Nebylo nic nalezeno.

Kolegu nebo kolegyni do NZDM Šrumec

Do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Uherském Brodě hledáme sociálního pracovníka, nebo pracovníka v sociálních službách.

Informujeme o výběrovém řízení, na obsazení pracovního místa v NZDM Šrumec na pozici sociální pracovník/pracovnice, případně pracovník/pracovnice v sociálních službách

PŘEDPOKLADY na pozici sociální pracovník/pracovnice:

 • občan ČR, příp. cizí státní občan mající v ČR trvalý pobyt,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • úplné vzdělání VŠ, VOŠ dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění,
 • znalost práce na PC (MS Word, Excel, Powerpoint),
 • dobré komunikační schopnosti,
 • kreativita, spolehlivost a samostatnost,
 • aktivní a zodpovědný přístup k práci,
 • praxe v oboru výhodou.

PŘEDPOKLADY na pozici pracovník/pracovnice v sociálních službách:

 • občan ČR, příp. cizí státní občan mající v ČR trvalý pobyt,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • střední odborné vzdělání sociálního zaměření nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou + akreditovaný kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách – výchovná nepedagogická činnost (příp. prohlášení uchazeče o závazku absolvovat akreditovaný kvalifikační kurz PSS v termínu do 18 měsíců ode dne nástupu do zaměstnání),
 • znalost práce na PC (MS Word, Excel, Powerpoint),
 • dobré komunikační schopnosti,
 • kreativita, spolehlivost a samostatnost,
 • aktivní a zodpovědný přístup k práci,
 • praxe v oboru výhodou.

K PŘIHLÁŠCE NUTNO DOLOŽIT:

 • strukturovaný životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný, doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • u pozice PSS ověřenou kopii o absolvování akreditovaného kvalif. kurzu PSS, příp. prohlášení o závazku.

NÁPLŇ PRÁCE:

 • zajištění základních činností dle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, pro uživatele služby NZDM

PŘIHLÁŠKA UCHAZEČE MUSÍ OBSAHOVAT:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu, příp. bydliště,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.

LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

 • do 19. 1. 2023 do 12 hodin

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP:

 • březen 2023 případně dle domluvy

MÍSTO VÝKONU PRÁCE:

 • Uherský Brod, Kaunicova 77

PRACOVNÍ POMĚR:

 • na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)

ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

 • poštou: SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod 
 • osobně: v kanceláři ředitelky sociálních služeb, Za Humny 2292, Uherský Brod

Bližší informace na www.ssub.cz/obecne-ke-stazeni (kariéra) nebo u Mgr. Alexandry Beníčkové, vedoucí služby, tel.: 734 447 743. 

Tagy