Nebylo nic nalezeno.

Odborná stáž – Dům tří přání, z.ú., Praha (zdarma v rámci OPZ)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb”, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188 vyhlašuje nabídku odborné stáže v organizaci Dům tří přání, z.ú., Praha.

Nabízíme třídenní odbornou stáž pro max. 4 osoby z řad pracovníků a pracovnic organizací, které jsou partnery ČAS projektu.

Dům tří přání, z.ú. je nestátní nezisková organizace poskytující všestrannou pomoc dětem a jejich rodinám v náročné životní situaci. Primárním cílem organizace je minimalizovat umístění dětí do ústavní výchovy a snížit počet dětí žijících v nevyhovujících až ohrožujících podmínkách. Nástrojem k dosažení tohoto cíle je rychlá a efektivní pomoc ohrožené rodině (intenzivní práce nejen s dítětem, ale také s jeho rodiči, resp. s jeho nejbližším okolím, snahou je ohrožené dítě navrátit do ošetřeného bezpečnějšího prostředí). Jedinečnost organizace na poli poskytování sociálních služeb a sociálně právní ochrany spočívá v komplexní nabídce podpory. Sociální pracovníci, speciální pedagogové, rodinní terapeuti a psycholožka Domu tří přání nabízejí služby pro děti i jejich rodiny v pěti zařízeních - Dům Přemysla Pittra pro děti (ZDVOP), Centrum pro rodiny Delta, Centrum pro děti Mezipatro, Centrum rodinné terapie Horizont a Krizová pomoc dětem Šestka. 

Od roku 2020 pilotuje ve spolupráci s MZ ČR novou službu pro děti ohrožené duševním onemocněním Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty. Organizace poskytuje tři registrované sociální služby (sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, krizovou pomoc, sociální rehabilitaci) a je pověřenou osobou sociálně právní ochrany dětí (poradenství a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc).

O službách hostitelské organizace a CS detailně na webu https://www.dumtriprani.cz/

 Cíl stáže:

  • umožnit účastníkům získat vhled do provozu návazného zařízení
  • poskytnout znalost návazné služby tak, aby umožnila pracovníkům na danou službu odkazovat klienty při řešení jejich situace
  • inspirovat účastníky praxí a nápady z organizací, které bezprostředně souvisejí s praxí nízkoprahových sociálních služeb
  • umožnit navázat spolupráci a nastavit ji 
  • motivovat účastníky k další práci v nízkoprahových sociálních službách

Termín stáže:

  • 14. – 16. 3. 2022 + stáži předchází dne 11. 3. úvodní setkání v čase 9–11 hod.

Časový a obsahový scénář stáže:

Stáž se uskuteční v centrech, která poskytují různě zaměřenou sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Stáž proběhne v našich prostorách Vltavská 24a), Praha 5 (nedaleko stanice metra B Anděl). Místo 1. den se může změnit: MTDZ tým bude v procesu stěhování do nových prostor (Korunovační 6, Praha 7) není aktuálně jasné, zda už bude v nových prostorách nebo nikoliv. Upřesníme bezprostředně před stáží.

Stáži na pracovištích předchází cca 2 hodinové setkání s metodičkou organizace v pátek 11. 3. v čase 9–11 hod. s cílem představit nastavení služeb organizace, jejích provázanost a zmapovat očekávání účastníků stáže.

1. den – Multidisciplinární tým duševního zdraví (setkání s vedoucí služby, seznámení s metodikami a účast na jednání týmu) 9–14:30 hod.
2. den – představení organizace a návštěva Centra pro rodiny Delta – intervizní porada + diskuze s vedoucí služby 9–12 hod.
3. den – Centrum pro děti Mezipatro (setkání s vedoucí služby, seznámení s metodikami a účast na tvorbě IP) 9–15:30 hod. setkání s ředitelkou organizace – uzavření a ukončení stáže

Každý absolvent stáže bude povinen sepsat ze stáže krátkou zprávu v délce 1 normostrany a v rámci místní sítě nízkoprahových služeb, minimálně však ve svém zařízení uspořádat seminář, kde bude poznatky ze stáže předávat, případně může přednést příspěvek na závěrečné konferenci projektu.

Organizační informace:

Náklady na realizaci stáže budou hrazeny z projektu. Stravování si účastníci hradí na vlastní náklady.

Termín uzávěrky pro podání přihlášky:

  • 31. 1. 2022

Po termínu uzávěrky pošleme všem přihlášeným informační e-mail, zda byli příp. nebyli na stáž zařazeni.

Hlásit se může i více pracovníků a pracovnic z jedné organizace. V případě vyššího zájmu však budeme zařazovat pouze jednoho zástupce/kyni.

Organizátor:

Česká asociace streetwork, z.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) za podpory projektu „Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Kontaktní osoba:

Klára Šmejkalová
Tel. 774 913 776
smejkalova@streetwork.cz

Tagy

Cena kurzu

Zdarma

Více informací o stáži Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776.