Nebylo nic nalezeno.

Navržení v kategorii Osobnost roku 2022

Hlasujte pro osobnost roku 2022 – vybírat můžete ze 7 různých osobností nízkoprahových sociálních služeb. Navržení jsou: Alice Egertová, vedoucí nízkoprahových programů v Praze 9 a 13 (Proxima Sociale o.p.s.), Karel Franze, terénní pracovník (Proxima Sociale o.p.s.), Eva Holečková, ředitelka příspěvkové organizace (MěDDM Sluníčko Aš), Tomáš Klumpar, vedoucí specializovaného oddělení Beztíže (DDM Ulita), Tereza Kopicová, sociální pracovnice v NZDM Likusák (RATOLEST BRNO z.s.), Jana Petričková, vedoucí sociálních služeb NDC, NOC a TP (Armáda Spásy Adelante – Ostrava) a Tomáš Žák, odborný ředitel HR služeb (Laxus, z.ú.). Pořadí osobností je abecední dle příjmení.

Alice Egertová, vedoucí nízkoprahových programů v Praze 9 a 13 (Proxima Sociale o.p.s.), nominace (pdf)

Alice pracuje v organizaci Proxima Sociale o.p.s. již 10 let a už 2 roky jako vedoucí nízkoprahových programů v Praze 9 a 13. Ocenění si zaslouží za svou pracovitost, za velkou snahu o rozvoj nízkoprahových služeb, otevřenost k novému, za neustálé pozitivní naladění a vstřícnost, ochotu pomáhat kolegům a za odhodlání pracovat na zvyšování kvality služeb. Kromě toho, že Alice vede tři služby (Terénní programy v Praze 9 a 13 a nízkoprahový klub JednaTrojka) je terénní pracovnicí srdcem i duší. Zvládá práci v terénu napříč městskými částmi, umí se rychle zorientovat v lokalitě a poznat, co místní děti a mládež potřebují. Je akční člověk, pořádá akce pro klienty, vymýšlí stále něco nového. Nechce ustrnout, sleduje nové trendy, nebrání se inovacím ve službách, nebojí se zavádět nové postupy. Své zkušenosti Alice ochotně sdílí s ostatními kolegy, neúnavně a trpělivě zaučuje nové zaměstnance Proximy napříč všemi nízkoprahovými službami. Kromě toho intenzivně pracuje na provazování služeb, snaží se o rozvoj komunitního života a zapojuje se do různých pracovních skupin. Jako vedoucí týmu je Alice spolehlivá, naslouchající a podporující, zároveň dbá na kvalitu služby a nebojí se vyjádřit názor a mluvit o tom, co je důlěžité. Navzdory překážkám, které v průběhu času přichází, neztrácí elán a chuť do práce a dokáže také motivovat druhé.

Karel Franze, terénní pracovník (Proxima Sociale o.p.s.), nominace (pdf)

Srdcař Karel pracuje jako terénní pracovník v Terénním programu v Praze již více jak 6 let. Za těchto šest let přestál několik výměn celého týmu, včetně vedoucích. A ačkoliv služba, ve které pracuje, prošla mnohými a velkými eskapádami a Karel měl mnoho důvodů a zároveň i mnoho možností odejít, přesto zůstal, pracoval, chodil do terénu sám, držel službu nad vodou a dělal vše pro to, aby byla služba prospěšná pro klienty. Do terénu vyráží navzdory špatnému počasí, únavě či opakujícím se týmovým zmatkům. Má rád svou práci a je to vidět při jeho kontaktech s dětmi, umí s nimi mluvit, motivovat je, nadchnout. Klientům rozumí, umí se přizpůsobit jejich potřebám, snaží se je podpořit v řešení toho, co potřebují. Již několik let je hlavním pořadatelem streetfotbalových turnajů, které patří k nejoblíbenějším akcím v Praze 12, a dalších sportovních a kulturních akcí v komunitě. Ocenění si Karel zaslouží také za jeho týmovost. Pracuje s velkým nasazením, je spolehlivý a vstřícný ke všem kolegům. Neztrácí elán a chuť pouštět se do nových věcí, vzdělávat se, zlepšovat a získávat nové zkušenosti. Snaží se také o to, aby se služba neustále rozvíjela a aby to fungovalo v týmu. 

Eva Holečková, ředitelka příspěvkové organizace (MěDDM Sluníčko Aš), nominace (pdf)

Eva pracuje v oblasti práce s mládeží téměř 20 let. Celý profesní život se snaží aktivně o mezioborovou spolupráci v rámci práce s rodinou a sociálně právní ochrany dětí. Je autorkou, nebo spolutvůrkyní několika metodik v oblasti sociální práce či neformálního vzdělávání. Sdílí zkušenosti v oboru, i mimo něj. Stála u zrodu mnoha pilotních programů a projektů v ORP Aš. Pracovala, jako vedoucí terénních programů, center podpory rodiny, je ředitelkou organizace a součástí rozvoje organizace, jako takové. Nejen díky mnohaleté praxi, ale i díky osobnímu nastavení, pracovitosti, zahraničním zkušenostem a zájmu o rozvoj služeb v práci s mládeží, je odborníkem v oboru. Neustále se v oblasti vzdělává, snaží se hledat cesty a podporovat rozvoj mladých lidí. Je autorkou projektu Teens programu, který je inspirován evropskou zkušeností práce s mládeží. Eva je aktivní v síťování, navazování kontaktů a spolupráce mezi organizacemi a institucemi a to napříč ČR, ale i v rámci spolupráce a sdílení zkušeností napříč EU. Je členkou expertní skupiny pro práci s NEETs (z angl. not in employment, education or training), kde se aktivně snaží posilovat a zvedat téma mládeže a pracovníků s mládeží. Svou přítomností, moudrostí, odvahou, péčí, zkušenostmi a humorem obohacuje nejen lidi kolem sebe, ale je obrovským přínosem pro obor práce s mládeží, neformálního vzdělávání a přirozeného propojování se sociální prací.

Tomáš Klumpar, vedoucí specializovaného oddělení Beztíže (DDM Ulita), nominace (pdf)

Tomáš Klumpar se v oboru pohybuje již 15 let, po které nezapomněl být nejen profíkem každým coulem, skvělým kontaktním pracovníkem, šéfem i kolegou, ale také super člověkem. Tom je muž mnoha kvalit a aktivit, jejichž ústředním bodem jsou mladí lidé. Zabývá se lidskými zdroji a řízením, dále propojováním sociální práce s pedagogikou, podílel se na metodice inovativních přístupů MPSV v práci s mládeží, zkušenosti sbíral také v práci s mládeží v ústavní péči a rovněž v zahraničí – např. na tříměsíčním pobytu v New Yorku, kde se seznamoval s místními programy pro (nejen rizikovou) mládež. Sdílení dobré praxe je podle Toma zásadní – jak sám říká, je třeba „vyjít z toho svého „hoodu“ a podívat se, jak to dělají jinde“. Krom toho se věnuje lektorské činnosti a je jedním z hodnotitelů kvality ČAS. Pod jeho vedením se – původně jedno NZDM – Beztíže rozrostla do dvou klubů a tří terénních týmů zajišťujících streetwork pro tři městské části – Prahu 3, Prahu 2 a Prahu 10. Kolegové si Tomáše váží pro jeho profesionalitu, stabilitu a obrovské pracovní nasazení, kdy na prvním místě je vždy zájem klientů, kde ale nechybí poctivost, autenticita, lidskost a humor. To z něj vždy činilo skvělého kolegu i šéfa, na kterého je spolehnutí a s nímž je radostné a bezpečné spolupracovat. Je schopným leadrem, který umí dlouhodobě postavit a udržet profesionální tým a vysokou kvalitu služeb. Kromě umění kontaktu je Tomášovým nadáním propojovat rozdílné světy. Nebojí se pojmenovat problémy a prosazovat trpělivě změnu. K tomu dokáže motivovat nejen své kolegy, ale i mladé lidi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Empowerment je to slovo, které dokonale vystihuje Tomášův přístup k lidem, ať už jsou to klienti, nebo kolegové v týmu. Ale také laskavá i pevná podpora a hranice, které dodávají jistotu a směr.

Tereza Kopicová, sociální pracovnice v NZDM Likusák (RATOLEST BRNO z.s.), nominace (pdf)

Terka je velmi kompetentní sociální pracovnicí a člověkem na svém místě. Od roku 2017 pracuje v Nízkoprahovém klubu Likusák, kde se významně podílí na zachování vysoké kvality poskytovaných služeb a dobrého jména služby u odborné i široké veřejnosti. Neúnavně hledá možnosti, jak službu poskytovat v co nejvyšší kvalitě, v souladu s nejlepší praxí a aktuálními poznatky a zároveň se neustále snaží přizpůsobovat službu potřebám klientů. Jako garantka zaškolování nových pracovníků svým příkladem, odbornými znalostmi a trpělivostí “vychovala” několik mladých terénních pracovníků a pracovnic a díky své empatii a schopnosti naslouchat dokázala na službu navázat i náročné klienty a klientky. Jednou z jejích superschopností jsou prvokontakty, kdy v terénu dokáže oslovit a navázat na službu v podstatě kohokoliv. K řešení situací klientů/tek přistupuje velmi profesionálně a adekvátně je síťuje. Klienti a úroveň kvality služby jsou pro ni vždy na prvním místě. Ještě před vypuknutím války na Ukrajině propojila službu s Agenturou pro sociální začleňování a kulturními pracovníky, což bylo klíčové při přizpůsobování služby pro práci s cizinci v terénu a NZDM. Jako koordinátorka ČAS pro Jihomoravský kraj byla člověkem na svém místě a její fungování oceňoval nejen samotný kraj, ale i ostatní sociální služby a instituce v rámci sítě, kterou vytvořila. Její zkušenosti v oblasti sociální práce, ale také její charakterové vlastnosti z ní dělají výjimečnou sociální pracovnici a skvělou kolegyni.

Jana Petričková, vedoucí sociálních služeb NDC, NOC a TP (Armáda Spásy Adelante – Ostrava), nominace (pdf)

Jana Petričková velkou část svého profesního života (14 let) věnovala pomoci osobám bez domova. Hájila jejich zájmy, vždy se snažila hledat cestu a řešení, a to i v případech, které vypadaly beznadějně. K problémům se vždy stavěla čelem. Byla u registrace služby – Domov Přístav I. a II. v Ostravě (DzR pro osoby bez domova). Nastavovala služby tak, aby fungovaly, tvořila vnitřní předpisy a metodiky. Následně přešla v roce 2015 na ambulantní služby NDC a NOC pro muže v Ostravě. Díky jejímu přispění vznikla služba Terénního programu. Po celé tři roky prosazovala na komunitním plánování města Ostravy (kterého se již několik let aktivně účastní) zařazení služby TP do základní sítě sociálních služeb ve městě, což se jí povedlo prosadit. Od roku 2019 mezi služby, které vedla, přibyla také noclehárna pro ženy. Je v tuto chvíli vedoucí 4 služeb a od r. 2022 se podílí na registraci nové sociální služby pro osoby bez domova pod pracovním názvem "Marodka", která by měla být v provozu od 06/2023. Bude se jednat o krizovou pomoc osobám bez domova řešícím akutní zdravotní problémy tak, aby měli možnost pár dní setrvat na lůžku v celodenním režimu. Jedná se o inovativní službu, která v ČR prozatím nikde není. Jana má velký podíl na tom, jak je propracovaná síť pomoci osobám bez domova ve městě Ostrava. Jako vedoucí týmu je lidská, empatická, spravedlivá a podporující a svým kolegům je velkým příkladem.

Tomáš Žák, odborný ředitel HR služeb (Laxus, z.ú.), nominace (pdf)

Tomáš je muž mnoha dovedností, jenž má velký díl na inovaci a zefektivňování sociální práce. Na poli sociálních služeb se pohybuje již od roku 1998. V současné době se nevěnuje jen přímé práci, energii a zájem soustředí i do tvorby koncepce služeb, grafické podoby propagačních materiálů, webových stránek, ale především vývoji programů pro evidenci a výstupy práce s klienty. Velký kus práce v uplynulém roce odvedl na elektronické databázi pro evidenci výkonů v sociálních službách BorIS. Zde dokázal převést systém pod nový vývojářský tým a implementovat požadavky ze strany Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Databáze tak šetří čas, tolik důležitý pro přímý kontakt s klienty. Tomáš je rovněž podepsán pod projektem Jehlomat, který je monitorovacím a analytickým nástrojem ochrany veřejného zdraví. Dále poskytuje supervizi, metodickou podporu v mnohých projektech, podílí se na facilitaci koordinačních schůzek zástupců nízkoprahových i dalších služeb zacílených především na osoby na okraji společnosti. Zabývá se certifikacemi odborné způsobilosti adiktologických služeb i jejich hodnocením. Tomáš Žák je osobnost, která se vždy zasazovala o rozvoj a prestiž sociálních a adiktologických služeb. Je vzorem a průvodcem pro mnohé začínající, ale i zkušené pracovníky. Kolegové si jeho práce velmi váží a mají ho rádi za jeho kolegiální a lidský přístup, ochotu pomoci a podpořit.

Tagy

Přílohy