Nebylo nic nalezeno.

GDPR

Česká asociace streetwork.cz

Čas od času

 

Zásady ochrany osobních údajů (nařízení GDPR)

 

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Česká asociace streetwork, z.s., se sídlem Senovážné nám. 24, 11000 Praha 1, IČ 67778372, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka: L 8178.(dále jen: „správce“).
 

Kontaktní údaje správce jsou: 
adresa: Senovážné nám. 24, 11000 Praha 1

email: asociace@streetwork.cz
telefon: +420774913777

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Martina Zikmundová, zikmundova@streetwork.cz.

 

II. Rozsah a zdroje zpracovávaných osobních údajů – odběratelé e-mailových zpravodajů

ČAS a ČOČ zpracovává osobní údaje, které jí poskytli odběratelé e-mailových zpravodajů prostřednictvím formuláře registrace nebo jinou cestou, např. telefonicky, písemně v rámci vykonávání činnosti a řízení projektů ČAS a Čas od času. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména osobní údaje běžné: jméno, e-mailová adresa a dále v souvislosti s elektronickým přístupem k webových stránkách www.pracenaulici.cz, www.streetwork.cz, www.casodcasu.cz IP adresa, soubory cookies a device identifikátor zařízení Odběratele e-mailových zpravodajů. Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): žádné. K seznamu odběratelů e-mailových zpravodajů mají přístup pouze pověření zaměstnanci ČAS, ČOČ. ČAS, ČOČ shromážděné údaje neposkytuje žádným třetím stranám, využívá je pouze pro potřeby rozesílky e-mailových zpravodajů a komunikaci o své činnosti. Odhlášení z odběru e-mailových zpravodajů je možné kdykoli, odhlašovací odkaz je v patičce každého e-mailu.

 

III. Doba uchovávání údajů – odběratelé e-mailových zpravodajů

Souhlas se zpracováním se uděluje na celé období, po které bude odběratel e-mailových zpravodajů mít zájem dostávat informace o činnosti ČAS, ČOČ. Období, pro které je souhlas udělen, končí odvoláním souhlasu. Osobní údaje budou zpracovány a uloženy po dobu, po kterou bude odběratel e-mailových zpravodajů mít zájem dostávat informace o činnosti ČAS, ČOČ. Poté ČAS, ČOČ uchovává osobní údaje odběratele e-mailového zpravodaje ještě po dobu 5 let.

 

IV. Subjekty zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje zpracovává přímo ČAS, ČOČ, a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou pro ČAS, ČOČ takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými ČAS, ČOČ uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů nebo dohodu obdobnou, která tuto oblast zahrnuje.

V. Zpřístupnění údajů jiným osobám

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů spolupracujících s ČAS, ČOČ.

 

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v nařízení GDPR máte:

1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

6. a právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu .

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Tyto podmínky nabyly účinnosti dnem 30.4.2021.

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo Vám je ve výše uvedených informacích něco nejasné, kontaktujte nás prosím na asociace@streetwork.cz, rádi odpovíme. Děkujeme.