Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Výjezd za dobrou praxí do Slovinska (Lublaň)

Česká asociace streetwork, z.s. v rámci projektu „CASVISITS SCOOLS“, financovaného programem Erasmus+, vyhlašuje Výjezd za dobrou praxí do Slovinska (Lublaň) pro pracovníky v terénních a nízkoprahových sociálních službách.

Výjezd za dobrou praxí včetně monitoringu dobré praxe se uskuteční formou pětidenní stáže. Počet účastníků stáže je 5 osob.

Komu je výjezd určen:

 • Pracovníkům a pracovnicím terénních a nízkoprahových sociálních služeb z České republiky
 • Zkušeným pracovníkům a pracovnicím (minimálně 24 měsíců praxe v oboru)

Termín výjezdu:

 • 14. – 18. 9. 2020

Program výjezdu:

Hlavním tématem výjezdu je spolupráce streetworku a škol. Výjezd za dobrou praxí do zahraničí je realizován formou pětidenní stáže, přičemž první den bude společný pro všechny stážisty – úvodní informace o hostitelské organizaci a její činnosti, o práci streetworkerů a práci s mládeží ve Slovinsku a v dané oblasti obecně, rozdělení účastníků stáže podle zájmu do konkrétních týmů. Další tři dny stráví stážisté vždy po jednom/po dvou ve společnosti jednoho týmu ve vybraných zařízeních či službách (viz hostitelská organizace) a budou se účastnit práce v terénu. Proto je opravdu nezbytná znalost cizího jazyka – komunikace bude vedena v anglickém jazyce! Tento individuální přístup a setrvání více dní v terénní práci poskytne hlubší vhled do zahraniční reality. Poslední, pátý den, stráví stážisté opět všichni společně se zástupci hostitelské organizace a bude věnován společné diskusi, shrnutí stáže, případným dotazům, sdílení zážitků, zkušeností atp. Každý z účastníků má povinnost zpracovat do 30 dnů od ukončení výjezdu zprávu o příkladech dobré praxe z navštíveného zařízení (předem zadanou formou) a uspořádat prezentaci o výjezdu ve své domovské organizaci.

Hostitelská organizace:

Zavod BOB, organizace pracující s dětmi, mládeží a komunitou v oblasti. Sídlí v Lublani. Se školami spolupracuje zejména:

1. Projekt „Theater of The Oppressed“ (od r. 2013), česky Divadlo utlačovaných, více informací např. ZDE. Spolupráce s různými fakultami lublaňské univerzity (Faculty of Social Work, Faculty of Social Sciences, Faculty of Education) ve formě školení pro vyučující.

 • Zavod Bob v rámci Divadla utlačovaných vede například program „All or Nothing at All“, zaměřený na sociální změnu skrze kulturní aktivismus a spoluúčast mladých lidí. Simulováním skutečných životních situací upozorňují na nespravedlnost ve společnosti.
 • Program „Act(ivate) Your Story“. Zde jde o vytvoření kontaktu mezi příslušníky z různých etnik, kultur, ekonomického zázemí. Opět pomocí technik Divadla utlačovaných se zaměřují na možnosti pozitivní sociální změny a také porozumění, solidaritu a dialog mezi účastníky.

2. Projekt „Človek, čuvaj svoje mesto, samo eno imaš“. Kampaň sociální odpovědnosti ve spolupráci s vedením města Ljubljana. Záměrem je snížit míru vandalismu ve městě a propagovat komunitní rozvoj jako možné řešení problému vandalismu. Snaží se posílit místní komunity tak, aby pojmenovaly své potřeby a pomoci jim řešit jejich lokální problémy a získat pozitivní vztah k místu, kde žijí. Důraz je kladen na maximální zapojení všech členů komunity i institucí, tzn. také škol, a podporu jejich vlastní aktivity a řešení.

3. Projekt „LivadaLAB“ – veřejná zahrada (green space), který spoluvytváří mladí lidé a další zainteresovaní jednotlivci či skupiny lidí. Otevřené centrum pro mládež, kde účastníci mohou experimentovat a učit se při praktických experimentech (stavby, pěstování rostlin atd.). LivadaLAB spolupracuje s blízkým centrem biotechnické školy.

Cíle výjezdu:

Cílem výjezdu je získat nové znalosti a zkušenosti z práce s vybranou cílovou skupinou v zahraničí se zaměřením na inovativní prvky, které jsou v souladu s trendy NSS v ČR a zároveň přenositelné do našeho prostředí (s důrazem na problematiku spolupráce terénních sociálních pracovníků a školských zařízení). Z toho důvodu je výjezd určen jen zkušeným pracovnicím a pracovníkům, kteří mají přehled o aktuálním dění a trendech v oboru NSS.

Výstupy z výjezdu:

 • Zpracovat zkušenosti ze stáže a její přínos pro obor NSS do zprávy z výjezdu – bude zveřejněna na portálu www.streetwork.cz a/nebo v elektronické publikaci „Příklady dobré praxe“. Podkladem pro napsání zprávy bude osnova od ČAS, kterou stážisté obdrží předem. Rozsah zprávy: minimálně 5, maximálně 10 normostran textu (jedna normostrana je 1800 znaků). Zpráva bude psána v ČJ. Zpráva bude zaměřena na spolupráci streetworku a škol.
 • Předat informace a zkušenosti kolegyním a kolegům v rámci kmenového zařízení/organizace např. formou prezentace, semináře či workshopu (bude doloženo prezenční listinou).

Jak se lze přihlásit:

 • vyplňte přihlášku a motivační dopis ZDE
 • termín uzávěrky pro podání přihlášky je 20. 8. 2020 ve 12,00 hodin
 • na základě obdržených přihlášek a motivačních dopisů odborná komise ČAS vybere účastníky, kteří budou kontaktováni nejpozději 27. 8. 2020 a zároveň obdrží další podrobné informace o výjezdu

Kritéria pro výběr účastníků:

 • přednost mají pracovníci a pracovnice z členských zařízení ČAS (aktivní účast organizace na akcích ČAS výhodou)
 • z jednoho zařízení se může účastnit vždy jen jedna osoba
 • úroveň a míra motivace pro práci v oboru
 • předpoklad dalšího setrvání v oboru!
 • anglický jazyk na velmi dobré komunikační úrovni (případně jazyk hostitelské země)
 • náhradníci: při větším počtu zájemců bude stanovena skupina náhradníků v počtu 2 osob a stanoveno jejich pořadí

Organizační informace:

 • náklady na výjezd jsou hrazeny z projektu „CASVISITS SCOOLS“, financovaného programem Erasmus+, č. proj. 2019-2-CZ01-KA205-061588.
 • z projektu je hrazena doprava, ubytování a stravné (dle sazebníku MF ČR)
 • účastníci si hradí cestovní pojištění a osobní výlohy

Věříme, že výjezd pro Vás bude smysluplně stráveným časem a pomůže Vám k rozšíření přehledu v oblasti nízkoprahových sociálních služeb.

Tagy

Cena kurzu

Zdarma

Další informace Vám ráda poskytne Karolína Panušková, tel.: 774 433 296, panuskova@streetwork.cz