Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Tréninkové zaměstnávání: práce a stabilita

​​​​​​​Česká asociace streetwork zahájila 1. 4. 2022 projekt „Tréninkové zaměstnávání: práce a stabilita“, číslo 62500-2021-005-0102. Projekt potrvá do 30. 9. 2023.

Projekt prosazuje financování, podporu a realizaci tréninkového zaměstnávání pro znevýhodněné skupiny obyvatel - sociálně vyloučené. Metoda tréninkové zaměstnávání je funkční a potřebná, avšak stále není součástí systému systému veřejných politik, není financována ani podporována, a tak potenciál zaměstnanosti cílové skupiny sociálně znevýhodněných nechává Česká republika ladem.. Advokační prací na úrovni samospráv i na celostátní úrovni chceme situaci změnit. Realizujeme kulaté stoly a konference, mediální kampaní se obracíme na stakeholdery a odbornou veřejnost s cílem pracovat na potřebné legislativě a spojujeme tréninková pracoviště v odbornou i lobbující platformu.

Cílem projektu je získat systémovou podporu tréninkových pracovních míst pro sociálně hendikepované osoby.

Stěžejními aktivitami projektu jsou (1) posílení interních kapacit organizace (2) advokační práce - propagace metody tréninkového zaměstnávání, konkrétně osobní schůzky se stakeholdery a kulaté stoly ve čtyřech regionech ČR (3) personalizovaná mediální kampaň (4) činnost Platformy tréninkového zaměstnávání PLATZ.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP aNorska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP aNorska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko aNorsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Kontaktní osoba:

Martina Zikmundová, zikmundova@streetwork.cz 

Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz 
Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org
Nadace OSF: https://osf.cz
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz
Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz

Training Employment: Work and Stability

On the 1st of April 2022 Czech Streetwork Association started a project “Training employment: Work and Stability”, no. 62500-2021-005-0102. The project will last till the 30th of September 2023.

The project promotes financing, support and implementation of training employment for people with fewer opportunities (vulnerable or socially excluded people). There is no systemic support on returning or progressing in the labour market. Without a stable job these people come back to the system of social welfare repeatedly.  The method of training employment is functional and necessary, but it is not part of the system of public policies for our target group (vulnerable or socially excluded people) in the Czech Republic and therefore it is not financed or supported. We want to change this through advocacy work at the level of local governments and at the national level. Through advocacy, implementation of round table discussions, conference and media campaigns, we turn to stakeholders and the professional public in order to work on the necessary legislation and combine providers of training workplaces into a strong professional and lobbying platform.

The aim of the project is to get system support for training jobs for socially handicapped people.

The main activities of the project are (1) strengthening the internal capacities of the organization (2) advocacy work - promotion of the training employment method, specifically personal meetings with stakeholders and round tables in four regions of the Czech Republic (3) personalized media campaign (4) PLATZ Training Employment Platform.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic

Kontaktní osoba:

Martina Zikmundová, zikmundova@streetwork.cz 

Přílohy:

Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz 
Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org
Nadace OSF: https://osf.cz
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz
Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz

Tagy

Přílohy