Nebylo nic nalezeno.

Foto: ČAS

V Bruselu vznikla Aliance asociací pracovníků s mládeži (AYWA)

Pracovníci a pracovnice s mládeží mají nově mezinárodní sdružení, které je partnerem pro evropské instituce a bude se zasazovat o lepší podmínky pro práci s mládeží na evropské úrovni. Česká asociace streetwork je jeho zakládající člen.

V Bruselu byla 18. března 2024 založena Aliance asociací pracovníků s mládeží (AYWA - Alliance of Youth Workers Associations). Proběhla první valná hromada, kde se přijaly stanovy a zvolila první správní rada Aliance ve složení Dragan Atanasov (předseda), Federica Demichelli a Olga Kyriakidou (místopředsedkyně), Edgar Schlummer a Jelena Stojanovič. Hned následující den byla AYWA představena zástupcům a zástupkyním Evropské komise, Rady Evropy, národních agentur Erasmus+ a Salto Youth.

Vznik mezinárodní sítě pracovníků s mládeží byl iniciován na třetím Konventu o práci s mládeží (European Youth Work Convention) v prosinci roku 2020, jelikož na evropské úrovni neexistovalo žádné profesní sdružení, které by se zasazovalo o profesionalizaci práce s mládeží a zlepšení postavení pracovníků s mládeží. V Evropě také dosud není mnoho zemí, které mají národní asociace pracovníků s mládeží.

Posláním evropské sítě AYWA je zajišťovat rozvoj práce s mládeží a přispívat k jejímu uznání jak na evropské úrovni, tak v zemích členských asociací. Evropská síť je pro pracovníky s mládeží v České republice důležitá nejen z důvodu další profesionalizace práce s mládeží a zlepšení postavení pracovnic a pracovníků s mládeží, ale také v kontextu právě vznikající české národní strategie pro mládež (v gesci MŠMT). Prostřednictvím sítě AYWA, která se v brzké době rozroste o další členy z dalších zemí, se budou moci pracovnice a pracovníci s mládeží a propojit s kolegy a kolegyněmi z celé Evropy, vyměňovat si zkušenosti, příklady dobré praxe, vzájemně se podporovat a získávat příležitost učit se a zlepšit svou práci.

Iniciativa měla od začátku velkou podporu evropských institucí a AYWA je konečně partner, který bude mít mandát zastupovat pracovníky a pracovnice s mládeží na evropské úrovni. Osobně přišli vzniklou síť AYWA podpořit a na akci promluvili Karen Vandeweghe (Evropská komise), Tobias Flessenkemper (Rada Evropy), Tanya Basarab (EU-CoE Youth Partnership), Reet Kost (Estonská agentura Erasmus+ a European Solidarity Corps), Miriam Teuma (Aġenzija Żgħażagħ - Maltská agentura pro mládež ), Eliza Bujalska (SALTO) a Judit Balogh (JINT - Belgická agentura Erasmus+ a European Solidarity Corps).

Zakládajícími členy Aliance jsou organizace z devíti evropských zemí, konkrétně Eesti noorsootöötajate kogu (Estonsko), NINFEA - National Informal and Non-Formal Education Association (Itálie), Panellinio Somateio Symvoulon Neon (Řecko), BVJONG - Beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerkers in Nederland (Nizozemí), Maltese Association of Youth Workers (Malta), APPJUVENTUDE – Associação Portuguesa de Profissionais de Juventude (Portugalsko), Sojuz za mladinska rabota (Severní Makedonie), NAPOR - Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (Srbská republika), GYIÖT (Maďarsko) a Česká asociace streetwork.

Prezentovány byly také výstupy projektu, díky němuž AYWA vznikla: “Youth workers unite to empower youth and the youth field – Youth worker is a lifestyle”.

Konkrétně jde o dvě výzkumné zprávy porovnávající situaci v několika evropských zemích. Ze studie „Youth Workers Associations: the state of play” (Asociace pracovníků s mládeží: současný stav) vyplývá kupříkladu, že asociace pracovníků s mládeží jsou pro státní orgány a instituce klíčovými partnery, přesto však neustále čelí problémům s financováním.

Ve druhé zprávě, „Mapping of best practices for the recognition of youth work” (Mapování osvědčených postupů pro uznávání práce s mládeží) se mimo jiné dozvídáme, jak vnímají pracovníci/-ce s mládeží sami sebe, jak jsou vnímáni a uznáváni společností, jak je profese pracovníků s mládeží v jednotlivých zemích formálně ukotvena a uznána na úrovni státních politik.

Další aktivitou projektu je vzdělávání pro management a pracovníky národních asociací, ať už partnery projektu či pro širší odbornou veřejnost. Již proběhly prezenční semináře “Dobrá praxe a příležitosti pro uznání práce s mládeží” (květen 2022, San Ġiljan), “ESG strategie v řízení a komunikaci” (únor 2023, Thessaloniki), “Strategická komunikace” (září 2023, Braga), “Rozvoj politik práce s mládeží” (březen 2024, Brusel). Poslední prezenční aktivita proběhne v srbském městě Novi Sad v září 2024 a půjde o proškolení vedení AYWA v použití digitálních nástrojů v řízení a strategickém plánování aliance.

Souběžně s prezenčními aktivitami probíhá příprava online kurzu MOOC (Massive Open Online Course) pro teprve vznikající národní asociace pracovníků s mládeží. Tento kurz bude dostupný zdarma všem zájemcům z oblasti práce s mládeží.

#AYWA #erasmusplus #AllianceofYouthWorkers

Associations Erasmus+ K2 project: ’European youth workers unite to empower youth and youth field – Youth worker is a lifestyle’, co-funded by the European Union.