Nebylo nic nalezeno.

Navržení v kategorii Tým roku 2020-21

V kategorii Tým roku 2020-21 můžete vybírat ze čtyř různých týmů/zařízení. Navrženými na ČASovanou botu jsou Centrum terénních programů Pardubického kraje (Laxus, z.ú.), FIXPOINT (Progressive o.p.s.), NZDM DROM (DROM, romské středisko) a NZDM Ymkárium (YMCA Praha). O jejich významných počinech se dočtete v přiložených návrzích. Pořadí navržených týmů je abecední.

Centrum terénních programů Pardubického kraje (Laxus, z.ú.), nominace (pdf)

Centrum terénních programů Pardubického kraje poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí na území Pardubického kraje za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Služba je registrována od 1. 2. 2007 a provozována neziskovou organizací Laxus, z. ú. Za poskytovanými službami CTPPK stojí velmi kvalitní a stabilní tým v čele s Tomášem Janků. Tým se vyznačuje výbornou znalostí lokality včetně jejích specifik, kvalitním know-how i motivací neustále zlepšovat poskytované služby. Svým přístupem se podílí na destigmitizaci cílové skupiny uživatelů návykových látek. Tým CTPPK disponuje velmi dobrým konceptem sekundárního výměnného programu. Během pandemie Covid-19 poskytovalo centrum služby bez přerušení a svým aktivním přístupem přispívalo k ochraně veřejného zdraví.

 FIXPOINT (Progressive o.p.s.), nominace (pdf) 

Projekt Fixpoint je pracovně resocializační program určený drogově závislým osobám se zájmem o změnu životního stylu. Těmto lidem je zprostředkováno tréninkové pracovní místo, čímž je alespoň částečně předcházeno kriminalitě a pomocí individuálního plánu mohou přehodnotit své životní priority. Program FIXPOINT funguje od roku 2009, kdy byly na území hl. m. Prahy ve vytipovaných lokalitách zatížených injekčním užíváním drog nainstalovány speciální bezpečnostní kontejnery Fixpoint určené k likvidaci injekčního materiálu. V současné době využívá služby programu FIXPOINT 8 pražských městských částí a v lokalitách těchto čtvrtí je umístěno celkem 35 kontejnerů. O jejich obsluhu se stará deset pracovníků z řad uživatelů drog, kteří v terénu zároveň sbírají injekční materiál a monitorují další potenciálně rizikové lokality. Na likvidaci injekčního odpadu prostřednictvím kontejnerů Fixpoint již spolupracují i další města - Brno, Plzeň, Liberec, Bratislava, Trnava, Zvolen, Příbram a Nitra. Ve zmíněných městech se postupně daří zavádět myšlenku programu FIXPOINT do praxe způsobem, že začínají vznikat tréninková pracovní místa pro uživatele návykových látek, kteří v terénu obsluhují kontejnery Fixpoint. "Tento program pokládám za ukázku dobré praxe ve dvou oblastech. A to zejména v oblasti harm reduction – „hrozba jehel bezpečně uzavřená v boxu“ a v oblasti socializace a tréninkového zaměstnávání aktivních uživatelů drog," říká o programu FIXPOINT autor nominace, adiktolog Mgr. Jiří Zatřepálek. 

NZDM DROM (DROM, romské středisko), nominace (pdf)

Nı́zkoprahové zařı́zenı́ pro děti a mládež DROM je sociálnı́ služba určená dětem a mládeži ve věku 6–20 let, které se nacházejı́ v nepřı́znivé sociálnı́ situaci. Má dva kluby - Klubovnu pro děti od 6 do 11 let a Bránu pro mládež od 12 do 20 let. V roce 2020/2021 musel tým čelit celé řadě překážek, které byly pro zařízení i pracovníky nečekané a nové. Zařízení se muselo přizpůsobit vládním nařízením, která službu, buď zcela uzavřela, nebo omezila jeho provoz. Na tuto situaci zareagovali pracovníci tak, že většinu služeb přesunuli do on-line prostoru. Po celou dobu byli v kontaktu se svými klienty, kterým poskytovali psychickou podporu v této nelehké době. Během celého nouzového stavu ve svém volném čase roznášeli ušité roušky lidem v okolí zařízení. Dále byl zřízen koordinační tým, který se věnoval ve spolupráci s MUNI zajišťování roušek a desinfekčních prostředků, které dále poskytovali klientům celé organizace. Kromě koordinačního týmu byl zřízen i tým na on-line doučování, který zajišťoval PC techniku klientům pro jejich snadnější přístup k výuce. Dále klientům nabízeli podporu a pomoc při zvládání učiva. Každý den bylo on-line doučování plně využíváno a i nadále je o tento způsob komunikace zájem. 

NZDM Ymkárium (YMCA Praha), nominace (pdf)

V uplynulých letech 2020 a 2021 fungoval tým Ymkária ve stabilním složení několika zkušených kontaktních pracovníků. Služba má již na Praze 11 bohatou a dlouhou historii a renomé spolehlivého a profesionálního partnera při řešení obtíží v komunitě Prahy 11, zejména mezi dětmi a mládeží mladšího školního věku. Pracovníci prokázali opravdovou odvahu a zápal, když se v období jara roku 2021 promptně zapojili do podpory klientů a pomohli jim s naplňováním jejich vzdělávacích potřeb v rámci distanční výuky během pandemie Covid-19. Flexibilně změnili provozní dobu a fungování služby a nad rámec všech plánů činností na daný rok se rozhodli nabídnout prostory klubu pro online doučování. Rozšířili provozní dobu od 7.30 do 13.00, kdy každý z pracovníků byl vždy alespoň 1x týdně (někdy i vícekrát) v klubu již na 7h ranní, připravoval prostor klubu a měnil ho na učebnu pro cca 8-12 dětí na dané dopoledne a byl klientům k ruce, když potřebovali technickou pomoc (přihlásit se do hodiny, přihlásit se k Wi-Fi apod.), poradit s úkolem či vysvětlit probíranou látku. Zároveň pracovníci komunikovali s učiteli a školami. I v tomto intenzivním režimu odváděli kvalitní práci a mimo jiné zvládli stěhování služby na novou adresu.

Tagy

Přílohy