Nebylo nic nalezeno.

Odborná stáž – Semiramis, z.ú. (zdarma v rámci OPZ)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, vyhlašuje nabídku třídenní odborné stáže v Semiramis, z.ú. – Kontaktní centrum a Centrum terénních programů Středočeského kraje, Mladá Boleslav.

V rámci projektu nabízíme třídenní odbornou stáž pro max. 4 osoby z řad pracovníků a pracovnic organizací, které jsou partnery ČAS projektu.

Semiramis, z.ú.

K-centrum Mladá Boleslav je nízkoprahové zařízení poskytující sociální a adiktologické služby osobám užívajícím drogy a jejich blízkým osobám. Služby jsou poskytovány odborně, v souladu s individuálními potřebami klientů. Cílem je umožnit klientům K-centra vést a rozvíjet běžný způsob života. Ve vztahu k široké veřejnosti je nejdůležitější hodnotou ochrana veřejného zdraví.

Centrum terénních programů Středočeského kraje poskytuje osobám užívajícím drogy sociální a adiktologické služby v jejich přirozeném prostředí za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Terénní pracovníci aktivně vyhledávají osoby užívající drogy a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Klienty motivují ke změně životního stylu.

Cílová skupina klientů – osoby užívající drogy a osoby blízké. O službách hostitelské organizace a CS detailně na http://www.os-semiramis.cz

Cíl stáže:

  • umožnit účastníkům sebrat zkušenosti a získat vhled do provozu sociální služby osvědčeného poskytovatele
  • inspirovat účastníky novými postupy poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních, která jsou garancí kvality a dobré praxe
  • seznámit účastníky s metodickými postupy, inovativními metodami práce, spolupráci v rámci sítě a umožnit jim reflexi a srovnání
  • motivovat účastníky k další práci v nízkoprahových sociálních službách

Obsahový a časový scénář stáže:

1. den:

10:00–12:00
přivítání, představení organizace SEMIRAMIS z.ú., seznámení s průběhem stáže, zjišťování očekávání účastníků stáže, představení K-centra Mladá Boleslav a Centra terénních programů Středočeského kraje

12:00–13:00
oběd

13:00–19:00
polovina stážistů v přímé práci na K-centru a druhá polovina přímá práce v terénu

19:00
možnost neformálního setkání

2. den:

10:00–12:00
zhodnocení předchozího dne, sdílení dobré praxe specifik terénního programu realizovaného na menších obcích (funkční strategie, depistáž apod.)

12:00–13:00
oběd

13:00–19:00
polovina stážistů v přímé práci na K-centru a druhá polovina přímá práce v terénu

19:00
možnost neformálního setkání

3. den:

10:00–12:00
zhodnocení předchozího dne, sdílení dobré praxe specifik K-centra Mladá Boleslav (orientace na změny spojené s restrukturalizací služeb poskytovaných v kontaktní místnosti apod.)

12:00–13:00
oběd

13:00–19:00
polovina stážistů v přímé práci na K-centru a druhá polovina přímá práce v terénu, včetně zhodnocení

19:00
ukončení stáže

Skupina bude po celou dobu doprovázena koordinátorem stáže.

Každý absolvent stáže bude povinen sepsat ze stáže krátkou zprávu v délce jedné normostrany – a  ve svém regionu, nebo na závěrečné konferenci projektu, minimálně však ve svém zařízení uspořádat seminář, kde bude poznatky ze stáže předávat.

Termín stáže: 2. – 4. 5. 2022

Organizační informace:

Náklady na ubytování (2–4 noci) stážistů a dopravu na místo stáže budou hrazeny z projektu „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF. Stravování si účastníci hradí na vlastní náklady. V případě dojezdu z velké vzdálenosti je možné zaplatit ubytování již den předem. 

Termín uzávěrky pro podání přihlášky:

  • 21. 3. 2022 VOLNÁ MÍSTA, lze se hlásit i po uzávěrce

Po termínu uzávěrky přihlášek pošleme všem přihlášeným informační email, zda byli příp. nebyli na stáž zařazeni.

Hlásit se může i více pracovníků a pracovnic z jedné organizace. V případě vyššího zájmu však budeme zařazovat pouze jednoho zástupce/kyni.

Organizátor:

Česká asociace streetwork, z.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) za podpory projektu „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Kontaktní osoba:

Klára Šmejkalová
Tel. 774 913 776
smejkalova@streetwork.cz

Tagy

Cena kurzu

Zdarma

VOLNÁ MÍSTA, lze se hlásit i po uzávěrce. Více informací o stáži Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776.