Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Smrt a umírání: Report z 41. setkání Fóra terénní práce

4. 10. 2018 proběhlo 41. setkání FTP, jehož obsahem bylo téma Smrt a umírání.

Dne 4. 10. 2018 proběhlo již 41. setkání Fóra terénní práce. Tentokrát se účastníci sešli v Hradci Králové, místem konání se stalo NZDM Modrý Pomeranč, kam nás pozvali kolegové z organizace Salinger, z. s. Tímto za příjemné prostředí děkujeme!

Obsahem setkání bylo téma Smrt a umírání.

Zpracování tématu se tentokrát ujaly Zuzana Procházková z terénních programů organizací Sananim, z.ú. (Praha) a RIAPS (Trutnov) a Dana Pastuchová z organizace Ponton, z. s. (Plzeň).

Účastníci se rozdělili do čtyř skupin, které zpracovávaly modelové situace, které byly soustředěny na provázení klientů tématem smrti. Dvě skupiny se soustředily na vlastní blížící se smrt klienta terénního programu pro osoby užívající návykové látky, který se v jednom případě rozhodne nechat hospitalizovat (skupina 1) a ve druhém případě hospitalizaci odmítá (skupina 2). Skupiny se měly soustředit na prožitky, pocity, a potřeby nejen klienta samotného, ale také na to, co se děje v pracovníkovi, který se do podobné situace dostane, a jaké jsou jeho potřeby, aby mohl v práci dále pokračovat. A v neposlední řadě, jak je to u okolí, případně osob, které jsou klientovi blízké (kamarádi, osoby, které mu pomáhají se sebeobsluhou atd.).

Další dvě skupiny měly za úkol vžít se do situace klienta NZDM, kterému zemře matka a v jednom případě se s tímto pracovníkům NZDM svěří (skupina 3), v dalším případě to pracovníkovi prozradí ostatní klienti NZDM. Opět se skupiny soustředily na prožitky, pocity a potřeby klienta, jeho okolí a pracovníka.

Nejdříve se jednotlivé situace zpracovávaly ve skupinách, následně se sdílely s ostatními.

V průběhu práce se často objevovala tato témata:

  • Autenticita v kontaktech, je dobré hovořit o tom, co se v nás v průběhu kontaktu děje, případně vysvětlit klientovi proč pláčeme, co to znamená.
  • Je důležité myslet na spirituální stránku klienta, úhel pohledu se může ve spojení s tímto tématem měnit. Stejně tak je vhodné využívat, či doporučovat paliativní služby (například Cesta domů). V podobných situacích je přítomna nejistota, která je naprosto v pořádku.
  • Téma smrti je náročnější ve spojení s dětmi, ty často mívají větší pocit ohrožení, myslí si, že budou znova opuštěny a podobně. Je velmi důležité se s nimi bavit o prožívání jejich emocí a o tom že je dobré jim dát průchod. Je důležité také myslet na to, že děti smrt vnímají v různém věku rozdílně, přizpůsobit tomu komunikaci. Existují i knihy a filmy, které se tématem zabývají, a dětem mohou pomoci náročné téma vstřebat (je opět důležité zvolit vhodnou knihu/film pro danou věkovou kategorii).

Hovořilo se také o tom, jak společnost téma smrti odsouvá na okraj, o smrti se moc nemluví a není brána za běžnou součást životů, v minulosti to bylo jinak, a také kulturně se pohledy na smrt dost liší.

Padlo také několik doporučení, například volaní na telefonní linku organizace Cesta domů. Také brát v potaz 5 fází vyrovnání se se ztrátou (dle Kübler-Rossové), ale také doporučení, že je dobré začít s provázením klienta obdobím umírání (s paliativní péčí) a přípravami v týmu cca půl roku před pravděpodobným úmrtím klienta.

V poslední části setkání se rekapitulovalo, podávaly se zpětné vazby, a vybíral se termín a téma dalšího setkání.

Zde je výběr ze zpětných vazeb:

„Oceňuji přípravu tématu, líbilo se mi, že příběhy se hodily pro všechny cílovky. Líbilo se mi sdílení osobních zkušeností mezi účastníky setkání.“

„Jsem ráda, že téma se na FTP vzalo. Myslím, že jste to dobře vedly.“

„Nevěděla jsem, co budu na setkání dělat, protože se se smrtí v terénu moc nepotkávám. Cítila jsem komorní atmosféru a intimitu, hodilo se k tématu.“

„Byla jsem poprvé, jsem nadšená.“

„Cením si sdělených osobních zkušeností, je zajímavé, co všechno se na FTP dá probrat.“

Příští setkání se odehraje v únoru, v Brně. O tématu budeme hlasovat na FB. Tímto Vás pozývám k účasti!

Za FTP tým Lenka Pethöová.

Příloha:

Tagy