Nebylo nic nalezeno.

Odborná stáž – NZDM Zapes, Maják Plus, z.ú. (zdarma v rámci OPZ)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ “Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb”, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, vyhlašuje nabídku třídenní odborné stáže v NZDM Zapes, Maják Plus, z.ú.

V rámci projektu nabízíme třídenní odbornou stáž pro max. 4 osoby z řad pracovníků a pracovnic organizací, které jsou partnery ČAS projektu.

NZDM Zapes – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 10–26 let, kdy standardně pracujeme jak s druhostupňovými klienty ZŠ, tak díky specifickým programům i s klienty 16–22 let. Intenzivně spolupracujeme při práci s klienty s OSPOD a Probační a mediační službou. Součástí stáže bude návštěva těchto institucí a diskuze s pracovníky SPOD/PMS o možných formách spolupráce nízkoprahových služeb.

NZDM Zapes je členem ČAS. O službách hostitelské organizace a CS detailně na webu https://www.majak-plus.cz/

Cíl stáže:

  • umožnit účastníkům sebrat zkušenosti a získat vhled do provozu sociální služby osvědčeného poskytovatele
  • inspirovat účastníky novými postupy poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních, která jsou garancí kvality a dobré praxe
  • seznámit účastníky s metodickými postupy, inovativními metodami práce, spolupráci v rámci sítě a umožnit jim reflexi a srovnání
  • motivovat účastníky k další práci v nízkoprahových sociálních službách

Časový scénář stáže:

Skupina bude po celou dobu doprovázena koordinátorem stáže.

Stáž nabízíme se zaměřením na dobrou praxi spolupráce s OSPOD a PMS při práci a doprovázení klientů v trestním řízení/v péči kurátorů pro jinak trestné činy. Chceme stážistům nabídnout detailní vhled do celého procesu práce s klientem od stínování přímé práce, stanovování hranic, diskuzi nad etickými dilematy, psaní zpráv pro instituce (co, proč a s jakým záměrem tam píšeme). Budeme se věnovat tématům podpory klienty v trestním řízení v rámci NZDM, co je a není cílem této podpory, jak vnímáme pozici kurátorů a probačních úředníků, jak spolupracujeme s rodiči a jaké služby nabízíme jim.

1. den
10:30–12:00

Úvodní setkání v NZDM Zapes Liberec. Představení harmonogramu stáže a jednotlivých návazných služeb, specifika cílových skupin NZDM. Očekávání účastníků, dohoda na průběhu výměny zkušeností.

12:00–12:30
Oběd

12:30–18:00
Setkání s pracovním týmem, přímá práce v klubu.

18:00–19:00
Reflexe.

19:00
Doprovod k ubytování, možnost neformálního setkání s pracovníky klubů.

2. den
9:00–12:30

Návštěva OSPOD a PMS Liberec, diskuze o konkrétních možnostech a formách spolupráce s těmito institucemi. Pokud to bude z hlediska kapacity možné, diskuze se soudkyní soudu pro mládež.

12:30–13:00
Oběd

13:00–17:30
Přímá práce v klubech. Rozhovor stážistů s klienty, kteří čerpali služby NZDM v minulosti (a již našimi klienty nejsou) - autentická výpověď, co pro ně podpora znamenala a co ne.

3. den:
9:00–12:30

Administrativní rozměr práce ve spolupráci - psaní zpráv pro OSPOD, PMS, povinnosti, možnosti.

12:30–13:00
Oběd

13:00–15:00
Praxe individuálních programů v NZDM pro klienty s uloženou povinností využívat služby. Cíle práce s nemotivovaným klientem.

15:00–17:30
Závěrečná reflexe, ukončení stáže, hodnocení.

Každý absolvent stáže bude povinen sepsat ze stáže krátkou zprávu – formát A4 – a  ve svém regionu, nebo na závěrečné konferenci projektu, minimálně však ve svém zařízení uspořádat seminář, kde bude poznatky ze stáže předávat.

Termín stáže:

  • 1. – 3. 2. 2022

Organizační informace:

Náklady na ubytování (2 noci) stážistů a dopravu na místo stáže budou hrazeny z projektu „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF. Stravování si účastníci hradí na vlastní náklady. V případě dojezdu z velké vzdálenosti je možné zaplatit ubytování již den předem. 

Termín uzávěrky pro podání přihlášky:

  • 21. 12. 2021

Po termínu uzávěrky přihlášek pošleme všem přihlášeným informační email, zda byli příp. nebyli na stáž zařazeni.

Hlásit se může i více pracovníků a pracovnic z jedné organizace. V případě vyššího zájmu však budeme zařazovat pouze jednoho zástupce/kyni.

Organizátor:

Česká asociace streetwork, z.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) za podpory projektu „Společně a odborně v Praze - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Kontaktní osoba:

Klára Šmejkalová
Tel. 774 913 776
smejkalova@streetwork.cz

Tagy

Cena kurzu

Zdarma

Více informací o kurzu Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776