Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Kontaktní práce v souvislostech – páteřní kurz I.

Česká asociace streetwork vás zve na dlouhodobý kurz, který je realizován ve spolupráci s Institutem kontaktní práce s.r.o. Kurz je akreditován MPSV pod č. A2019/1317-SP/PC.

Termíny kurzu:

Změna původního termínu!

  • 1. setkání: 10. – 12. 11. 2021 (3 dny)
  • 2. setkání: 19. – 20. 1. 2022 (2 dny)
  • 3. setkání: 24. – 25. 3. 2022 (2 dny)

Výuka:

  • 1. den vždy 10–18 h, 2. den 9–17 h, u prvního setkání 3. den 9–15 h
  • Pro úspěšné absolvování kurzu je třeba účasti na všech třech setkáních.

Rozsah kurzu:

  • 54 vyučovacích hodin

Počet účastníků:

  • 15

Anotace:

Kurz je určen začínajícím pracovníkům, kteří pracují v sociální oblasti metodou kontaktní práce (zejména NZDM, KC, NDC, terénní programy, SAS, sociální pracovníci obcí atp.), nebo se chtějí s touto metodou více seznámit či si upevnit její principy. Kurz je svým obsahem obdobou dřívějšího kurzu Základy nízkoprahových služeb. Účastníci by měli mít již určité praktické zkušenosti, aby v průběhu kurzu mohli přinášet své kazuistiky. Kurz probíhá interaktivní formou a je třeba, aby účastníci měli jistou schopnost sebereflexe, uměli pracovat s kritickými názory. Je vhodné, aby účastníci působící jako pracovníci v sociálních službách již měli ukončený kvalifikační kurz.

Kurz je rozdělen na 3 setkání.

V prvním (Vztahy a prostor v kontaktní práci) se účastníci seznámí se základními charakteristikami a principy kontaktní práce a přirozeného prostředí klientů. Dále je věnována pozornost vlastnímu kontaktu s klientem s důrazem na praktické dovednosti kontaktních pracovníků a etikou a dilematy, které kontaktní pracovník s ohledem na specifika své práce řeší.

Druhé setkání (Řízení a organizace v kontaktní práci) je věnováno rozvoji dalších kompetencí pro působení v organizaci zaměřující se na kontaktní práci. Účastníci se seznámí s principy vedení dokumentace a chodem organizace. V kurzu se pracuje s pojmy jako strategické plánování, sociální politika, nejde o teoretické výklady těchto pojmů, ale o porozumění jejich důležitosti a smyslu v roli, kterou v organizaci účastník zastává – SP, PSS, vedoucí. Práce v týmech zaručuje, že žádná role nebude přehlédnuta. Nedílnou součástí kurzu je i seznámení účastníků s formami možné supervizní podpory v organizaci.

Třetí setkání (Kontaktní práce ve spolupráci a sítích) má za cíl ukotvit poznatky z předchozích setkání a rozvinout další kompetence pro působení v organizaci – účastníci se seznámí se systémem sociálních, odborných i veřejných služeb a politik. Poslední část je věnována výkonu profesní role a profesních hranic pracovníka jako nezbytné součásti tohoto systému. Kurz tak kopíruje „kariérní postup" kontaktního pracovníka a podporuje jej v setrvání v kontaktní práci.

Lektoři (výuku vedou vždy dva lektoři):

Mgr. Václava Egermaierová – vystudovala TF JČU, obor Sociální a charitativní práce a Etika v sociální práci. Na poli nízkoprahových služeb pracuje již deset let, a to především s cílovou skupinou dětí a mládeže v rámci ambulantních i terénních forem práce, aktuálně se zaměřuje na práci s touto cílovou skupinou ve virtuálním prostředí. V současnosti je také projektovou manažerkou neziskové organizace poskytující nejen sociální, ale také doprovázející a vzdělávací služby a preventivní programy. Působí jako lektorka kurzů, auditorka kvality nejen nízkoprahových sociálních služeb.

Petr Hampacher, DiS. – sociální pedagog, lektor, metodik sociálních služeb. Pracuje v Majáku Liberec s rizikovou mládeží a dospělými v nízkoprahových sociálních službách, poradenských a probačních programech. Dlouhodobě se věnuje sociálně-právní problematice trestání mladistvých a tématu agrese a násilí. Lektoruje témata sociální a sociálně-právní problematiky, sociálních patologií a standardů a kvality služeb.

Mgr. Jakub Havlíček – vystudoval sociální pedagogiku na Univerzitě Hradec Králové. V současnosti je vedoucím Adiktologického multidisciplinárního týmu – pilotního projektu v rámci reformy psychiatrické péče. Vedl nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. V přímé práci pracuje především s mladistvými klienty. Dlouhodobě se zaměřuje na oblast managementu v neziskových organizacích poskytujících sociální služby. Je hodnotitelem kvality ČAS.

PhDr. Zdena Honsová Filípková – vystudovala sociální práci a speciální pedagogiku. V Proxima Sociale o.p.s. byla v přímé práci v nízkoprahovém klubu Krok, dále na pozici regionální koordinátorky nízkoprahových služeb pro děti a mládež, koordinátorky a lektorky probačního programu a metodičky nízkoprahových soc. služeb. V rámci České asociace streetwork, z.s. působí jako odborný pracovník pro oblast hodnocení kvality. Dlouhodobě spolupracuje s PMS ČR (tvorba probačních programů pro mladistvé a mladé dospělé pachatele). Lektoruje, přednáší, poskytuje metodické vedení.

Mgr. Tomáš Klumpar – od roku 2008 pracuje v Beztíži, z toho 10 let jako sociální pracovník v NZDM a TP pro děti a mládež, 10 let jako manažer. Zabývá se lidskými zdroji, propojováním sociální práce s pedagogikou, podílel se na metodice inovativních přístupů MPSV v práci mládeží, zkušenosti sbíral také v práci s mládeží v ústavní péči.

Mgr. Helena Kotová – praxe 16 let v nízkoprahových službách (NZDM, K-centrum, terénní práce), načas přerušené zaměstnáním v Probační a mediační službě ČR, nyní regionální koordinátorka ČAS v Ústeckém a Středočeském kraji. Lektorka a hodnotitelka kvality České asociace streetwork, metodička sociálních služeb.

Mgr. Regina Kuncová – vystudovala FF UK, obor sociální práce. Už 20 let pracuje v nízkoprahových službách s různými cílovými skupinami. Nejdříve s uživateli drog, poté s dětmi a mládeží, nyní vede komunitní terénní program po dospělé sociálně vyloučené osoby v Praze na Černém Mostě. Působila jako odborná garantka projektů ČAS, věnuje se lektorování kurzů a supervizi.

Mgr. Petr Matoušek – vystudoval sociální práci bakalářský stupeň na ZČU, poté magisterský stupeň sociologie na FSV UK. Po různých zkušenostech v sociální práci založil spolek Ulice Plzeň. Poté přednášel sociální práci na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a vedl skupiny pro muže mající problém s násilím v Lize otevřených mužů, kde lektoroval o tématu násilí a agrese. V současné době působí na Klinice adiktologie 1.LF UK, lektoruje a provozuje vlastní terapeutickou praxi.

Mgr. Věra Růžičková – vystudovala FSS MU obor Psychologie – Sociální práce a sociální politika. Od roku 2003 pracuje v Ratolesti Brno, nejprve 10 let jako vedoucí Nízkoprahového klubu Pavlač v brněnské sociálně vyloučené lokalitě, v současnosti na pozici odborné ředitelky služeb. Je také hodnotitelkou kvality ČAS.

Místo konání:

V místě je možné využít také ubytování – 3lůžkové pokoje, sociální zařízení na chodbě, společná kuchyňka. Ubytování je třeba objednat při přihlašování (300–400 Kč/noc dle obsazenosti pokoje).

Stravování:

Organizátor poskytuje pouze drobné občerstvení během výuky (káva, čaj, voda, sušenky). Stravování není zajištěno – v areálu Toulcova dvoru se nacházejí jídelna a biobchod.

Cena kurzu:

  • 10 900 Kč
  • 9 500 Kč pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Uzávěrka přihlášek:

  • 21. 10. 2021 Volná místa, uzávěrka prodloužena do 8. 11. 2021

Tagy

Cena kurzu

10 900 Kč

Pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork z.s. cena 9 500 Kč.

Volná místa. Více informací o kurzu Vám poskytne Iva Kabeláčová, kabelacova@streetwork.cz, tel.: +420 773 832 006.