Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Interkulturní práce s dětmi a dospívajícími

Česká asociace streetwork v květnu zahájila projekt “Interkulturní pracovníci jako součást týmu nízkoprahových služeb pro ohrožené děti na území hl. města Prahy (mobilní týmy).” Projekt je realizován od 1. 5. do 31. 12. 2023.

Cílem projektu je zapojit stávající nízkoprahové sociální služby pracující s dětmi a dospívajícími na území HMP a to prostředním zapojení tzv. interkulturních asistentů/ek, kteří pomohou zmírnit jazykové a kulturní bariéry při práci s dětmi a mladými lidmi z Ukrajiny. 

Cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé – příchozí z Ukrajiny kvůli válečnému konfliktu. Primárně se jedná o děti a mládež ve věkové kategorii 15+, která není v současné době podchycena systémem a může propadávat stávající záchrannou sítí, a to z důvodu absence školních docházky do českých škol, z neznalosti možností adaptace, pomoci a podpory, z jakékoliv obavy se do systému zařadit. Může se jednat o děti, které jsou traumatizované, jsou osamocené, bez blízkých kontaktů, o dospívající ohrožené pracovním vykořisťováním, látkovými a nelátkovými závislostmi, společná je jazyková a kulturní bariéra.

Sekundární cílovou skupinou jsou pak další osoby z Ukrajiny, které dorazily na naše území z důvodu válečného konfliktu, zejména pak doprovod, příbuzní a rodina primární cílové skupiny.

Stávající sociální služby referují významnou jazykovou a kulturní bariéru a rovněž kapacitní limit pro práci s dětmi a dospívajícími z Ukrajiny. Dále pak absenci finančních prostředků na zaměstnání interkulturních pracovníků, stejně tak kapacitní limit pro jejich vedení, zaškolování, poskytování metodické a supervizní podpory. 

Řešení projektu:

1. do týmů stávajících sociálních služeb – zejména do terénní formy – doplnit interkulturní práci – rodilé mluvčí nebo osoby s jazykovou a kulturní znalostí, aby dosáhly na cílovou skupinu příchozích z Ukrajiny,
2. navýšit kapacity stávajících služeb nejen prostřednictvím interkulturních asistentů/ek, ale také navýšit personální kapacitu stávajících týmů, 
3. metodicky vést a koordinovat práci s novou cílovou skupinou, reagovat na nové výzvy spojené s měnící se situací cílové skupiny, 
4. vyhledat cílovou skupinu, která v současné době není podchycená a může se nalézat v nepříznivé soc. situaci. Realizace terénní práce.

Projekt je realizován za podpory Magistrátu hlavního města Prahy a mezinárodní organizace UNICEF.

Tagy

Přílohy