozšíření do další potřebné lokality. Tým také pokračoval v inovativním projektu digitálního streetworku: terénní práci na sociálních sítích, na jehož provoz byly nově zajištěny prostředky z nadačních zdrojů. Prostřednictvím sítí tým Online v KLÍDKU pomohl dalším více než 150 mladým lidem a jeho kreativní pojetí srozumitelné prevence počítalo vloni zásahy na sociálních sítích v desítkách tisíc shlédnutí. Kromě standartní terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách tým nově osahává také metodu školního streetworku, realizoval aktivity v širším režimu komunitní práce a s pojízdným klubem GARÁŽ pracoval nejen ve vzdálených lokalitách, ale také na poli harm reduction v rámci nočního terénu v oblíbených párty lokalitách. Kromě toho se tým KLÍDKU věnoval i (sebe a službu) rozvíjejícím projektům: aktivně se zapojil do celorepublikového projektu Společně a odborně, ve spolupráci s ČAS úspěšně lobboval za vyšší prioritizaci NZDM služeb u zástupců Královéhradeckého kraje; Eva Hejcmanová z týmu KLÍDKU reprezentovala ČR v mezinárodním projektu Inspiring Quality Street Work. Dobrou praxi členové týmu sdíleli prostřednictvím příspěvků na několika konferencích a dalších odborných setkáních a vedoucí týmu Gabriela Lepková i v loňském roce využívala své bohaté zkušenosti z KLÍDKU jako hodnotitelka rozvojových auditů ČAS.

NZDM Pacific (Komunitní centrum Motýlek), nominace (pdf)

Nadstandardní nasazení v klientské práci i mimo ni, stabilní, nadšený tým, s podporou vedení organizace a mezioborová spolupráce v rámci místní sítě, to je Pacific. Jeho dveře jsou otevřené pro děti a mládež mnoha různých národností a kultur. Možná i díky tomu se od počátku pracovníci aktivně zapojili také do práce pro válečné uprchlíky z Ukrajiny a to se stejnou vervou, s jakou podporovali potřebné děti a rodiny v době pandemie COVID-19. Tým se neobvykle rád vzdělává, aktivně převádí nabyté znalosti a dovednosti do praxe. Pracovnice a pracovníci si pro sebe zajistili a absolvovali kurz interkulturní práce, který jim pomohl nejen zorientovat se v krizové situaci související s válkou na Ukrajině, ale osvětlil i některé aspekty z práce se stávajícími klienty, například z Číny či Ruska. 

Krom toho Pacific již pět let působí ve školách v lokalitě. V jedné z nich po úvodních nesnázích prosadil streetwork na chodbách školy, poradenskou místnost a úspěšně se etabloval jako odborná služba, na kterou se obracejí děti i pedagogové. Nyní tým navázal spolupráci na dvou učilištích, kde jde hlavně o individuální práci a poradenství. Klub dětem doporučují také psycholog či psychiatr, součástí týmu Pacificu je i dětská psycholožka. Pacific je příkladem vynikající praxe, umí ji zrealizovat a také předat nebo prezentovat prostřednictvím sociálních sítí. O své zkušenosti se neváhá dělit se stážisty, na konferencích ČAS, nebo v rámci setkávání pražské pracovní skupiny pracovníků v NZDM Župan.

NZDM Shelter (RIAPS Trutnov), nominace (pdf)

NZDM Shelter se postupně vyprofilovalo jako velmi kvalitní sociální služba pro děti, dospívající a mladé dospělé. V regionu nemá podobnou alternativu. Jejich kvalita byla ověřena výborným výsledkem Auditu ČAS. Za uplynulé roky NZDM Shelter zaznamenalo zvýšený zájem o poskytování služeb – zatímco v roce 2018 NZDM poskytlo službu 140 osobám, v roce 2022 to bylo již 244 klientů. Za zvýšením zájmu o služby je nepochybně i kvalitní a neobvykle stabilní pracovní tým, kterému se daří rovněž na poli spolupráce v rámci sítě návazných služeb. Klub reaguje na proměny cílové skupiny, pracovnice se neustále vzdělávají v oboru a jsou klientům k dispozici, mnohdy i jako první „záchranná stanice“, když ostatní zdroje selhávají, případně v jejich životech neexistují. Tým realizuje řadu preventivních programů na školách i v rámci klubu a rozvíjí poskytování služeb i do online prostředí. V předchozím roce bylo velkým úspěchem realizování Rozvojového auditu České asociace Streetwork – získali ocenění kvalitního zařízení s výsledkem 97 %.

Terénní program Magdaléna Příbramsko a Praha západ (Magdaléna o.p.s.), nominace (pdf) 

V lokalitách terénních programů Magdaléna Příbramsko a Praha západ došlo v uplynulých letech ke změně drogové scény, z otevřené scény došlo k postupnému uzavírání až úplnému uzavření. S touto změnou pracoval tým pracovníků jako s výzvou. Hledal nové cesty k navazování kontaktů s cílovou skupinou a šířil dobré jméno terénní práce mezi odbornou a širokou veřejností. Jedním ze zásadních výstupů je příspěvek „Specifika terénní práce na uzavřené drogové scéně“, který pracovníci terénního týmu odprezentují na letošním ročníku Letní školy Harm reduction pro ostatní kolegy z oboru. Kromě samotné systematické práce na bytech a terénní práce v lokalitách se tým věnoval práci v prostředí noční zábavy. Po spolupráci s programem Fixpoint Progressive a městem Příbram se podařilo v lokalitě umístit kontejner na odhozené injekční stříkačky a pozvednout tak postavení Harm reduction programů. Také v roce 2022 se terénní pracovníci Magdalény účastnili společných terénů s pracovníky NZDM Bedna Ponton v Příbrami. Společné terénní výjezdy mají za cíl bližší spolupráci obou zařízení za účelem zachytávání náctiletých klientů, kteří jinak tzv. propadávají sítem služeb. Nominace je velkým poděkováním všem členům týmu za kvalitně vykonávanou práci v oboru, která se v Příbrami více než daří!

Tagy

Přílohy