Nebylo nic nalezeno.

Odborná stáž – OSPOD, Odbor sociálních věcí, MČ Praha 3 (zdarma v rámci OPZ)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, vyhlašuje nabídku odborné stáže na Oddělení sociálně právní ochrany dětí, odbor sociálních věcí, Městská část Praha 3.

Nabízíme třídenní odbornou stáž pro max. 4 osoby z řad pracovníků a pracovnic organizací, které jsou partnery ČAS projektu.

Oddělení sociálně právní ochrany dětí, odbor sociálních věcí, Městská část Praha 3

 • Poskytuje sociálně právní ochranu dětí.  
 • Poskytuje rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.
 • Poskytuje poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče.
 • Poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti.
 • Poskytuje rodičům pomoc po umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
 • Vykonává funkci opatrovníka a poručníka.
 • Sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů.

O náplni OSPOD detailně na webu Oddělení sociálně právní ochrany dětí | Praha 3.

 Cíl stáže:

 • umožnit účastníkům získat vhled do sociálně právní ochrany dětí
 • poskytnout základní znalost sociálně právní ochrany tak, aby umožnila pracovníkům na danou službu odkazovat klienty při řešení jejich situace
 • inspirovat účastníky praxí a nápady z organizací, které bezprostředně souvisejí s praxí nízkoprahových sociálních služeb
 • umožnit navázat spolupráci a nastavit ji
 • motivovat účastníky k další práci v nízkoprahových sociálních službách

Termín stáže:

 • 28. 2. – 2. 3. 2022

Časový a obsahový scénář stáže:

každý den 9–17:30 hodin (časy jsou orientační, mohou se měnit dle aktuálního programu stáže)

28. 2. 2022
Seznámení s chodem oddělení, ukázka vzorových spisů, seznámení s prací terénního sociálního pracovníka (děti ohrožené, kolizní opatrovnictví), případně účast na soudním jednání.

1. 3. 2022
Náhradní rodinná péče: informace o zprostředkování NRP – žadatelé i děti, pěstounství, osvojení, doprovázející organizace. Ukázka vzorových spisů.

2. 3. 2022
Kuratela pro děti a mládež: sociálně-právní ochrana dětí se zaměřením na nezletilé, kteří mají výchovné problémy, u kterých je podezření na páchání protiprávního jednání, nerespektují rodiče a jiné osoby odpovědné za výchovu, dopouštějí se záškoláctví, užívají alkohol a jiné drogy apod. Ukázka vzorových spisů, informace o spolupracujících subjektech.    

Každý absolvent stáže bude povinen sepsat ze stáže krátkou zprávu v délce 1 normostrany a v rámci místní sítě nízkoprahových služeb, minimálně však ve svém zařízení uspořádat seminář, kde bude poznatky ze stáže předávat, případně může přednést příspěvek na závěrečné konferenci projektu.

Organizační informace:

Náklady na realizaci stáže budou hrazeny z projektu. Stravování si účastníci hradí na vlastní náklady.

Termín uzávěrky pro podání přihlášky:

 • 17. 1. 2022

Po termínu uzávěrky pošleme všem přihlášeným informační e-mail, zda byli příp. nebyli na stáž zařazeni.

Hlásit se může i více pracovníků a pracovnic z jedné organizace. V případě vyššího zájmu však budeme zařazovat pouze jednoho zástupce/kyni.

Organizátor:

Česká asociace streetwork, z.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) za podpory projektu „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Kontaktní osoba:

Klára Šmejkalová
Tel. 774 913 776
smejkalova@streetwork.cz

Tagy

Cena kurzu

Zdarma

Více informací o stáži Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776.