Nebylo nic nalezeno.

Foto: ČAS

Co přinesla konference Kvalita práce s mládeží

Náhled kontrastu v realizaci evropských a českých politik a celostní pohled na mládež, bez nálepkování vyloučených a začleněných. ​​​​​​​Tak bychom mohli shrnout přínos konference Kvalita práce s mládeží, kterou pořádala Česká asociace streetwork 25. 5. 2023 v Goethe-Institutu v Praze.

Vyslechli jsme příspěvky zástupců mládeže, neziskového sektoru (nízkoprahové sociální služby, středisko volného času) i Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jednotící linií příspěvků byla důležitost a potřebnost práce s mládeží v kontrastu s nedostatečným prostorem a pozorností, které se mládeži a její podpoře ze strany stakeholderů v ČR dostává. 

Ve veřejném prostoru se hovoří o školství, o vzdělávání, případně o negativních jevech spojených s dospívajícími, ale život mládeže tvoří mnoho dalších témat. Mládež v ČR je vymezena věkovou skupinou 13-30 let, přičemž věkové vymezení 0-30 let představuje zhruba třetinu populace ČR. Přesto mládež nemá adekvátní zastoupení v rozhodovacích orgánech – o její přítomnosti i budoucnosti tak většinově  rozhodují jiné generace. Úroveň participace mládeže je přímo úměrná důležitosti, která je mládeži na úrovni politik přiznávána, chybí systematický přístup a koncepční/strategické nastavení podpory jak na národní, či lokální úrovni. 

Nelze nepřipomenout úroveň participace všech občanů ČR v rozhodovacích procesech, která je rovněž velmi nízká a je způsobena absencí “takových mechanismů, které by.umožnily participovat na správě veřejných záležitostí, a to efektivním způsobem”, viz http://www.paktparticipace.cz/dokumenty/analyza. Úroveň důvěry ve státní instituce je dle dat OECD v ČR nižší než např. v Rusku či Mexiku (https://data.oecd.org/gga/trust-in-government.htm). 

ČR od roku 2021 nemá nastavený systémový přístup k plnění závazků EU a Rady Evropy deklarovaných zejména v těchto dokumentech: Evropská agenda práce s mládeží, (Bonnský proces); Strategie EU pro mládež 2019-2027; Doporučení Rady Evropy o práci s mládeží; Evropská charta místní práce s mládeží; Usnesení Kongresu Rady Evropy o práci s mládeží a úloze místních a regionálních orgánů.

Doporučení pro národní vlády, která z těchto dokumentů vyplývají, jsou zejména podpora efektivní a inovativní práce s mládeží, monitorování a hodnocení výsledků a dopadů práce s mládeží na život mladých lidí a také potřeba zavedení a udržení kvality práce s mládeží. Personální kapacity na realizaci moderních politik mládeže jsou poddimenzované jak na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, tak na klíčových resortech pro podporu mládeže. ČR postrádá koordinované politické zadání na meziresortní úrovni. Mládež není téma pro politické strany, které soupeří spíše o přízeň starších generací a věnují pozornost spíše důchodovému zabezpečení, než např. ochraně životního prostředí nebo duševnímu zdraví mladých lidí. Chybí nám národní strategie práce s mládeží.

Naproti tomu v mezinárodním kontextu je zejména v členských státech EU a mezinárodních institucích a organizacích (EU, RE, OSN) mládež autonomní téma státních politik, má samostatné strategie a prolíná se napříč všemi politikami, protože mládeže se týkají všechny jejich aspekty (bydlení, sociální věci, zdravotní péče vč. psychického zdraví, zaměstnanost, doprava, infrastruktura, kultura, průmysl...) – práce s mládeží nerovná se pouze volnočasové aktivity!

V kontextu České republiky je patrná fragmentace, absence mezioborové spolupráce, mezi lety 2020-2023 dokonce i neexistence byť jen ministerského odboru pro mládež – paradoxně v období “covidových roků”, kdy právě děti a mládež byly skupinou nejvíce zasaženou pandemií a její negativní dopady na mládež ukázaly, že priority české politiky nejsou zacílené na mládež. S následky pandemie a sociální izolace se koneckonců děti, mládež a s nimi jejich rodiče a odborníci potýkají dodnes. 

Streetwork se zaměřuje na mládež s omezenými příležitostmi, mládež v nepříznivé sociální situaci, na mládež, která se nezapojuje do strukturované formy neformálního vzdělávání a trávení volného času. Do nepříznivé situace se může dostat každý, stejně tak se prostřednictvím růstu mladí lidé z vyloučeného prostředí posouvají k zájmové a strukturované činnosti. Proto oblast sociální práce a oblast neformálního vzdělávání a volného času musí být organicky propojeny tak, abychom netvořili vyloučené, ale tvořili rovné příležitosti pro všechny.

Silnými tématy mladých jsou duševní zdraví, životní prostředí, silnou potřebou je participace, podílení se na rozvoji a ovlivňování místa, kde žiji a kde se vzdělávám.

"Kvalita práce s mládeží je daná dopadem, který má na životy mladých, oni určují, co je a není kvalita," zaznělo v příspěvku kolegů z projektu Inspiring Quality Street Work a podrobněji je vše rozebráno ve volně dostupné příručce Inspirativní a kvalitní streetwork.

Nejzajímavějším místem konference byly příspěvky mládežníků. Tvůrci a tvůrkyně – mládež z Černého Mostu, z klubu Pacific – představili film Puberta 2. Krátký autorský film, pokračování úspěšného prvního dílu jejich filmu "Puberta" (první díl filmu Puberta dostal ocenění v soutěži mladých amatérských filmových tvůrců Junior film – memoriál Jiřího Beneše). Mladé autorky a autoři sami napsali scénář, udělali casting, sami spolu se svými kamarády ve filmu hráli, sami jej zrežírovali, natočili a na konferenci film v jeho světové premiéře představili publiku. Poté zodpověděli spoustu dotazů. Jak se film povedl posuďte sami: https://www.youtube.com/watch?v=DU4EMvZWgvw

Účastnice a účastníci konference si rovněž poslechli video vzkaz od mladých lidí z Hradce Králové, klubu Klídek. Ve video-anketě mladí lidé z klubu Klídek shrnuli, co pro ně klub znamená, jaké jsou jeho přínosy a jestli a jak se liší od ostatních služeb pro děti a mládež. https://www.youtube.com/watch?v=dnvatGh6yLk 

Děkujeme Goethe-Institutu za úžasné prostory pro akci a zejména programu Evropské unie Erasmus+, ze kterého byla konference spolufinancována v rámci projektu Inspiring Quality Streetwork.

Konference, která se konala pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí, ukázala důležité aspekty týkající se celé oblasti práce s mládeží v České republice.

Prezentace ke stažení: 

Tagy

Přílohy