Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Vztahy a prostor v kontaktní práci – páteřní kurz I.

Česká asociace streetwork vás zve na dlouhodobý kurz, který je realizován ve spolupráci s Institutem kontaktní práce s.r.o. Kurz je akreditován u MPSV pod č. A2019/1323-SP/PC.

Termín kurzu:

  • 10. – 12. 11. 2021 (3 dny)

Výuka:

  • 1. den 10–18 hodin, 2. den 9–17 h

Rozsah kurzu:

  • 22 vyučovacích hodin

Počet účastníků:

  • 15

Anotace:

Jedná se o první ze tří dílčích kurzů dlouhodobého programu Kontaktní práce v souvislostech – páteřní kurz I. Jednotlivé dílčí kurzy, které tvoří celek (54 hodin), nabízíme nyní i samostatně, pod vlastní akreditací. Kurz je třídenní, v rozsahu 22 hodin. V případě zájmu se účastník může přihlásit na navazující dílčí kurzy.

Kurz je určen začínajícím pracovníkům, kteří pracují v sociální oblasti metodou kontaktní práce (zejména NZDM, KC, NDC, terénní programy, SAS, sociální pracovníci obcí atp.), nebo se chtějí s touto metodou více seznámit či si upevnit její principy. Kurz je svým obsahem obdobou dřívějšího kurzu Základy nízkoprahových služeb. Účastníci by měli mít již určité praktické zkušenosti, aby v průběhu kurzu mohli přinášet své kazuistiky. Kurz probíhá interaktivní formou a je třeba, aby účastníci měli jistou schopnost sebereflexe, uměli pracovat s kritickými názory. Je vhodné, aby účastníci působící jako pracovníci v sociálních službách již měli ukončený kvalifikační kurz.

Kurz poskytne základní odborný rámec a praktické dovednosti začínajícím pracovníkům, kteří pracují v sociální oblasti metodou kontaktní práce. Účastníci se v kurzu seznamují se základními charakteristikami přirozeného prostředí klientů a tím, jak přirozený prostor strukturuje vlastní kontaktní práci. Další den je zaměřen na samotný kontakt s klientem a je rozdělen na jednotlivé etapy kontaktní práce: oslovení, průběh a ukončení. Tato část kurzu je zaměřena více na praktické dovednosti kontaktních pracovníků. Poslední část je věnována etice a dilematům, které kontaktní pracovník s ohledem na specifika kontaktní práce řeší. Účastníci se zaměří na projednávání a reflexi různých kazuistik, se kterými se kontaktní pracovníci setkávají v přirozeném prostředí klienta.

Na tento kurz navazují další dva kurzy – Řízení a organizace v kontaktní práci – páteřní kurz I. (16 hodin) a Kontaktní práce ve spolupráci a sítích – páteřní kurz I (16 hodin). Všechny tři kurzy lze absolvovat postupně – každý zvlášť se samostatným osvědčením, nebo najednou v rámci kurzu Kontaktní práce v souvislostech – páteřní kurz I.

Lektoři (výuku vedou vždy dva lektoři):

Mgr. Václava Egermaierová – vystudovala TF JČU, obor Sociální a charitativní práce a Etika v sociální práci. Na poli nízkoprahových služeb pracuje již deset let, a to především s cílovou skupinou dětí a mládeže v rámci ambulantních i terénních forem práce, aktuálně se zaměřuje na práci s touto cílovou skupinou ve virtuálním prostředí. V současnosti je také projektovou manažerkou neziskové organizace poskytující nejen sociální, ale také doprovázející a vzdělávací služby a preventivní programy. Působí jako lektorka kurzů, auditorka kvality nejen nízkoprahových sociálních služeb.

Petr Hampacher, DiS. – sociální pedagog, lektor, metodik sociálních služeb. Pracuje v Majáku Liberec s rizikovou mládeží a dospělými v nízkoprahových sociálních službách, poradenských a probačních programech. Dlouhodobě se věnuje sociálně-právní problematice trestání mladistvých a tématu agrese a násilí. Lektoruje témata sociální a sociálně-právní problematiky, sociálních patologií a standardů a kvality služeb.

Mgr. Jakub Havlíček – vystudoval sociální pedagogiku na Univerzitě Hradec Králové. V současnosti je vedoucím Adiktologického multidisciplinárního týmu – pilotního projektu v rámci reformy psychiatrické péče. Vedl nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. V přímé práci pracuje především s mladistvými klienty. Dlouhodobě se zaměřuje na oblast managementu v neziskových organizacích poskytujících sociální služby. Je hodnotitelem kvality ČAS.

PhDr. Zdena Honsová Filípková – vystudovala sociální práci a speciální pedagogiku. V Proxima Sociale o.p.s. byla v přímé práci v nízkoprahovém klubu Krok, dále na pozici regionální koordinátorky nízkoprahových služeb pro děti a mládež, koordinátorky a lektorky probačního programu a metodičky nízkoprahových soc. služeb. V rámci České asociace streetwork, z.s. působí jako odborný pracovník pro oblast hodnocení kvality. Dlouhodobě spolupracuje s PMS ČR (tvorba probačních programů pro mladistvé a mladé dospělé pachatele). Lektoruje, přednáší, poskytuje metodické vedení.

Mgr. Tomáš Klumpar – od roku 2008 pracuje v Beztíži, z toho 10 let jako sociální pracovník v NZDM a TP pro děti a mládež, 10 let jako manažer. Zabývá se lidskými zdroji, propojováním sociální práce s pedagogikou, podílel se na metodice inovativních přístupů MPSV v práci mládeží, zkušenosti sbíral také v práci s mládeží v ústavní péči.

Mgr. Helena Kotová – praxe 16 let v nízkoprahových službách (NZDM, K-centrum, terénní práce), načas přerušené zaměstnáním v Probační a mediační službě ČR, nyní regionální koordinátorka ČAS v Ústeckém a Středočeském kraji. Lektorka a hodnotitelka kvality České asociace streetwork, metodička sociálních služeb.

Mgr. Regina Kuncová – vystudovala FF UK, obor sociální práce. Už 20 let pracuje v nízkoprahových službách s různými cílovými skupinami. Nejdříve s uživateli drog, poté s dětmi a mládeží, nyní vede komunitní terénní program po dospělé sociálně vyloučené osoby v Praze na Černém Mostě. Působila jako odborná garantka projektů ČAS, věnuje se lektorování kurzů a supervizi.

Mgr. Petr Matoušek – vystudoval sociální práci bakalářský stupeň na ZČU, poté magisterský stupeň sociologie na FSV UK. Po různých zkušenostech v sociální práci založil spolek Ulice Plzeň. Poté přednášel sociální práci na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a vedl skupiny pro muže mající problém s násilím v Lize otevřených mužů, kde lektoroval o tématu násilí a agrese. V současné době působí na Klinice adiktologie 1.LF UK, lektoruje a provozuje vlastní terapeutickou praxi.

Mgr. Věra Růžičková – vystudovala FSS MU obor Psychologie – Sociální práce a sociální politika. Od roku 2003 pracuje v Ratolesti Brno, nejprve 10 let jako vedoucí Nízkoprahového klubu Pavlač v brněnské sociálně vyloučené lokalitě, v současnosti na pozici odborné ředitelky služeb. Je také hodnotitelkou kvality ČAS.

Místo konání:

  • Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10
  • V místě je možné využít také ubytování – 3lůžkové pokoje, sociální zařízení na chodbě, společná kuchyňka. Ubytování je třeba objednat při přihlašování (300–400 Kč/noc dle obsazenosti pokoje).

Stravování:

Organizátor poskytuje pouze drobné občerstvení během výuky (káva, čaj, voda, sušenky). Stravování není zajištěno – v areálu Toulcova dvoru se nacházejí jídelna a biobchod.

Cena kurzu:

  • 4 500 Kč
  • 3 900 Kč pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Uzávěrka přihlášek:

  • 21. 10. 2021

Tagy

Cena kurzu

4 500 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 3 900 Kč.

Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.