Nebylo nic nalezeno.

Foto © Anna Šolcová

Známe nominované na ČASovanou botu 2020-21

Jak dopadlo velké oborové hlasování pracovníků nízkoprahových sociálních služeb o tom, kdo bude nominován na Výroční cenu ČASovaná bota? Přinášíme Vám výsledky a aktuální informace o letošním předávání Cen!

Všechny hlasy jsme vyhodnotili a sečetli dle pravidel a známe nominované na Výroční ceny České asociace streetwork ČASovaná bota 2020-21. Ceny jsou každoročně udělovány za největší přínos v oblasti nízkoprahových sociálních služeb. 

Vyhlášení a slavnostní předání cen proběhne 12. května 2022 na 11. celorepublikové oborové konferenci Terénní a nízkoprahové programy 2022 – Výsledky práce a výzvy, která se uskuteční v rámci oslav 25. výročí existence České asociace streetwork. Předání cen se zhostí zpěvačka, herečka a blogerka Berenika Kohoutová

Nominováni na cenu jsou (dle abecedy):

Kategorie Osobnost roku 2020-21

Monika Kochlöflová, vedoucí poradenského centra R-R České Budějovice a terénních týmů Jihočeského kraje a kraje Vysočina (ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s.); Koordinátorka ČAS pro kraj Jihočeský, nominace (pdf)

Monika pracuje v ROZKOŠI bez RIZIKA (R-R) téměř 17 let. Stála  u zrodu českobudějovického terénního týmu a pobočky R-R v ČB, je součástí rozvoje organizace, jako takové. Nejen díky mnohaleté praxi, ale i díky osobnímu nastavení, pracovitosti a zájmu o druhé lidi je odbornicí v oboru sociální práce. Uplynulé dva roky byly pro všechny neobyčejně náročné, Monika však byla jedna z mála, která nepropadla obávám, ale od samého začátku realisticky kladla otázky a chtěla nalézt řešení, která jdou okamžitě realizovat. Své týmy přirozeně motivovala, vedla a zajišťovala, aby pracovaly v souladu s vládními opatřeními a naplňovaly potřeby cílové skupiny. Zároveň nezapomínala na zaměstnance a jejich možné obavy. Během nouzového stavu se aktivně zajímala i o ostatní cílové skupiny a díky jejímu nasazení a zájmu se podařilo navázat spolupráci s MM České Budějovice a jinými NNO na zajištění důstojné karantény a izolace pro klienty nízkoprahových sociálních služeb. Monika je královna síťování, navazování kontaktů a spolupráce mezi organizacemi a institucemi. V posledním roce se aktivně  věnovala tématu obchodu s lidmi na poli mezioborové spolupráce, dalším z témat, kterým se už několik let věnuje,  je vznik Nízkoprahové ordinace. A jak vidí Moniku kolegové? "Monika je člověk, který svou přítomností, moudrostí, zkušenostmi a humorem obohacuje nejen lidi kolem sebe a je nepostradatelnou součástí týmu, ale je obrovským přínosem pro obor sociální práce. "

Jan Kopic, vedoucí, terénní a ambulantní sociální pracovník Nízkoprahového klubu Likusák (RATOLEST BRNO, z.s.), nominace (pdf)

Honza se pohybuje  v sociálních službách od roku 2014, v roce 2016 nastoupil do NK Likusák jako sociální pracovník, což bylo vždy jeho snem. Od roku 2018 působí jako vedoucí tohoto NZDM. Od roku 2021 je členem správní rady ČAS, lektoruje kurzy “Jak na prevenci v NZDM” a “Oborové minimum nízkoprahových služeb” pod IKP. Působil také jako konzultant evaluace v rámci projektu Společně a odborně a podílel se též na tvorbě metodiky projektu Spolupráce NZDM a VÚ. Také je zapojený v několika mezinárodních projektech jako je například Magic wand nebo IQ streetwork. NZDM bere jako důležitou součást sítě institucí a organizací pomáhajících mladým lidem. Za zmínku stojí také znovunastartování NZDM Pavlač (Ratolest Brno), kde působil jako mentor nového týmu. Jako sociální pracovník je Honza známý především svou orientací na klienta a jeho potřeby. Zároveň je skvělým vedoucím, pro své kolegy inspirací a obohacením, zásadně se zasadil o udržení a rozvoj kvality práce, budování celého týmu i udržení přátelské atmosféry. Neustále pracuje na rozvoji služby, především v online práci a ve spolupráci s dalšími subjekty. Jeho kolegové o něm říkaji: "Zvládá všechny situace v přímé práci s nadhledem, chladnou hlavou, rozvahou a klidem. Dokáže se orientovat v hromadě informací od klienta a ještě s nimi následně pracovat tak, aby klientovi pomohl s jeho momentální situací."

Ondřej Šulc, Sociální pracovník, vedoucí Centra terénních programů Středočeského kraje a K-centra Mladá Boleslav (Semiramis, z.ú.), nominace (pdf) 

Ondra je součástí organizace Semiramis od roku 2008. Přišel mladý a netknutý sociální prací. Časem se z něj stal profesionál každým coulem, neustále odborně roste a záběr jeho znalostí a zkušeností je opravdu široký. Po celou svou kariéru se zasazuje o rozvoj terénních programů a K-centra. Za roky jeho působení v oboru obohatil o svoje znalosti a dovednosti nejednoho kolegu. Neztratil však nic ze zájmu se dále učit. Je obdařen notnou dávkou sebereflexe a pokory. V loňském roce provedl týmy K-centra i terénu velmi úspěšně auditem ČAS. Svým dvojitým angažmá ve vedoucí pozici propojuje oba týmy, což vede k vyšší stabilitě a kompatibilitě. O sociální práci s uživateli návykových látek umí nejen velmi dobře mluvit, ale tyto teorie přenáší i do praxe, tak aby práce dávala co největší smysl a byla přínosná, jak pro klienty, tak pro kolegy. Během loňského roku jeho terénní tým expandoval i do okrajů Prahy, kde v současné době prošlapává terén. Má významný podíl na vzniku, udržení vývoje a funkčnosti databáze BorIS, kterou v současné době využívají mnohé organizace. Jeho kolegové o něm říkají: "Ondřej je týmový hráč, podílí se velmi aktivně na rozvoji organizace, přináší nové podněty a odvážně čelí mnohým výzvám."

Kategorie Tým roku 2020-21

Centrum terénních programů Pardubického kraje (Laxus, z.ú.), nominace (pdf)

Centrum terénních programů Pardubického kraje poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí na území Pardubického kraje za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Služba je registrována od 1. 2. 2007 a provozována neziskovou organizací Laxus, z. ú. Za poskytovanými službami CTPPK stojí velmi kvalitní a stabilní tým v čele s Tomášem Janků. Tým se vyznačuje výbornou znalostí lokality včetně jejích specifik, kvalitním know-how i motivací neustále zlepšovat poskytované služby. Svým přístupem se podílí na destigmitizaci cílové skupiny uživatelů návykových látek. Tým CTPPK disponuje velmi dobrým konceptem sekundárního výměnného programu. Během pandemie Covid-19 poskytovalo centrum služby bez přerušení a svým aktivním přístupem přispívalo k ochraně veřejného zdraví.

FIXPOINT (Progressive o.p.s.), nominace (pdf) 

Projekt Fixpoint je pracovně resocializační program určený drogově závislým osobám se zájmem o změnu životního stylu. Těmto lidem je zprostředkováno tréninkové pracovní místo, čímž je alespoň částečně předcházeno kriminalitě a pomocí individuálního plánu mohou přehodnotit své životní priority. Program FIXPOINT funguje od roku 2009, kdy byly na území hl. m. Prahy ve vytipovaných lokalitách zatížených injekčním užíváním drog nainstalovány speciální bezpečnostní kontejnery Fixpoint určené k likvidaci injekčního materiálu. V současné době využívá služby programu FIXPOINT 8 pražských městských částí a v lokalitách těchto čtvrtí je umístěno celkem 35 kontejnerů. O jejich obsluhu se stará deset pracovníků z řad uživatelů drog, kteří v terénu zároveň sbírají injekční materiál a monitorují další potenciálně rizikové lokality. Na likvidaci injekčního odpadu prostřednictvím kontejnerů Fixpoint již spolupracují i další města - Brno, Plzeň, Liberec, Bratislava, Trnava, Zvolen, Příbram a Nitra. Ve zmíněných městech se postupně daří zavádět myšlenku programu FIXPOINT do praxe způsobem, že začínají vznikat tréninková pracovní místa pro uživatele návykových látek, kteří v terénu obsluhují kontejnery Fixpoint. "Tento program pokládám za ukázku dobré praxe ve dvou oblastech. A to zejména v oblasti harm reduction – „hrozba jehel bezpečně uzavřená v boxu“ a v oblasti socializace a tréninkového zaměstnávání aktivních uživatelů drog," říká o programu FIXPOINT autor nominace, adiktolog Mgr. Jiří Zatřepálek. 

NZDM DROM (DROM, romské středisko), nominace (pdf)

Nı́zkoprahové zařı́zenı́ pro děti a mládež DROM je sociálnı́ služba určená dětem a mládeži ve věku 6–20 let, které se nacházejı́ v nepřı́znivé sociálnı́ situaci. Má dva kluby - Klubovnu pro děti od 6 do 11 let a Bránu pro mládež od 12 do 20 let. V roce 2020/2021 musel tým čelit celé řadě překážek, které byly pro zařízení i pracovníky nečekané a nové. Zařízení se muselo přizpůsobit vládním nařízením, která službu, buď zcela uzavřela, nebo omezila jeho provoz. Na tuto situaci zareagovali pracovníci tak, že většinu služeb přesunuli do on-line prostoru. Po celou dobu byli v kontaktu se svými klienty, kterým poskytovali psychickou podporu v této nelehké době. Během celého nouzového stavu ve svém volném čase roznášeli ušité roušky lidem v okolí zařízení. Dále byl zřízen koordinační tým, který se věnoval ve spolupráci s MUNI zajišťování roušek a desinfekčních prostředků, které dále poskytovali klientům celé organizace. Kromě koordinačního týmu byl zřízen i tým na on-line doučování, který zajišťoval PC techniku klientům pro jejich snadnější přístup k výuce. Dále klientům nabízeli podporu a pomoc při zvládání učiva. Každý den bylo on-line doučování plně využíváno a i nadále je o tento způsob komunikace zájem. 

O nominacích rozhodovalo hlasování pracovníků nízkoprahových sociálních služeb. Vybírat jste mohli z 9 došlých návrhů pro 5 osobností a 4 týmy. Dohromady jsme obdrželi celkem 192 hlasů, z toho 23 jich bylo dle pravidel vyřazeno jako neplatných. Rada ceny ve složení: loňští vítězové, zástupce Správní rady ČAS a zástupce kanceláře ČAS vybere již 5. 5. 2022 vítěze.

Děkujeme za vaše návrhy i hlasování a gratulujeme nominovaným!

Česká asociace streetwork

Tagy