Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Ochrana práv dětí a zvláště zranitelných dospělých

Česká asociace streetwork, z.s. se nově přihlásila k Politice ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých.

ČAS se přihlásila k Politice ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých a veřejně se zavazuje k ochraně dětí a zvláště zranitelných dospělých před jakýmikoli formami špatného zacházení.

Politika ČAS, s kterou se nyní můžete seznámit, byla převzata od Nadace OSF v rámci projektu “ČAS od ČASU diskusní klub. Budování skutečně sociální sítě”. Politiku jsme převzali v plném znění pouze s drobnými úpravami. Nadace OSF při její tvorbě vycházela z Politiky ochrany dětí vytvořené organizací Eurochild, a inspiraci čerpala z Politiky ochrany práv dítěte SOS Kinderdorf International a z materiálů Keeping Children Safe Coalition. Nadace OSF Politiku konzultovala s odborníky na ochranu práv dětí z Národního institutu pro děti a rodinu a experty z organizace ECPAT Austria.

Politika ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých klade důraz na princip nejlepšího zájmu dítěte a zajišťuje, aby pracovníci, aktivity a programy ČAS nezpůsobovaly dětem a zvláště zranitelným dospělým jakoukoli újmu, nepodporovaly špatné zacházení s nimi či jejich diskriminaci.

Cílem ČAS je zajistit co nejvyšší standard profesionálního přístupu a chování zaměstnanců a zaměstnankyň ČAS i spolupracovníků, abychom zabránili jakémukoli zneužití dětí či zvláště zranitelných dospělých během jejich zapojení do aktivit, projektů či programů, které ČAS realizuje či podporuje. Mimo to chceme prostřednictvím této Politiky podpořit společenské povědomí o nutnosti ochrany dětí. Podporujeme, aby se do systému ochrany zapojily také samotné děti a aktivně napomáhaly při ochraně svých vrstevníků.

Důležité body této politiky jsou:

  • Princip nejlepšího zájmu dítěte: Každé dítě má právo na plný rozvoj, kvalitní vzdělání a ochranu před zneužíváním.
  • Zodpovědnost všech: Každý z nás má odpovědnost chránit děti před násilím, diskriminací a zneužíváním.

Přijetí Politiky ČAS odsouhlasila Správní rada ČAS.

Od svých členských organizací ČAS očekává, že splní následující minimální standardy:

  • Provedení analýzy rizik pro děti a zvláště zranitelné dospělé.
  • Dodržování principů Politiky ochrany práv dětí včetně Kodexu chování, kterou si sama organizace vytvořila.
  • Závazek organizace dodržovat zásady Politiky ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých (včetně Kodexu chování).
  • Určení zodpovědné osoby.

Tyto standardy budou představeny a projednány na nejbližší Valné hromadě ČAS.

Příloha:

Tagy