Nebylo nic nalezeno.

Navržení v kategorii Tým roku 2019

V kategorii Tým roku 2019 můžete vybírat ze sedmi různých týmů/zařízení. Navrženými na ČASovanou botu jsou NZDM Autobus, NZDM Coolna Znojmo, Kontaktní centrum Prostor plus o.p.s., NZDM Modrý pomeranč, Nízkoprahové denní centrum Bolzanova, NZDM Pavlač a propojené týmy TP Com.pass a NZDM Pixla. O jejich významných počinech se dočtete v přiložených návrzích. Pořadí navržených týmů je abecední.

Autobus, Neposeda z.ú. nominace (pdf)

Pro klub a terénní program Autobus byl rok 2019 po dlouhé době první, kdy nebylo nutné řešit absenci zázemí. Proto se navrhovaný tým s vervou pustil do vylepšování služby a metodických změn, vyzkoušel si také několik novinek, jako byl například projekt na ZŠ v Újezdu nad Lesy, komunitní akce na Jahodnici, speciální čarodějnický terén zaměřený na prevenci užívání návykových látek – především alkoholu nebo letní večerní terény. Do programu pracovníci zařadili i ověřené, oblíbené aktivity klientů, jako jsou táboráky, přespávačky, Ukliďme Česko, výlety a letní výjezd. Rovněž pokračovali v zapojení do projektu Ligy Férového Fotbalu.

Kromě všech zmíněných akcí a aktivit se ale Autobusáci především věnovali tomu, o čem jejich práce je – vytváření bezpečného prostoru pro klienty, kam si můžou přijít popovídat, svěřit se, nechat si poradit v různých situacích a trávit tam svůj volný čas.

„Autobusáci jsou pro mě především dynamičtí profíci. Profíci, kteří drží při sobě i v době, kdy teče do bot. Lidé, kteří dávájí službě a jejím klientům něco ze sebe, ze svých zájmů a schopností,“ uvádí ve své nominaci Karolína Brabcová, která zejména vyzdvihuje proaktivní a komunitní přístup týmu Autobusu.

Přečtěte si celou nominaci a dozvíte se více o aktivitách Autobusu, budování zázemí od nuly a utváření „brandu“ na Praze 14 a 21 – nejen mezi cílovou skupinou, ale do jisté míry především mezi lídry komunitního života.

Coolna Znojmo, Oblastní charita Znojmo nominace (pdf)

Dalším zařízením s velkým komunitním přesahem je NZDM Coolna Znojmo. Jeho pracovníci nabízí individuální přístup velmi různorodé klientele – pracují s žáky různých škol včetně speciální školy, s romským etnikem na klubu, skate komunitou v terénu, středoškoláky i vysokoškoláky, matkami, nezaměstnanými, zaměstnanými, klienty přicházejícími z vězení či z výchovného ústavu atd.

Kromě inspirativního „maringotkového terénu“ provozují také „online terén“ ve virtuálním prostoru na Facebooku a Instagramu – chatují, streamují na různá témata, přičemž praxe se opírá o vlastní metodiku.

„Oceňuji je především za progresivní a rozvojový přístup,“ říká o nominovaném týmu autorka návrhu Jana Logrová. „Z celého týmu dýchá charisma otevřenosti, nadšení být přínosný v oboru a udržet neustále tu nejvyšší kvalitu vycházející z aktuální potřebnosti. Svou praxí, výsledky a přístupem je zařízení inspirací pro kolegy z ČR i zahraničí, krom toho má ale vždy na prvním místě práci s klienty,“ dodává. V nominaci se podrobně seznámíte s aktivitami a výsledky klubu Coolna za rok 2019.

Kontaktní centrum prostor plus, Prostor plus, o.p.s. nominace (pdf)

Tým Kontaktního centra zajišťuje služby pro uživatele a uživatelky návykových látek. Rok 2019 byl pro chod služby velmi náročný, protože stávající prostory byly v rekonstrukci, a tak se tým stěhoval několikrát během roku. I přes velmi komplikovaný rok a nestabilní zázemí pro službu se podařilo týmu K-centra udržet kvalitu služby a úspěšně projít postupně Metodickou návštěvou ČAS a Certifikací Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky se skvělým výsledkem a certifikátem odborné způsobilosti na další 4 roky.

Na ČASovanou botu je ale tým navržen především za vybudování krizového denního centra a noclehárny pro lidi bez přístřeší v období mrazů na dvoře Kolárky – sídla organizace.

„V Kolíně dlouhodobě chybí denní centrum pro lidi bez přístřeší a městská noclehárna má nízkou kapacitu. Tým svépomocí zajistil stan, matrace, lůžkoviny, plynové dělo, mobilní WC, personál a další nezbytnosti pro krizový chod noclehárny. Dopad na čtyři desítky lidí, kteří ve stanu našli útočiště, byl nad očekávání. Kromě toho, že nezmrzli, si někteří našli práci, jiní se rozhodli pro léčbu, někdo ušetřil peníze na bydlení a budoucí maminka mohla donosit a později také přivést na svět zdravé dítě,“ uvádí ve svém návrhu kolegyně z organizace Prostor Plus, o.p.s., Anežka Eliášová. „Představitelé Města Kolína situaci reflektují a inspirovalo je to k finanční podpoře noclehárny na rok 2020,“ dodává autorka nominace.

Modrý pomeranč, Salinger, z.s. nominace (pdf)

NZDM Modrý pomeranč funguje v Hradci Králové od roku 2001. Postupem času se rozrostlo v největší středisko neziskové organizace Salinger a nyní poskytuje svoje služby dětem a mladým lidem prostřednictvím 3 ambulantních programů, terénu, ale i „online terénu“. Každému jednotlivému klientovi je věnována profesionální péče, kterou zajišťují řádně zaškolení, neustále se vzdělávající a hlavně zapálení pracovníci stále přicházející se zajímavými nápady a projekty, kterých se klienti mohou zúčastnit.

Do dobré praxe Modrého pomeranče bezesporu patří spolupráce a síťování v rámci Hradce Králové i kraje, konkrétním příkladem je např. spolupráce s OSPOD formou case managementu, kdy pracovníci realizují na základě trojstranné dohody individuální práci s klienty.

Klub také vydává preventivní časopis „Orandžák“, jenž pracovníci tvoří na základě aktuálních témat klientů a vyhotovují ho v několika verzích pro různé věkové kategorie, nebo občasník „Klubofon“, který informuje zájemce o službu i obyvatele lokality o tom, co se v zařízení děje.

Klub tak aktivně propaguje svoji činnost nejen směrem k místní komunitě – veřejnosti, ale také směrem ke klientům a to skrze tradiční tištěná i moderní digitální média.

„NZDM Modrý pomeranč je službou, která dbá na profesionalitu a komplexnost práce ve všech možných sférách. Služba přemýšlí o jednotlivých krocích a polích svého působení, neustále pracuje na svém rozvoji a možném zlepšení poskytovaných služeb i fungování střediska jako celku,“ shrnuje závěrem autor návrhu, Robert Knebl.

Nízkoprahové denní centrum Bolzanova, NADĚJE, pobočka Praha nominace (pdf)

NDC Bolzanova je jedinou službou, která se zabývá přímo mladými lidmi bez domova ve věku od 18 do 26 let. Pracovníci svou práci dělají se zájmem a snaží se služby neustále posouvat vpřed. Kromě základní pomoci jako je hygiena, výměna oblečení, poskytnutí potravin, sociální poradenství, zprostředkování noclehu nebo psychologická pomoc, nabízí služba také nově zřízenou prádelnu a četné další aktivity. Již tradičně a vícekrát do roka pořádá denní centrum pro své klienty tematické několikadenní výjezdy mimo Prahu.

Velký úspěch sklidil ten cirkusový s lektory CIRQUEONU, který přerostl ve stálejší spolupráci. Vznikl tak „Pouličnický cirkus“, který na konci listopadu 2019 reprezentoval NADĚJI na mezinárodním festivalu bezdomoveckých divadel ERROR 2019.

„Kolegové z denního centra vidí smysl ve volnočasových aktivitách a věří, že ty mohou přispět k rozvoji klientů. Z výsledků jejich práce je zřejmé, že se jim to daří,“ uvádí autorka nominace Lucie Kadlecová a dokládá to slovy vedoucí centra Katky: „Pozitivní je zejména to, že naši ,ʻmladí cirkusáciʼ, se sami rádi účastní zkoušek a hlavně se již ze squatu posunuli do bydlení. Nyní již nefetují, chodí na pravidelné brigády, splácí své dluhy ʻz mládíʼ a snaží se momentálně najít stálejší bydlení, v čemž je podporujeme a pomáháme jim.“

To by nebylo možné bez osobního lidského zapojení celého týmu NDC Bolzanova.

Nízkoprahový klub Pavlač, RATOLEST BRNO, z.s. nominace (pdf)

Nízkoprahový klub Pavlač byl na ČASovanou botu navržen za svoji dlouhodobou práci s konkrétními pozitivními výstupy ve vztahu ke klientům.

V návrhu Michala Kandlera je vyzdvižen zejména poctivý přístup pracovního týmu NK Pavlač a šíře záběru služeb reagujících na potřebnost v lokalitě. I přes limity služebně mladého týmu s nedávnými obměnami a fluktuací personálu probíhá uvnitř týmu otevřená komunikace (sharingy a reflexe přímé práce). Návrh dále poukazuje na etický rozměr žité praxe v zařízení, tým se dokáže organizovat a stanovovat priority v rychlé reakci na potřeby klientů.

„Za významnou a pozitivní dynamiku rozvoje zařízení považujeme nedávnou změnu „ideologického“ rámce práce zařízení ze stigmatizující etnicity na sociální faktory a kulturu chudoby, která se v loňském roce 2019 pozitivně projevila v konkrétní žité praxi zařízení,“ uvádí dále autor nominace.

Dlouhodobě kvalitní služba má tak i přes personální změny potenciál pro rozvoj a etablování. Aktivně zapojuje klienty do plánování a realizace služeb (participativní přístupy v sociální práci), pracuje terénní formou NZDM se specifickou klientelou dětí a mládeže v sociálně vyloučené lokalitě, přičemž komunitní sociální práce probíhá v navázanosti na komplexní problematiku sociálního vyloučení a terénní práci s rodinami na ubytovnách.

Více o široké činnosti navrhovaného týmu za rok 2019 se dočtete v přiložené nominaci.

TP Com.pass a NZDM Pixla, Ponton, z.s. nominace (pdf)

TP Com.pass a NZDM Pixla jsou na první pohled dva samostatné týmy spolku Ponton – TP Com.pass pracuje v terénu s CS dětí a mladých lidí ve věku 11–25 let, NZDM Pixla nabízí ambulantní a terénní služby dětem a mladým lidem od začátku školní docházky do 20 let. Na některých klientských zakázkách ale oba týmy spolupracují a fungují jako spojené nádoby. Tohle propojení zajišťuje kvalitu a efektivitu služeb především v momentech, kdy je potřeba podpořit klienta ve složité situaci, která nesnese odkladu.

Oba týmy jsou vedeny zkušenými pracovníky, opakovaně absolvovaly audit kvality ČAS, jsou platnou součástí plzeňské sítě služeb a dlouhodobě odvádějí skvělou práci.

Oba týmy mají chuť, energii i odvahu žít s klienty jejich životy, doprovázet je na práh dospělosti a být pro ně v dosahu pokaždé, když to potřebují. Kromě každodenní sociální práce pro klienty organizují další nadstavbové, leckdy sebezkušenostní a zátěžové aktivity.

Krom toho se dokáží během krize spojit v jeden perfektně fungující celek a být v kontaktu s klienty i tam, kam si jiné služby netroufají.

„Tandem Com.pass ft. Pixla nominuju, protože rozumí své práci, bere ji vážně a dělá ji srdcem,“ uzavírá autorka nominace, Kamila Zelená.

Tagy