Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Výstupy projektu Kontaktní práce – komplexní nástroj pomoci v přirozeném prostředí klienta

Díky projektu jsme pojmenovali šest hlavních faktorů ztěžujících poskytování sociálních služeb nízkoprahového typu. Popsali jsme také problém výkonu sociální práce na obcích a její provazby na sociální služby.

V říjnu skončil projekt Kontaktní práce – komplexní nástroj pomoci v přirozeném prostředí klienta, který ČAS realizoval se společností MAKAI-ateliér, s.r.o. Rádi bychom se s vámi podělili o výstupy, které v průběhu projektu vznikly. Projekt byl realizován se státní podporou Technologické agentury České republiky v rámci programu ÉTA. 

Základem projektu byl výzkum, jehož cílem bylo identifikovat současné podoby kontaktní práce, která se odehrává v různých kontextech, porozumět perspektivám jednotlivých aktérů kontaktní práce – klientů i jejích vykonavatelů, ale i představitelů státní správy a místní samosprávy – v souvislosti se strukturálními podmínkami a na základě těchto poznatků navrhnout, jak by se pomocí konceptu kontaktní práce a jeho východisek dal zefektivnit výkon sociální práce. Výzkum probíhal od září 2021 do února 2022 v Ústeckém kraji. Do výzkumu se zapojili kolegové a kolegyně pracující v různých službách s odlišnými cílovými skupinami – zahrnoval rozhovory s pracovníky terénních služeb, manažery služeb, úředníky kraje, pracovnicemi sociálních odborů a také s preklienty. Výchozí otázkou bylo, zda je kontaktní práce vhodným nástrojem k dosažení důstojného života pro každého a co musí být obsahem kontaktní práce.

Během výzkumu byla sestavena pracovní skupina lidí z praxe, která získaná data průběžně analyzovala a hledala řešení, jak kontaktní práci aplikovat do každodenní práce všech aktérů, kteří se v sociálních službách pohybují. Výsledkem byl návrh na vzdělávací program pro lidi ze sociální sféry z jedné lokality (ORP), kteří působí v různých institucích i organizacích a měli by mít navázány vztahy, které zajistí spolupráci napříč službami – tak bude nejlépe zajištěna pomoc konkrétním lidem. První workshop se uskutečnil na konci září 2022 v Litoměřicích a vyzkoušel model vedoucí k podpoře budování systému pomoci v konkrétní lokalitě, k ukotvení vnímání metod, možností a limitů kontaktní práce mezi aktéry a k zasíťování a navázání spolupráce a zejména otevření prostoru pro další dialog. ČAS bude nyní připravovat obsah workshopu do formy akreditovaného vzdělávacího programu a bude jej nabízet představitelům krajů a měst jako vhodný nástroj pro nastavení efektivní spolupráce v sociální oblasti v jejich lokalitách.

V září proběhl Workshop pro stakeholdery, kde bylo mimo jiné diskutováno využití přístupu kontaktní práce sociálním pracovníkem na obci v přenesené působnosti – včetně spolupráce s neziskovými organizacemi, dalšími obcemi a krajem. Účastníci workshopu obdrželi předem strategický dokument, který shrnuje klíčová zjištění projektu a má zejména podnítit debatu o současném systému výkonu sociální práce a upozornit na problematické body, na které má vliv především současný systém sociální práce – celý dokument je ke stažení ZDE.

Projekt byl završen jednodenní konferencí Kontaktní práce – sociální práce v přirozeném prostředí klienta (současnost a budoucnost kontaktní práce), která se uskutečnila 6. 10. 2022. Na konferenci byly prezentovány jednotlivé výstupy projektu. Prezentace přednášejících si můžete prohlédnout ZDE.

Dalším výstupem je publikace Kontaktní práce v teorii a praxi: strategie poskytovatelů služeb perspektivou kontaktní práce, kterou si můžete stáhnout ZDE.

Přílohy:

Strategický dokument Intervence do veřejné politiky (PDF)

Publikace Kontaktní práce v teorii i praxi: strategie poskytovatelů sociálních služeb perspektivou kontaktní práce (PDF) 

Prezentace z konference: 

Tagy

Přílohy