Nebylo nic nalezeno.

Odborná stáž – Dětské a dorostové detoxikační centrum (zdarma v rámci OPZ)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, vyhlašuje nabídku odborné stáže ve zdravotnickém zařízení Dětské a dorostové detoxikační centrum, Psychiatrická klinika VFN.

Nabízíme třídenní odbornou stáž pro max. 2 osoby z řad pracovníků a pracovnic organizací, které jsou partnery ČAS projektu.

Dětské a dorostové detoxikační centrum – Dětské a dorostové detoxikační centrum je specializované pracoviště, které poskytuje své služby dětem a mládeži v různém stupni ohrožení návykovými látkami do ukončeného 18 roku věku a bez regionálního omezení. Poskytuje komplexní diagnostiku, posouzení stupně závažnosti adiktologického problému, možnost vystřízlivění, zvládnutí doby působení psychoaktivní látky a dále podporu při zvládání příznaků odvykacího stavu.

Kromě zvládnutí odvykacích stavů a případných dalších somatických i psychiatrických komorbidit je zásadní součástí léčby motivační a tréninková komponenta, psychoterapie, psychosociální podpora a pomoc při řešení nepříznivých sociálních situací s přípravou pacientů na další léčebné a terapeutické programy. Spolupracujeme s dětskými domovy, diagnostickými a výchovnými ústavy a se středisky výchovné péče.

O službách hostitelské organizace a CS na webu Specializovaná centra – Psychiatrická klinika – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (vfn.cz).

Časový a obsahový scénář stáže:

každý den 10:00-18:30 hod.

Během stáže budou stážisté seznámeni s provozem oddělení. Mají možnost být součástí terapeutického programu, který je zaměřený na zvyšování motivace, psychoedukaci a nácvik denních dovedností. Stážisté se zúčastní aktivit jako jsou podpůrné skupiny, canisterapie, adiktologické skupiny pro odvykání nebo relaxačních technik.

Program oddělení je vždy v rámci case managementu upravován dle potřeb pacientů. Program je vytvářen odborníky z oborů psychiatrie, adiktologie, psychologie, sociální práce, psychiatrická sestra a speciální pedagogiky. Individuálně i skupinově jsou zařazovány konzultace a další aktivity ergoterapeutů, fyzioterapeutů a nutričních specialistů.

Po ukončení stáže budou mít stážisté ucelený vhled do fungování Dětského a dorostové detoxifikačního oddělení VFN.

Příklad programu:

Úterý:

10:0011:00
Pohybová aktivita

11:0012:00
Edukace sociální pracovník

12:3014:00
Ergoterapie – zažehlovací techniky

14:0014:45
Ergoterapie – Enkaustika

15:0016:00
Adiktologická skupina Dr. Kulhánek

16:0018:30
Nácvik relaxačních technik, relaxace

Středa:

10:0011:00
Možnosti následné péče

11:0012:00
Adiktologická skupina

12:3014:00
Činnostní terapie

14:0014:45
Činnostní terapie

15:0016:00
Rukodělná výroba

16:0018:30
Vycházka do terapeutické zahrady

Čtvrtek:

10:0011:00
Skupinová psychoterapie

11:0012:00
Psychoterapie

12:3014:00
Canisterapie

14:0014:45
Rukodělná výroba / práce s papírem

15:0016:00
Deskové hry

16:0018:30
 Kognitivní cvičení

Každý absolvent stáže bude povinen sepsat ze stáže krátkou zprávu v délce 1 normostrany a v rámci místní sítě nízkoprahových služeb, minimálně však ve svém zařízení uspořádat seminář, kde bude poznatky ze stáže předávat, případně může přednést příspěvek na závěrečné konferenci projektu.

Termín stáže:

  • 24. – 26. 5. 2022

Organizační informace:

Náklady na realizaci stáže budou hrazeny z projektu. Stravování si účastníci hradí na vlastní náklady.

Termín uzávěrky pro podání přihlášky:

  • 12. 4. 2022

Po termínu uzávěrky pošleme všem přihlášeným informační e-mail, zda byli příp. nebyli na stáž zařazeni.

Hlásit se může i více pracovníků a pracovnic z jedné organizace. V případě vyššího zájmu však budeme zařazovat pouze jednoho zástupce/kyni.

Cíl stáže:

  • umožnit účastníkům získat vhled do provozu návazného zařízení
  • poskytnout znalost návazné služby tak, aby umožnila pracovníkům na danou službu odkazovat klienty při řešení jejich situace
  • inspirovat účastníky praxí a nápady z organizací, které bezprostředně souvisejí s praxí nízkoprahových sociálních služeb
  • umožnit navázat spolupráci a nastavit ji 
  • motivovat účastníky k další práci v nízkoprahových sociálních službách

Organizátor:

Česká asociace streetwork, z.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) za podpory projektu „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Kontaktní osoba:

Klára Šmejkalová
Tel. 774 913 776
smejkalova@streetwork.cz

Tagy

Cena kurzu

Zdarma

Více informací o stáži Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel: +420 774 913 776.