Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

SWIT – Streetwork a instituce

Česká asociace streetwork získala prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce podporu z programu Erasmus+, díky níž během osmnácti měsíců uskuteční sérii výměnných stáží a odborných školení ve spolupráci s partnerskými organizacemi Aseman Lapset (Finsko) a GÖTEBORGS STAD – Fältgruppen city (Švédsko). Projekt Cooperation of Street-Based Youth Workers and State/Regional/Municipal Institutions (zkráceně SWIT), 2023-1-CZ01-KA210-YOU-000157853, poběží od 1. 11. 2023 do 30. 4. 2025.

Projekt se zaměřuje na spolupráci streetworkerů a streetworkerek a státních, krajských či městských institucí. Naším záměrem je podpořit a posílit spolupráci nevládních organizací a veřejné správy a posílit důvěru a vzájemný respekt těchto aktérů, a tak přispět k posílení důvěry v instituce obecně a k úspěšnosti sociální práce.

Během projektu se uskuteční tři stáže – první v Helsinkách, druhá v Praze a třetí v Göteborgu. Každá ze zapojených zemí bude hostit skupinu stážistů, smíšenou jednak národnostně, jednak profesně, tzn. skupina bude složená ze streetworkerek/streetworkerů a úřednic/úředníků, vždy 4 lidé za jednu zemi. Navazujeme na předchozí zahraniční výjezdy organizované ČAS, u nichž se nám velmi osvědčil koncept recipročních stáží, které podporují vzájemnou spolupráci a vzájemné sdílení zkušeností. 

Výjezdu do Helsinek se v březnu 2024 zúčastní osmičlenná česko-švédská skupinka, na programu bude třídenní stáž ve službách a organizacích ve finském hlavním městě a dvoudenní kurz na téma Street mediation, jehož se zúčastní také kolegové z Finska.

Následovat bude v červnu 2024 studijní návštěva Prahy pro švédsko-finskou výpravu, která opět kromě třídenní studijní návštěvy v místních organizacích absolvuje dvoudenní odborné školení v tématu Obchod s lidmi. Účast na tomto školení nabídneme opět místním pracovníkům a pracovnicím z ČR. 

Posledním výjezdem projektu bude ten do Göteborgu v září 2024, kterého se zúčastní osmičlenná finsko-česká skupinka. I v Göteborgu bude praktická třídenní stáž kombinovaná s dvoudenním školením, které se tentokrát zaměří na Boj s dezinformacemi a budou se ho účastnit též švédští kolegové a kolegyně.

Výjezdům budou předcházet přípravná online setkání účastníků a účastnic, která jednak pomohou podrobně zacílit a vyladit konkrétní témata a zaměření jednotlivých částí programu, zároveň budou sloužit k seznámení všech zapojených osob ještě před samotným výjezdem.

Po každém z výjezdů zorganizujeme vždy s jistým časovým odstupem follow-up setkání, které bude sloužit zejména jako platforma pro sdílení zkušeností a praktických otázek spojených se zapojením získaných znalostí do každodenní praxe.

V závěru projektu se v každé zemi uskuteční odborný seminář se zahraniční účastí, kde budeme získané zkušenosti sdílet s pracovnicemi a pracovníky místních organizací. 

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Domu zahraniční spolupráce. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.

Tagy