Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Výzva k podání nabídky na zajištění odborné stáže

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“ registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188 vyhlašuje poptávku pro poskytovatele nízkoprahových sociálních služeb na dodání nabídky na zajištění třídenní odborné stáže.

V rámci projektu „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“ hledáme zařízení poskytující sociální služby pro různé cílové skupiny (NZDM, TP pro děti a mládež, NDC a TP pro osoby bez přístřeší a KC/TP pro uživatele drog) ze všech regionů ČR i Prahy, která by měla zájem poskytnout ve své organizaci odbornou stáž pro vybrané zájemce.

V rámci projektu proběhne celkem 10 stáží v různých zařízeních a to v délce 3 dny vždy pro max. 4 osoby. Stáž bude nabídnuta pracovníkům nízkoprahových služeb z organizací, které jsou v rámci projektu „Společně a odborně“ partnery ČAS. Stáž bude poskytnuta začínajícím i zkušeným pracovníkům. Přihlášku lze zasílat buď za celou organizaci, kdy se stážisté prostřídají v průběhu 3 dnů v jednotlivých službách nebo i jednotlivě za každé zařízení na 3 dny. Každé zařízení může poskytnout stáž v případě zájmu ze strany pracovníků i vícekrát po dobu trvání projektu.

Každý absolvent stáže bude povinen sepsat ze stáže krátkou zprávu a ve svém regionu, nebo prezentovat příspěvek na závěrečné konferenci projektu, minimálně však ve svém zařízení uspořádat seminář, kde bude poznatky ze stáže předávat.

Struktura stáže:

1. den – 2 hodiny úvodní setkání vedené koordinátorem (seznámení s organizací a poskytovanými službami) + 6 hodin přímá práce

2. den – přímá práce

3. den – 6 hodin přímá práce + 2 hodiny evaluace, reflexe a vyhodnocení stáže ve skupině vedené koordinátorem 

Ubytování účastníků (3 noci) bude hrazeno z projektu.

Harmonogram:

Září 2021 – květen 2022 (přesný termín bude stanoven dle domluvy se zařízením)

Požadavky na zařízení: 

 • Zařízení je registrovaným poskytovatelem sociální služby (NZDM, TP, KC, NDC) a službu poskytuje min. 3 roky,
 • zařízení je členem České asociace streetwork, z.s.,
 • zařízení má zkušenost s realizacemi odborných stáží, 
 • zařízení připraví časový a obsahový scénář stáže na 3 dny, 
 • zařízení má kapacitu přijmout 4 pracovníky, kteří jsou optimálně rozdělení do podskupin a vystřídají se v různých službách, 
 • zařízení poskytne pracovníka na pozici koordinátora stáže, 
 • zařízení poskytne prostor pro úvodní a evaluační setkání. 
 • Zařízení do přihlášky popíše, v jakých oblastech práce se bude stáž realizovat, o jakých oblastech práce se účastníci stáže dozvědí. Dále zařízení v přihlášce zmíní, zda je nositelem inovativní praxe v oblasti práce v nízkoprahových soc. službách, využívá spolupráci v síti, spolupráci v rámci sociálně-právní ochrany dětí, návaznost služeb apod.

Činnost koordinátora:  

 • koordinuje skupinu po celou dobu stáže, vede úvodní setkání (předání informací, pojmenování úkolů), moderuje závěrečné hodnotící setkání (reflexe přínosů pro účastníky, přesahů do vlastní organizace/služby)
 • koordinátor je zaměstnancem hostitelské organizace a ideálně má zkušenosti z oblasti personálního řízení a/nebo metodického vedení či supervize
 • spolupráce s Kanceláří ČAS – kontaktní osobou projektu – domluva termínu, příprava obsahové náplně a časového harmonogramu atd.

Odměna pro hostitelskou organizaci: 

 • finanční benefit 4000 Kč/den stáže, celkem 12.000 Kč za 3 dny stáže. V případě, že stáž bude poskytovat organizace, která v projektu Společně a odborně není partnerem ČAS, tak na základě faktury. V případě, že se bude jednat o v projektu partnerskou organizaci ČAS, tak na základě DPP koordinátora stáže. 

Výběr organizace pro stáž:

 • Na základě zaslaných přihlášek ke stáži odborná garantka projektu s odborným pracovníkem projektu vyberou organizace, ve kterých bude probíhat stáž. Zohledňovat se budou mj. nabídky inovativních metod práce a metody, které jsou v rámci ČAS, z.s. zdůrazňovány.

V případě zájmu o poskytnutí stáže vyplňte přihlášku zde: Přihláška na poskytnutí třídenní odborné stáže

Termín uzávěrky pro podání přihlášky je dne 17. 8. 2021.

Organizátor:

Česká asociace streetwork, z.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) za podpory projektu „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Kontaktní osoba: 

Klára Šmejkalová
Tel. 774 913 776
smejkalova@streetwork.cz

Tagy